Vybrané slová po „b“ – doplňovačky

redakcia 0

Učíte sa s deťmi vybrané slová? Najprv sa ich snažia naučiť naspamäť:

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie), dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

Ako si ich však aj osvojiť? Jednoducho opakovaním a opakovaním. Iba tak ich dokážeme upevniť.

Okrem diktátov na vybrané slová vám môžu byť nápomocné aj tieto doplňovačky – na každý deň v týždni jedna.

1.

zvony b__jú,  b__va v b__te, majú starý  náb__tok, liečivé b__linky,  švih b__ča, ob__vateľ B__tče, stará ob__čaj, známi b__tkári, prišiť gomb__k, keb__ sa to nestalo, lány ob__lia, b__strý chlapec, b__valá škola, zb__točná chyba, prib__ť klinec, zb__točná chyba, dob__tok na b__túnku,

2.

b_vajú v B_strici, b__dlo  pre  vtáčika, chorý b__k, zb__točná b__tka, skromné ob__dlie, zdravé ob__lniny, vydob__ť  si prvé miesto,  nový b__cykel, ob__sť mláku, ab__ sa nepovedalo, tovar  na odb__t,  b__zón z prérie, zázračná b__ľka, zb__tý do krvi, horská b__strinka, vyb__tý mobil

3.

nový príb__tok, preb__točná energia, úb__tok na váhe, farárova b__blia, zb__tky jedla, záhadná b__tosť, b__ť na poplach, zúrivý b__vol, dob__ť si kredit, kob__la so žriebätkom, b__strý rozum, ob__dve chyby, opravil b__  náb__tok, ryb__ v akváriu, b__valí športovci, zb__točné reči, odb__ja polnoc

4.

b__stré deti, úb__tok  snehu,   vyb__té zuby, osob__tná cena, zlatá r__bka, hravá násob__lka, zatúlaný dob__tok, b__dlo pre vtáčika, b__va v B__tči, učitelia v kab__nete, dostihová kob__la, neob__čajné miesto, lacná b__žutéria, chuť b__liniek, b__cie   nástroje, nab__tá zbraň, dob__jať sa do ob__dlia

5.

kab__na lanovky, odb__t tovaru, smädný   dob__tok, rozb__tý  hrniec, osob__tné miesto, mesto B__tča, slab__ka v šlab__kári, neb__va  vôbec chorý, nedaj sa odb__ť, prib__tý na kríži, vôňa b__linkovej nátierky,  b__val šťastný, cítil sa zb__točný, odtrhnutý gomb__k, nemať na živob__tie, Jánošík ozb__jal bohatých,   

6.

neob__čajná   rozprávka,  rozb__té koleno, Devínska Kob__la, násob__ť z hlavy, nová b__tovka, b__valý žiak, zb__ť zlodeja, dob__tok na paši, žiť v blahob__te, vyb__té batérie, neob__vaný ostrov, neob__čajná smola, b__strický jarmok, b__vame  osob__tne, útulná ob__vačka, slepý b__zón

7.

neob__vaný ostrov, ázijské b___stro, rozb__tý hrnček,  b__valý  manžel, dob__tok z B__tče, ob__dve kob__lky, mladý b__k, zb__točná b__tka, B__strík z B__strice, b__tový dom, zničený náb__tok, b__linkový čaj, vydob__ť si jej srdce, ab__ sa nepovedalo, zb__tky historického ob__dlia,

Kontrola

1.

zvony bijú,  býva v byte, majú starý nábytok, liečivé bylinky, švih biča, obyvateľ Bytče, stará obyčaj, známi bitkári, prišiť gombík, keby sa to nestalo, lány obilia, bystrý chlapec, bývalá škola, zbytočná chyba, pribiť klinec, zbytočná chyba, dobytok na bitúnku,

2.

bývajú v Bystrici, bidlo pre vtáčika, chorý býk, zbytočná bitka, skromné obydlie, zdravé obilniny, vydobyť si (získať) prvé miesto, nový bicykel, obísť mláku, aby sa nepovedalo, tovar na odbyt,  bizón z prérie, zázračná byľka, zbitý do krvi, horská bystrinka, vybitý mobil

3.

nový príbytok, prebytočná energia, úbytok na váhe, farárova biblia, zbytky jedla, záhadná bytosť, byť na poplach, zúrivý byvol, dobiť si kredit, kobyla so žriebätkom, bystrý rozum, obidve chyby, opravil by nábytok, ryby v akváriu, bývalí športovci, zbytočné reči, odbíja polnoc

4.

bystré deti, úbytok snehu, vybité zuby, osobitná cena, zlatá rybka, hravá násobilka, zatúlaný dobytok, bidlo pre vtáčika, býva v Bytči, učitelia v kabinete, dostihová kobyla, neobyčajné miesto, lacná bižutéria, chuť byliniek, bicie   nástroje, nabitá zbraň, dobýjať sa do obydlia

5.

kabína lanovky, odbyt tovaru, smädný dobytok, rozbitý hrniec, osobitné miesto, mesto Bytča, slabika v šlabikári, nebýva vôbec chorý, nedaj sa odbiť, pribitý na kríži, vôňa bylinkovej nátierky,  býval šťastný, cítil sa zbytočný, odtrhnutý gombík, nemať na živobytie, Jánošík ozbíjal bohatých,   

6.

neobyčajná rozprávka, rozbité koleno, Devínska Kobyla, násobiť z hlavy, nová bytovka, bývalý žiak, zbiť zlodeja, dobytok na paši, žiť v blahobyte, vybité batérie, neobývaný ostrov, neobyčajná smola, bystrický jarmok, bývame  osobitne, útulná obývačka, slepý bizón

7.

neobývaný ostrov, ázijské bistro, rozbitý hrnček,  bývalý  manžel, dobytok z Bytče, obidve kobylky, mladý býk, zbytočná bitka, Bystrík z Bystrice, bytový dom, zničený nábytok, bylinkový čaj, vydobyť si jej srdce, aby sa nepovedalo, zbytky historického obydlia,

 Prečítajte si : VedoMAT, appka, ktorá ho doučí matiku       

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár