Anna Schlosserová

Redakcia, Anna Schlosserová 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Poskytnutím podpory existujúcim predškolským zariadeniam v pôsobnosti Mesta, podporou kvalitných súkromných zariadení napr. znížením nájmu a využitím objektov bývalých materských škôlok a jaslí, ktoré sa po rekonštrukcii znova budú využívať na tieto účely. Financie by som použila z Eurofondov spracovaním kvalitného projektu. V meste Poprad dramaticky klesol počet predškolských zariadení a v poslednom čase registrujem zvýšenú pôrodnosť,takže téma predškolských zariadení je nanajvýš aktuálna.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Výhodou MC je, že fungujú aj v inom časovom režime ako klasické predškolské zariadenia a nevylučuje sa v nich prítomnosť rodičov, starých rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov. Moja spolupráca z MC Bambíno, ktoré je v meste Poprad, má dlhoročnú úspešnú históriu. Ešte ako zamestnanec Mesta som pomáhala MC rôznymi možnými spôsobmi a ako súkromná osoba som sa aktívne podieľala na viacerých projektoch – účinkovala som v muzikáli Ema, Kozliatka, zdarma som poskytovala kurzy posunkovej reči aj pre rodičov nepočujúcich detí priamo v objekte MC. Moja spolupráca mojím zvolením nadobudne konkrétnejšie rozmery formou spoločných projektov, garanciou Mesta v EÚ projektoch MC. V neposlednom rade počítam so spoluprácou rodičov, ktorí z hľadiska svojej profesie – podnikatelia, manažéri atď. nikdy neodmietnu pomoc poskytnutím svojich schopností, alebo aj finančnou podporou.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Mesto disponuje určitými finančnými zdrojmi určenými na podporu školstva. Skvalitňovať úroveň škôl je možné aj sponzorskými darmi /počítače, technické vybavenie atď./. Kvalitnejšie financovať a motivovať učiteľov je možné získaním finančných prostriedkov za dobré projekty so žiakmi z EF. Samozrejme aktívnou spoluprácou s mládežníckym parlamentom stredných aj základných škôl. Mnoho škôl v meste Poprad realizuje kvalitné projekty zamerané na humanizáciu škôl, ich spoluprácu s rodinami, ich otvorenosť voči verejnosti, spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, sú progresívne výchovou mladých ľudí ku kreativite, sebapoznávaniu, úcte k životu iných aj k sebe, ale aj podporou ich talentov.

Podporím tiež funkčnú integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami a to konkrétnymi krokmi – poskytnem finančné prostriedky pre asistentov týchto žiakov a v rámci možností Mesta sa budem snažiť zlapšiť napĺňanie ich špeciálnych potrieb. Zabezpečím profiláciu škôl podľa ich školských programov, projektový manažér pomôže školám vypracovať EÚ projekty a bude garantom ich priebehu.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Momentálne nie som oboznámená s reálnym finančným stavom Mesta v oblasti školstva a jej finančných možností určených na pomoc pre ne.Budem však určite riešiť situáciu škôl jednak priamou pomocou Mesta a zriadením funkcie projektového manažéra pre využívanie fondov EÚ pre školy. Mesto bude garantom škôl v týchto projektoch a bude sa na nich finančne spolupodieľať.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

V prvom rade je nevyhnutné zistiť o aké aktivity je v meste záujem a podľa toho otvoriť verejnosti priestory školských zariadení a školy v čase, kedy neprebieha vyučovanie. Je potrebné zabezpečiť väčšiu otvorenosť škôl rodinám a verejnosti, vytvoriť možnosti využitia telocviční a školských ihrísk. Budem podporovať projekty zamerané na medzigeneračnú výmenu skúseností a vznik záujmových krúžkov a združení rodičov, ako aj záujem o prácu s mládežou. Škola má byť živým organizmom, kde život nekončí posledným zvonením. Je nevyhnutné rozvíjať potenciál škôl!!

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

K využitiu verejných detských ihrísk je potrebné zabezpečiť množstvo nezamestnaných v meste Poprad, ktorí by udržiavali dohľad a poriadok počas dňa do večerných hodín. Ochrániť verejné detské ihriská oplotením, v nočných hodinách osvietením a pracovníkmi vykonávajúcimi dozor.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

V meste Poprad funguje veľmi kvalitné centrum voľného času /CVČ/, má však pôsobnosť len v jednej časti sídliska, čo je nedostatočné. Budem veľmi aktívne pracovať na vytvorení elokovaných pracovísk CVČ vo všetkých častiach mesta Poprad, aby mali možnosť tieto ponuky využiť deti na území celého mesta Poprad. Podporím existenciu občianskych združení, ktorých programom bude využitie voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Motivovať,vytvárať podmienky a organizovať rôzne podujatia smerujúce k športovaniu nie len pre talenty, ale širokú verejnosť, pre rôzne vekové kategórie a podporou občianskych združení a športových klubov pracujúcich s mládežou budem motivovať deti a mladých ľudí ku športu.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Mladé rodiny najčastejšie riešia otázku bývania, ale ich finančné možnosti im neumožňujú zadovážiť si byt do osobného vlastníctva.Pre mladé rodiny je možné zo strany Mesta zadovážiť tzv. štartovacie byty s dobou nájmu na stanovené obdobie /5,7,10 rokov/, a tým im výrazne pomôcť riešiť aspoň dočasne bytovú otázku. Mesto môže realizovať výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny s finančnou podporou EÚ. Vypracujem podmienky na realizáciu aj samotné prideľovanie a užívanie nájomných bytov v meste Poprad.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Bezpečnosť dopravy v meste Poprad mienim riešiť osvetlením prechodov pre chodcov a zabezpečením hliadok mestskej polície pri komunikáciách v blízkosti škôl, školských zariadení a kritických miestach pri hlavných ťahoch ciest, kde je väčší pohyb chodcov.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Ako som už spomenula pri niektorých otázkach vypracovaním dobrých projektov, spoluprácou s podnikateľmi, odborníkmi a širokou verejnosťou je možné získavať financie z európskych fondov, zainteresovaním Popradčanov, ktorí majú znalosti aj v oblasti propagácie získavať sponzorov a aktívnou spoluprácou s poslancami mestského zastupiteľstva schváliť rozpočet Mesta na podporu plánov a záujmov Popradčanov.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Rodinná politika je funkčná len v prípade aktívneho podieľania sa na aktivitách škôl, predškolských zariadení, klubov a občianskych združení za účinnej podpory predstaviteľov Mesta a úzkou spoluprácou rodičov, podnikateľov a odborníkov. Zainteresovaním čo najväčšieho počtu Popradčanov s garanciou Mesta.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,40 z 5)
Loading...

Pridaj komentár