Môžu si rodičia daňový bonus na deti rozdeliť?

Kristína Turnerová Kováčiková 2

Daňový bonus je daňová úľava pre rodiča, ktoré si môže uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Ak ide o maloleté dieťa, daňový bonus je v sume 140 eur mesačne. 50 eur mesačne si môže rodič uplatniť na už dospelé, ale nezaopatrené dieťa, napríklad na študenta vysokej školy.

Zároveň však platí pravidlo, podľa ktorého si rodič môže daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Shutterstock

Ako „funguje“ daňový bonus

Daňový bonus je forma daňovej úľavy, ktorá znižuje daň z príjmov, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť. O to vyššia je potom čistá mzda zamestnanca.

Niektorí daňovníci vďaka daňovému bonusu nemusia vôbec platiť daň z príjmov, nakoľko ju celú pokryje daňový bonus. A niektorí sú vďaka daňovému bonusu ešte aj v pluse – štát im nielenže „odpustí“ celú daň, ale im aj doplatí rozdiel medzi daňovým bonusom a daňou. 

Do akej výšky sa dá uplatniť daňový bonus

Už druhý rok platí zároveň pravidlo, podľa ktorého je nárok na daňový bonus možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov v závislosti od počtu vyživovaných detí,

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

Toto pravidlo veľmi nepraje tým rodičom, ktorí majú nižšiu mzdu a zároveň viac detí. Nízkopríjmovi viacdetní rodičia si totiž nemôžu uplatniť plný daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur, ale len do určeného percenta základu dane (čiastkového základu dane) a ich daňový bonus je krátený.

Koľko musí rodič zarábať na plný daňový bonus

 • rodič 1 nedospelého dieťaťa musí zarábať aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac nedospelých detí musí zarábať aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

Rozdeľme si deti na daňový bonus

Tiež vám ako možnosť napadlo „rozdeliť“ si deti medzi sebou na účely uplatnenia daňového bonusu?

Ja budem poberať daňový bonus na jedno dieťa, manžel na zvyšné dve… Tým pádom je jedno, koľko zarábam, lebo budeme mať obidva nárok na plný daňový bonus…

Žiaľ, nie je to týmto spôsobom možné. 

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, ak si uplatní daňový bonus na dieťa/deti manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka.

Daňový bonus sa dá rozdeliť len tým spôsobom, že pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Teda, je možné, aby poberal manžel daňový bonus napríklad január – jún a manželka júl – december. Rozdeliť si môžu čas, ale nie deti.

Kto má prednosť, aby si uplatnil daňový bonus – mama alebo otec?

Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí

 1. matka,
 2. otec,
 3. iná oprávnená osoba.
 4. Rozvedení rodičia

  Pokiaľ sú rodičia rozvedení, daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti. V súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

  Pokiaľ žijú deti v jednej domácnosti s matkou, ktorej boli deti zverené do osobnej starostlivosti, daňový bonus si uplatní matka detí. Otec detí si daňový bonus nemôže uplatniť, a to ani vtedy, ak si nemôže DB uplatniť matka. Napríklad vtedy, ak nemá dostatočný príjem alebo je na materskej dovolenke. Dôvodom je, že otec nesplnil podmienku žitia s deťmi v jednej domácnosti.

  Ak rozvedení rodičia naďalej vedú spoločnú domácnosť (podieľajú sa spoločne na nákladoch) aj napriek skutočnosti, že ich spoločné deti boli zverené do starostlivosti matky a tá je napríklad nezamestnaná alebo na rodičovskej dovolenke, môže si otec dieťaťa uplatniť nárok na daňový bonus. Otec dieťaťa však musí spĺňať podmienku spoločnej domácnosti s dieťaťom tak, ako to predpokladá a definuje Občiansky zákonník v § 115 zákona.

  Striedavá osobná starostlivosť

  Ak je dieťa v striedavej osobnej starostlivosti rodičov a obidvaja rodičia spĺňajú podmienku spoločného žitia v jednej domácnosti s dieťaťom, je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorý z nich si uplatní daňový bonus. Časť roka si môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka dieťaťa. 

  Ak majú rodičia súdom určenú striedavú starostlivosť, môžu sa vzájomne dohodnúť a uviesť vo vyhláseniach u zamestnávateľa, že si budú daňový bonus uplatňovať napríklad matka v párne mesiace roka a otec v nepárne mesiace roka.

  Podľa názoru Finančnej správy SR je možné akceptovať aj takú dohodu rodičov, že jeden si uplatní nárok na daňový bonus (napríklad otec dieťaťa, ktorý pracuje) a druhý si uplatní nárok na prídavok na dieťa (ak napríklad matka nepracuje a nemala by ani nárok na daňový bonus). Táto dohoda sa uzatvára na úrade práce pri žiadosti o prídavok na dieťa. Ak sa rodičia nedohodnú, zo zákona má nárok na DB matka dieťaťa.

  Neoprávnené poberanie daňového bonusu jedným z rodičov

  Nepríjemná je situácia, keď sú rodičia rozvedení, dieťa je zverené do osobnej starostlivosti matky a daňový bonus si uplatňuje otec dieťaťa neoprávnene, hoci napríklad neprispieva ani na výživné. Túto otázku odporúča riešiť Finančná správa nasledovne:

  Ak otec nevyživuje dieťa (vlastné) vo svojej domácnosti, nemá nárok na daňový bonus. Zamestnávateľ pri oznámení uvedenej skutočnosti dá podpísať Vyhlásenie tomuto zamestnancovi, s tým že daňový bonus si v priebehu zdaňovacieho obdobia nebude uplatňovať. V prípade, ak nárok na daňový bonus zanikol skôr, zamestnávateľ ho vyberie pri vykonaní ročného zúčtovania alebo uplatní postup podľa ustanovenia § 40 (vyberie ho podľa toho, či ide o zavinenie zamestnanca alebo zamestnávateľa – do 1 roka alebo do troch rokov). V uvedenom prípade si matka za ustanovených podmienok môže uplatniť daňový bonus na svoje nezaopatrené dieťa (teda aj v prípade, ak si jej manžel uplatňoval daňový bonus neoprávnene u zamestnávateľa).

  Partneri, druh/družka a daňový bonus

  Partnerovi nikdy nevzniká nárok na daňový bonus na dieťa družky, nakoľko sa nejedná o dieťa druhého z manželov. Ak sa zosobášia, môže si uplatniť daňový bonus aj na manželkine dieťa, s ktorým žije v jednej domácnosti. Toto dieťa nemusí mať osvojené.

  Inak platí, že pokiaľ pár žije nezosobášený, partner, ktorí žije v domácnosti s priateľkou ako druh a družka si môže uplatniť nárok na daňový bonus iba na spoločné deti – teda na vlastné deti.

  Ak má napríklad žena z prvého manželstva dieťa, na toto dieťa si môže uplatniť daňový bonus iba ona ako matka. Na spoločné deti, ktoré má so svojim druhom/priateľom/partnerom, si môže uplatniť nárok buď matka alebo otec týchto detí.

  Môže teda dôjsť i k situácii, že na prvé dieťa si uplatní nárok matka a na ďalšie spoločné deti si uplatní nárok otec detí. Nemôže však dôjsť k deleniu nároku spoločných detí (§ 33 ods. 4 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

  Ako druhý rodič môže zachrániť daňový bonus

  Novela zákona o dani z príjmov počíta s tým, že ak si rodič pri nižšej mzde nemôže uplatniť celý DB, pri podaní daňového priznania si ho môže zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti (druhého rodiča). Na účely uplatnenia daňového bonusu bude možné započítať príjmy, resp. čiastkové základy dane obidvoch oprávnených osôb (rodičov).

  To však predpokladá, že pracujú obidvaja rodičia. Ak je jeden z rodičov napríklad na rodičovskej dovolenke alebo je dlhodobo PN, či nezamestnaný, chýba druhý príjem, ktorý by sa mohol započítať na účely daňového bonusu. Obdobne rodič samoživiteľ, napríklad vdova alebo slobodná matka, nemôže počítať s druhým príjmom rodiča. Pri nižšej hrubej mzde bude suma daňového bonusu krátená.

  1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
  Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň, moja otázka je možno špecifická. Ak nie sme manželia, platím výživne, nežijeme v spoločnej domácnosti, matka je nezamestnaná, bonus dostávam ja, keďže pracujem. Mám povinnosť jej zaplatiť celý bonus, alebo mám nárok na jeho časť?

  1. Dobrý deň, Štefan. V § 33 zákona o dani z príjmov nájdete vymedzené podmienky, pri splnení ktorých si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Vo Vašom prípade by ste nemali mať nárok na daňový bonus – nespĺňate podmienku spoločnej domácnosti s dieťaťom.

Pridaj komentár