Dysortografia – keď nie je dieťa s pravopisom kamarát

Raabe 0

Dysgrafia sa ako porucha písania vyskytuje u detí často spolu s poruchou pravopisu, tzv. dysortografiou. Obe ovplyvňujú kvalitu písania a často sa objavujú aj v spojení s dyslexiou.

Ako sa prejavuje dysortografia

Žiačika – dysortografika ľahko objaví učiteľka základnej školy, pretože dieťa sa odlišuje od svojich rovesníkov hneď vo viacerých smeroch: nechuťou k písaniu poznámok, diktátov, v diktátoch robí veľký počet chýb, chyby robí v odpise textu z tabule či učebnice už v začiatkoch školskej dochádzky, nemá cit pre jazyk, počuje, ale zdá sa, akoby nepočul, čo sa mu diktuje, nepamätá si diktované slov

Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

 • vynechávanie písmen vo viacslabičných slovách,
 • nedodržiavanie dĺžňov, mäkčeňov,
 • prehadzovanie poradia písmen (les — sel),
 • nerozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík,
 • nedopísaná posledná slabika v slove, na konci vety chýbajú bodky,
 • nerozlišovanie tvarovo podobných písmen (b — p, h — k, m — n),
 • nerozlišovanie zvukovo podobných písmen (b — p, t — d),
 • spájanie predložky s nasledujúcim slovom,
 • výmena, pridávanie a vynechávanie písmen alebo slabík,
 • nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.

Príčinou môže byť nedostatočné sluchové rozlišovanie

Ako zmenšiť problémy dysortografika

 • Pri písaní je lepšie, keď dieťa píše znamienka ihneď, i keď sa naruší kontinuita písania.
 • Je dôležité, aby si dieťa nahlas diktovalo to, čo píše, a naučilo sa kontrolovať písaný text (sluchová kontrola).
 • Pri nerozlišovaní sykaviek pomáha, ak má dieťa ako pomôcku pred sebou karty s obrazmi úst, ktoré môžu byť farebne odlíšené. Pre úzke sykavky — ústa v úsmeve s úzkou štrbinou. Pre široké sykavky — ústa zošpúlené.
 • Pri zámene písmen sa odporúča tréning sluchovo-verbálnej pamäti a zrakové rozcvičky na identifikáciu tvarovo podobných písmen (napr. p — b — d, m — n, o — e a pod.) Na tréning sú vhodné pracovné listy pre žiakov s dyslexiou.
 • Na tréning problémových slov odborníci zase odporúčajú použiť tabuľku abecedy so všetkými tvarmi písmen a cvičenia na koncentráciu a pozornosť.

Ako precvičujeme diktáty 

 • Diktát, či už doma, alebo v škole pripravujte ako doplňovačku.
 • Poskytnite žiakovi dlhší čas na kontrolu napísaného (v triede nech napr. ako posledný odovzdáva zošit).
 • Voľte pomalšie tempo diktovania (učiteľ v triede môže poskytnúť žiakovi dlhší čas na písanie alebo po dohode žiak píše pri diktáte len každú druhú vetu).
 • Dieťa  pracuje s tabuľkou pre dyslektikov, kde sú farebne odlíšené mäkké a tvrdé spoluhlásky (vopred sa naučí tabuľku používať), alebo tabuľku abecedy s tlačenými a písanými tvarmi písmen.
 • Využívajte možnosti slovného hodnotenia.
 • Zaznamenávajte počet chýb, ale v triede neklasifikujte jeho diktát známkou.
 • Neopravujte chyby v diktátoch klasickým spôsobom.
 • Chyby neopravujte červenou, ale zelenou farbou.
 • Diktát dopredu precvičte (napr. formou domácej úlohy, doplňovačky a pod.)

Ako precvičujeme opis 

 

 • Kombinujte prepis s doplňovačkami, využívajte pracovné listy.
 • Umožnite dieťaťu  tiché diktovanie si.
 • Nenúťte ho, aby všetko prepisoval (dopredu sa s ním dohodnite na redukovanom množstve). Rešpektujte pomalé pracovné tempo.
 • Opis a prepis kontrolujte častejšie, aby ste sa presvedčili, že žiak si text správne prečítal.

Vždy oceňujte snahu o zvládnutie a aplikáciu pravopisných pravidiel, aj keď výsledok nebude tomuto úsiliu adekvátn

Vyskúšajte aj tieto pracovné listy

Zdroj: Kuliferdo – súbor 7. Pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia

Podľa: Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku základnej školy – Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Tatiana Jánošíková, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bratislava / Mgr. Hana Laciková, PhD., SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár