Absolventská prax

Mgr. Kristína Kováčiková 0
foto: isifa.com

Ani červený diplom nespraví uchádzača o zamestnanie atraktívnejším, pokiaľ mu v životopise chýba prax. Mladý človek, ktorý sa doteraz pripravoval na život iba zbieraním teoretických vedomostí, patrí do skupiny znevýhodnených na trhu práce. Jednou z možností, ako situáciu zmeniť, je aj absolventská prax.

Firmy si takýmto spôsobom overujú, či absolvent spĺňa požiadavky, ktoré kladú na svojich zamestnancov. Neraz sa teda prax skončí získaním pracovného miesta. Inokedy mladý človek odchádza iba s dobrým pocitom, že nesedel doma a aspoň si o čosi prilepšil. Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad práce absolventovi školy paušálny príspevok vo výške sumy životného minima (k 1. júlu 2011 predstavuje životné minimum sumu 189,83 EUR mesačne).

Absolventská prax

Účelom absolventskej praxe je získanie, prípadne prehlbovanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy a ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce.

Celú definíciu nájdeme v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne v § 51 (Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe).

Absolvent

Za absolventa sa na účely poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe považuje:

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
 • každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Na absolventskú prax nemôže nastúpiť absolvent deň po ukončení štúdia: najskôr musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke (najmenej 3 mesiace).

 • Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne.
 • Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ.
 • Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny, za tieto a ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi sa však kráti spomínaný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody o absolventskej praxi, ktorú uzatvára absolvent s Úradom práce a na základe písomnej dohody, ktorú uzatvára s Úradom zamestnávateľ.

Dohoda medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

 1. záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
 2. záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
 3. začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
 4. druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,
 5. záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
 6. záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
 7. záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
 8. záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Dohoda medzi Úradom a zamestnávateľom obsahuje najmä

 1. záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
 2. druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,
 3. záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
 4. záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
 5. záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
 6. záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
 7. záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár