Začínajú sa zápisy do základných škôl

Kristína Kováčiková 0

Tento týždeň sa začínajú zápisy do prvého ročníka na základných školách. Potrvajú až do 30. apríla.

Ak máte doma predškoláka, ktorý dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu, a to bez ohľadu na to, či zvažujete odklad školskej dochádzky alebo má vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie.

Shutterstock

Kto má povinnosť zapísať dieťa do školy

Každý rodič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, má povinnosť zapísať do prvého ročníka základnej školy dieťa, ktoré najneskôr 31. augusta dovŕši šesť rokov.

Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Za zanedbanie povinnosti zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky môže rodič dostať pokutu do výšky 331,50 eur.

Kam zapísať dieťa do školy

Dieťa môžete zapísať na spádovú školu podľa trvalého bydliska dieťaťa – zo zákona má riaditeľ spádovej školy povinnosť prednostne prijať žiakov podľa trvalého bydliska v jej obvode.

Dieťa však môžete zapísať aj inam. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

Aj dieťa, ktoré žije v zahraničí a bude v zahraničí študovať, ale má trvalý pobyt na Slovensku, musí byť prihlásené do spádovej školy podľa trvalého pobytu. Rodič musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Výber školy – odporúčania ministerstva školstva

Pri výbere základnej školy MŠ rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií, napríklad:

 • aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy, 
 • aký má vybraná škola školský vzdelávací program, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú,
 • informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni alebo možnosti integrácie žiakov,
 • aká je atmosféra v škole, kvalita spolupráce s rodičmi
 • dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka.

Ministerstvo odporúča rodičom osobný rozhovor s vedením školy, deň otvorených dverí, prípadne si pozrieť internetovú stránku školy, predovšetkým správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.

Kedy zapísať – termín zápisu

Zápis do prvého ročníka sa koná v termíne od 1. 4. do 31. 4. 2019 – konkrétny termín a miesto si každá škola určí sama. 

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, častokrát bývajú oznamy o zápisoch aj v materských školách.

Väčšinou nájdete aj informáciu o tom, že si máte so sebou zobrať občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu o odklad aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku na zápis do prvého ročníka si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise.

Prečítajte si aj: 15 vecí, ktoré má vedieť predškolák

Čo by mal vedieť váš predškolák

 • základné informácie – poznať svoje meno, priezvisko, adresu,
 • zdvorilo a slušne sa správať – vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť,
 • plynule sa vyjadrovať, hovoriť zrozumiteľne, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny,
 • samoobslužné činnosti – jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, zapnúť gombíky, obuť, zaviazať si šnúrky na topánkach, 
 • používať samostatne WC, umývať si ruky, vedieť sa vysmrkať,
 • správne držať ceruzku,
 • poznať základné farby a tvary,
 • orientovať sa, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
 • poznať znaky ročných období, rozlišovať časti dňa, dni v týždni
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • podľa predkreslenej čiary vystrihnúť jednoduchý tvar

Prečítajte si aj: 8 dôvodov na odklad školskej dochádzky

Ak zvažujete odklad školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť  jeho zaradenie do nultého ročníka.

V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár