O obedy zadarmo musí rodič požiadať do konca júna

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Od mája 2023 môžu mať predškoláci a žiaci základných škôl obedy opäť zadarmo (zrušené boli na 2 roky od septembra 2021). Podmienkou však je, aby o obedy rodičia požiadali, inak budú za ne ďalej platiť. Väčšina škôl požaduje podanie žiadosti pre budúci školský rok 2024/25 do konca júna.

Ak budú mať deti v škole stravovanie zadarmo, o daňový bonus rodičia neprídu.

Shutterstock

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je možné poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Výška dotácie na stravu

Dotácia na stravu sa bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni

Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, takže o obedy zadarmo neprídu ani takí žiaci, ktorí majú individuálny študijný plán. 

Dotáciu na stravu je však možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.

Doplatky za obed

Rodičia môžu na obedy doplácať. Aj v minulosti tomu tak bolo, keďže štát poskytuje dotáciu na stravu – na nákup potravín, nie však na réžiu zariadenia. O doplatkoch za réžiu musia rozhodnúť samosprávy. 

Obedy zadarmo, keď má dieťa zdravotný problém

Máte doma dieťa, ktoré je napríklad celiatik alebo má cukrovku?

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

V takomto prípade dotáciu vyplatí rodičovi škola.

Ako požiadať o obedy zadarmo

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

O dotáciu je treba požiadať na tlačive (návratka), ktorú rodič doručí zariadeniu školského stravovania, najneskôr do termínu, ktorý si určí zariadenie.

Škola môže rodičovi dať možnosť požiadať o dotáciu na stravu aj prostredníctvom EduPage.

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Vzor žiadosti


ŽIADOSŤ
rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(návratka)


V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov2, ja dolu podpísaný:

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………..

Adresa bydliska:……………………………………………………………………………………………………….

žiadam / nežiadam od 01.09.2024 o poskytnutie dotácie na stravu na dieťaťa:

– meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:……………………………………………………………………..
– meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:……………………………………………………………………..
– meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:……………………………………………………………………..
– meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:……………………………………………………………………..

V ……………………………….dňa………………………..

……………………………………………………….
vlastnoručný podpis

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Podpisom tejto návratky rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa / žiaka v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Aj obedy, aj daňový bonus

Kým v septembri 2021 sa mohli rodičia rozhodnúť, či budú poberať daňový bonus alebo uprednostnia obedy zadarmo, od mája 2023 je možné dotáciu na stravu dostávať súbežne s daňovým bonusom.

Daňový bonus je aktuálne 140 eur mesačne na nedospelé dieťa, 50 eur na nezaopatrené dieťa, ktoré študuje na VŠ.

Zdroj: ÚPSVaR

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár