Ranný filter v škôlke – kontrola zdravotného stavu dieťaťa. Kedy musí dieťa ostať doma?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Tzv. ranný filter, čiže kontrola zdravotného stavu dieťaťa, by sa mal vykonávať každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia. Sleduje sa tým, aby do kolektívu neprišlo choré alebo nedoliečené dieťa.

Povinnosť vykonávať ranný filter je ustanovený zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Shutterstock

Podľa § 24 ods. 6 uvedeného zákona je dieťa spôsobilé na pobyt v materskej škole vtedy, ak:

  • je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole,
  • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a
  • nemá nariadené karanténne opatrenie.

Kto posudzuje, či dieťa je alebo nie je spôsobilé na pobyt v MŠ?

Táto povinnosť leží na pleciach MŠ, ktorá je povinná zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka každé ráno ešte pred tým, ako preberie dieťa od zákonného zástupcu, vykonala ranný filter.

Učiteľka MŠ je zodpovedná zistiť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prebratie do MŠ. Má nielen právo, ale aj povinnosť, v záujme ochrany zdravia všetkých detí prijatých do MŠ, odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole.

„Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe dieťaťa. Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v materskej škole.

Čo sa kontroluje pri rannom filtri

Učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.

Učiteľka odmietne prevziať do MŠ dieťa, ak:

  • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
  • z uší mu vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
  • z nosa mu vyteká hustá skalená tekutina,
  • okolie nosa má červené, podráždené,
  • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
  • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

 Ak tieto príznaky nemá, dieťa prevezme.

Dieťa neprešlo ranným filtrom

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom buď absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára), alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy na základe ranného filtra.

Čo ak sa choroba prejaví až počas dňa?

Pre MŠ nie sú ojedinelé situácie, že príznaky ochorenia dieťaťa sa prejavia až po jeho prebratí od rodiča, teda počas pobytu v MŠ.

Ak takáto situácia v MŠ nastane, službukonajúci učiteľ bezodkladne o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu a zároveň zabezpečí izoláciu takéhoto dieťaťa od ostatných detí v priestoroch určených na izoláciu alebo v inom vhodnom priestore, v ktorom dieťa bude uložené do príchodu zákonného zástupcu, prípadne privolanej záchrannej zdravotnej služby.

„Vzhľadom na to, že prevažnú časť pracovnej zmeny pracuje každý učiteľ materskej školy samostatne, dozor nad týmto dieťaťom zabezpečí službukonajúci učiteľ iným, v danej chvíli ním povereným zamestnancom materskej školy.

Tento poverený zamestnanec materskej školy (môže ním byť napr. upratovačka, školníčka, hospodársko-administratívna zamestnankyňa atď. podľa personálnych podmienok konkrétnej materskej školy) následne odovzdá dieťa prejavujúce príznaky ochorenia zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe (nesmie ísť o neplnoletú osobu).“

Ranný filter po chorobe

Po chorobe môže dieťa nastúpiť do materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú (priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ, aj ak u neho pretrváva občasný vlhký kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne).

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje rodič; ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár