Ing. arch. Andrej Petrek

Redakcia, Andrej Petrek 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Ako jediná bratislavská mestská časť máme dvoje jasiel, v súčasnosti nepociťujeme potrebu zvyšovať ich kapacitu.

V mestskej časti je 18 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V súčasnosti je v nich okolo 25% detí z iných mestských častí. Napriek tomu každý rok otvárame nové triedy v jestvujúcich zariadeniach. V tomto volebnom období sme otvorili novú triedu v MŠ na Karadžičovej ul., v rekonštruovanom objekte na Javorinskej ul. sme otvorili 3 triedy, nadstavbou a prestavbou školníckeho bytu sme v tomto týždni otvorili 2 nové triedy v MŠ na Šulekovej ul. Na budúci rok chceme otvoriť ďalšiu triedu v MŠ na Gorazdovej ul.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Sme jediná bratislavská mestská časť, na ktorej území sú dve materské centrá. Jedno – Prešporkovo na Grösslingovej ul. je v prevádzke už cca 5 – 6 rokov. Druhé – Opice – vzniklo pred vyše rokom, funguje v ZŠ na Mudroňovej ulici, mestská časť bude onedlho kolaudovať pre Opice priestory na Javorinskej ul. v bývalom školníckom byte. Mestská časť podporuje obidve tieto centrá dotačnými príspevkami, hradí za ne energie (teplo, svetlo, vodu).

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

V mestskej časti je obecných 8 základných škôl. Od štátu sme ich prevzali v dezolátnom stave. V posledných 4 rokoch sme ich v nebývalom rozsahu opravovali, rekonštruovali sme ich. O skvalitňovanie vyučovacieho procesu sa staráme v zmysle zákona.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

V budúcom roku rozpočet mestskej časti neumožní žiadne zvláštne dofinancovanie škôl. V zlepšovaní ich stavebnotechnického stavu však budeme pokračovať, a to v rozsahu, ktorý nám umožnia fondy Bratislavského samosprávneho kraja.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Všetky športové školské areály sú sprístupňované verejnosti, tak ako to prevádzkové možnosti škôl umožňujú, t. j. v popoludňajších hodinách. V minulosti boli vybudované športoviská v ZŠ Škarniclovej a Grösslingovej ul. Pred mesiacom sme otvorili športoviská s umelým trávnatým povrchom na Hlbokej a Mudroňovej ulici. Našou snahou je, aby mimo vyučovacích hodín slúžili Staromešťanom.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Verejné detské ihriská na základe zmluvy s mestskou časťou udržiava v poriadku a čistote spoločnosť VEPOS Bratislava. Prostredníctvom nej zabezpečujeme na ihriskách aj dohľad. Budeme tak pokračovať aj v budúcnosti.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Počas prázdnin – jarných aj letných – organizujeme denné pobyty detí v našom kultúrnom centre na Gaštanovej ul. Oddelenie kultúry miestneho úradu mestskej časti a Staromestská knižnica organizujú pre deti rôzne voľnočasové aktivity. Naším cieľom je rozšíriť možnosti využitia historických záhrad na voľnočasové aktivity, ktoré organizujú rôzne združenia a záujmové zoskupenia občanov.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Na území Starého Mesta, s výnimkou školských areálov, nie sú k dispozícii žiadne športoviská. V budúcnosti ani nie je nádej, že by vznikli z priestorových dôvodov.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Staré Mesto na svojom území nemá pozemky, kde by bolo možné budovať obecné byty. V súčasnosti zostáva v jeho správe 182 nájomných bytov. Z nich sa môžu uvoľniť niektoré len po rozhodnutí súdu, ak je vedená žaloba proti neplatičom. Moja snaha bude uvoľnené byty, ktoré sa obvykle nachádzajú v dezolátnom stave, odpredať verejnou dražbou. V Starom Meste teda nie sú a nebudú obecné byty, ktoré by mohli slúžiť ako štartovné byty pre mladé rodiny.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Komunikácie 1. a 2. triedy, ktoré sú väčšinou v susedstve základných a materských škôl, sú v správe hlavného mesta. Pokiaľ je táto komunikácia 3. alebo 4. triedy, je v správe Starého Mesta, na nej značíme priechody, umiestňujeme spomaľovače, na chodníkoch pred školami osádzame zábradlia. Bezpečnosť riešime podľa potreby, pri ZŠ na Hlbokej ul. napr. pripravujeme v súčasnosti vybudovanie kruhovej križovatky, ktorá by mala zlepšiť katastrofálnu situáciu pred touto našou základnou školou.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

V maximálnej miere budeme využívať európske fondy, ale pre Bratislavu, vzhľadom na vysoké HDP obyvateľov bratislavského regiónu boli doteraz tieto možnosti veľmi obmedzené. Obávam sa, že aj v budúcnosti si budeme musieť vystačiť tak ako doteraz – z obecného rozpočtu.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

V roku 2008 sme prijali Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a o rok neskôr poslanci schválili jeho rozpracovanie do Komunitného plánu. V ňom sú stanovené naše úlohy aj voči rodinám s deťmi. Chceme rozvíjať spoluprácu s neziskovými organizáciami a inými združeniami zaoberajúcimi sa problematikou rodiny na území Starého Mesta. Viac info je na www.staremesto.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár