Typy stredných škôl a stredného vzdelania podľa školského zákona

redakcia 0

Podľa školského zákona sú stredné školy:

a) gymnázium,

b) stredná odborná škola,

c) stredná športová škola,

d) škola umeleckého priemyslu,

e) konzervatórium.

Shutterstock

Gymnázium

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe a kultúre.

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu (teoretické a praktické vyučovanie) vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom predovšetkým na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností.

Na strednej odbornej škole je možné získať

a) nižšie stredné odborné vzdelanie (2-3 ročné štúdium)

b) stredné odborné vzdelanie (4-ročné štúdium)

c) vyššie odborné vzdelanie

Študijné odbory na stredných odborných školách sú napríklad:

 • Baníctvo, geológia a geotechnika,
 • Hutníctvo,
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,  
 • Informačné a komunikačné technológie,
 • Elektrotechnika,
 • Technická a aplikovaná chémia,
 • Potravinárstvo,
 • Textil a odevníctvo,
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi,
 • Spracúvanie dreva,
 • Polygrafia a médiá,
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia,
 • Doprava, pošty a telekomunikácie,
 • Špeciálne technické odbory,
 • Životné prostredie,
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka,
 • Veterinárske vedy,
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby,
 • Obchodná akadémia,
 • Hotelová akadémia,
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie,
 • Učiteľstvo (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času),
 • Ochrana osôb a majetku

Stredná športová škola

Stredná športová škola je pripravuje žiakov so športovým nadaním na prípravu pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

Stredná športová škola poskytuje

a) stredné odborné vzdelanie,

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo

c) úplné stredné odborné vzdelanie.

Škola umeleckého priemyslu

Škola umeleckého priemyslu poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom na výtvarníctvo a dizajn. Škola umeleckého priemyslu môže poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Škola umeleckého priemyslu poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.

Konzervatórium

Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Typom konzervatória je hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium.

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

Konzervatórium poskytuje

a) nižšie stredné vzdelanie úspešným skončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe,

b) úplné stredné odborné vzdelanie úspešným vykonaním maturitnej skúšky,

c) vyššie odborné vzdelanie úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Stredné vzdelanie

Žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie

 • úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo
 • úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou,
 • alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy.

Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je

 • vysvedčenie o záverečnej skúške;
 • v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list;
 • dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii v praktickej škole je záverečné vysvedčenie.

Žiak získa stredné odborné vzdelanie

 • úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo v strednej športovej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou
 • alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania skráteného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou;

Dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je spolu s vysvedčením o záverečnej skúške aj výučný list,

Žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie

 • úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu alebo štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej športovej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou;

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

 • úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, škole umeleckého priemyslu alebo v strednej športovej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou,
 • úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania nadstavbového štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou
 • alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pomaturitného kvalifikačného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky;

Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku, je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním

a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou;

 • Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu

b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu;

 • dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom,

c) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v škole umeleckého priemyslu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou;

 • dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať, ak ide o

1. dvojročný vzdelávací program, titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“; titul sa uvádza za priezviskom, alebo

2. trojročný vzdelávací program, titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS.“; titul sa uvádza za priezviskom.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár