Pracovné listy k programu LearnEnglish Family – lekcia II.

BritishCouncil, Mária Kopčíková 0

Už vyše mesiaca vám sprostredkúvame projekt Britisch Council, ktorý je zameraný na vyučovanie angličtiny ako ďalšieho jazyka u detí. Rodičom ponúka širokú paletu podnetov na to, ako urobiť učenie sa jazyka hravým a zaujímavým.

Pokračujeme druhým pracovným listom

Pracovný list v anglickej verzii si vždy môžete stiahnuť v .pdf formáte.

Pokiaľ si nie ste istý svojou angličtinou, pripravili sme pre vás preklad toho pracovného listu do slovenčiny. Veríme, že to bude pre vás dobrý spôsob, ako zaujímavo pracovať s deťmi a zároveň nemusieť tráviť pridlho času so slovníkom v ruke.

Veríme, že pracovné listy sa budú páčiť aj vašim drobcom.

Rôzne spôsoby učenia sa riekaniek s dieťaťom

 There are many activities that parents can do with their child to help and support English language learning. Sharing rhymes is a fun way for children to explore the English language, but this doesn’t mean you have to just learn rhymes. There are many activities around learning rhymes to maintain children’s interest and motivation.

Rodičia majú na výber veľké množstvo aktivít, ak chcú dieťaťu pomocť pri učení sa angličtiny a podporiť ho. Spoločné čítanie riekaniek predstavuje pre deti zábavný spôsob objavovania angličtiny. To však neznamená že sa riekanky musíte len učiť. S riekankami je možné robiť mnoho aktivít, aby ste udržali u dieťaťa jeho záujem a motiváciu.

For special occasions, such as an adult’s birthday, you could plan a rhyme show in which children necite two or three rhymes. This allows children to show their skills and the praise received does much to motivate them. The preparation for the show is important as it gives children a valid reason to keep practising and revising their pronunciation and performance.

Pre zvláštne príležitosti, ako sú napríklad narodeniny niektorého z dospelých, si môžete pripraviť recitačné predstavenie, na ktorom deti prednesú dve, alebo tri riekanky. Deti majú rady príležitosti, pri ktorých môžu predviesť čo vedia a pochvala, ktorú dostanú, je pre nich veľmi motivujúca. Príprava na predstavenie je dôležitá, lebo dáva deťom skutočný dôvod, prečo cvičiť a opakovať si výslovnosť a svoj výstup.

MP3 players with space to record rhymes provide excellent opportunities for children to listen to and make a recording. Playing back a recording identifies where language can be improved and then the child can make a second, improved recording. Often children want to re-record each time, persisting until they are satisfied with their pronunciation.

MP3 prehrávače s miestom na nahrávanie riekaniek predstavujú vynikajúcu možnosť k počúvaniu aj uskutočneniu nahrávky. Prehrávanie nahrávky umožňuje deťom zistiť, kde je možné prejav zlepšiť a nahrať druhú, lepšiu nahrávku. Často sa stáva, že deti chcú nahrávať znovu a znovu, až dovtedy, pokiaľ nie sú spokojné so svojou výslovnosťou.

Children who already know the Roman alphabet and the sounds of the 26 letters are also often keen to know how to read and even handwrite rhymes. Make a copy of a well-known, simple rhyme, read it together and then let children try saying it aloud while pointing to each word in turn (self-dictating). Children soon discover that they can read something simple in English. Letting them decorate the rhyme sheet gives them time to browse over the text. When they have completed a few sheets, they can be made into a rhyme book. Depending how advanced they are at writing in English, let them make their own contents page and front cover. Some children might like to handwrite the rhymes themselves and they may even be inspired to write their own rhymes.

Deti, ktoré už poznajú latinskú abecedu a zvuky jej 26 písmen sa často chcú naučiť čítať, alebo si  dokonca samy písať riekanky. Opíšte nejakú dobre známu jednoduchú riekanku, spoločne s dieťaťom ju prečítajte a potom ho nechajte, aby ju nahlas povedalo samé a striedavo pri tom ukazujte na jednotlivé slová (formou akéhosi diktátu). Deti tak čoskoro zistia, že dokážu v angličtine niečo jednoduché prečítať. Nechajte deti nakresliť na papier s riekankami obrázky. Dá im to čas, aby si prešli text. Keď nakreslia ilustrácie na niekoľko papierov, urobte z nich knižku riekaniek. Podľa toho, ako dobre vedia vaše deti v angličtine písať, nechajte ich, aby si samé vyrobili stránku s obsahom a titulnú stránku. Niektoré deti budú možno chcieť  napísať riekanky samé, či dokonca písať vlastné verše.

Looking at rhyme picture books also provides opportunities for browsing. Begin with story rhyme books, as children will find they can self-dictate and ‘read’ the stories, as the language is supported by the many illustrations. Research has shown that ‘reading’ simple rhymes children already know by heart is an important step in the process of learning to read fluently.

Prezeranie si obrázkových knižiek s riekankami je tiež príležitosť na oboznamovanie sa s textom. Začnite s veršovanými rozprávkami, lebo pre deti je jednoduchšie diktovať a „čítať“ rozprávky, kde je text sprevádzaný mnohými ilustráciami. Je dokázané, že čítanie jednoduchých riekaniek, ktoré deti poznajú už naspamäť, je dôležitým krokom v procese učenia sa plynulého  čítania.

At this stage, children can read only language they already know orally in the fixed phrases of rhymes. This ‘reading’ leads them on to recognise the shapes of recurring words and later to build up their own banks of words they can recognise and ‘read’. They also begin to analyse the sounds of words they recognise. A favourite game to encourage is collecting rhyming words, such as ‘four’, ‘door’, ‘more’, ‘floor’, ‘saw’. Parents – and teachers – are not always aware of this important step in learning to read that occurs naturally with children, who are familiar with, and enjoy, many simple rhymes

V tejto fáze deti dokážu čítať iba jazyk, ktorý poznajú z ústneho podania v podobe pevne daných fráz alebo riekaniek. Vďaka tomuto „čítaniu“ deti sa učia poznávať podobu opakujúcich sa slov a neskôr si začínajú vytvárať vlastnú slovnú zásobu slov, ktoré poznajú a dokážu prečítať. Začínajú aj analyzovať zvuky v slovách, ktoré poznávajú. Obľúbenou hrou, ktorá túto schopnosť podporuje, je vyhľadávanie rýmujúcich sa slov ako je „four“, „door“, „more“, „floor“, „saw“. Rodičia a učitelia si často neuvedomujú tento dôležitý krok vo výučbe čítania, ktorý prichádza úplne prirodzene pri deťoch, ktoré poznajú veľké množstvo jednoduchých riekaniek.

Children’s ability to pick up rhymes and, later on, simple poems by heart, if nurtured beyond the age of about eight, seems, like acquiring languages, to become a lifelong skill.

Schopnosť detí naučiť sa riekanky a neskôr naspamäť aj básničky, pokiaľ sa do veku približne ôsmych rokov pestuje, stáva sa – podobne ako učenie sa jazykov – celoživotnou schopnosťou.

Exercise / Cvičenie

After reading the article, match the first part of the following sentences with their correct endings to complete the full sentences:

1 Reading helps children . . .

2 Looking at rhyme picture books also . . .

3 A favourite game to encourage . . .

4 Some children might like to . . .

5 Reading simple rhymes children already know . . .

a handwrite the rhymes themselves.

b is an important step in the process of learning to read fluently.

c recognise the shapes of recurring words.

d is collecting rhyming words.

e provides opportunities for browsing.

Po prečítaní článku priraďte k úvodnej časti každej vety správny záver a vytvorte tak ucelené vety:

1 Vďaka čítaniu sa deti učia . . .

2 Prezeranie si obrázkových knižiek s riekankami je tiež  . . .

3 Obľúbenou moitivujúcou hrou. . .

4 Niektoré deti budú možno chcieť  . . .

5 Čítanie jednoduchých riekaniek, ktoré deti poznajú už naspamäť . . .

a napísať riekanky samé.

b je dôležitým krokom v procese učenia sa plynulého  čítania.

c poznávať podobu opakujúcich sa slov.

d je vyhľadávanie rýmujúcich sa slov.

e príležitosť na oboznamovanie sa s textom.

Odpovede 1c 2e 3d 4a 5b

Activities to use with children / Aktivity pre prácu s deťmi

My pets

Sit down with your child and help them to identify the following pets. Write the names next to the pictures. If your child is not confident in writing in English, you can write the words for them.

Moji zvierací miláčikovia

Posaďte sa s dieťaťom a pomôžte mu identifikovať nasledujúce domáce zvierátká. Ak sa vaše dieťa ešte necíti dostočne isté pri písaní v angličtine, jednotlivé slová môžete napísať za neho.

Using colouring pencils, get your child to colour in the pictures following the instructions:

Colour the dog in brown.             Colour the cat in black.

Colour the goldfish in orange.       Colour the budgie in green.

Nech vaše dieťa farebnými pastelkami obrázky vyfarbí podľa nasledujúcich pokynov:

Vyfarbi psa hnedou.                    Vyfarbi mačku na čierno.

Vyfarbi zlatú rybkou oranžovou.     Vyfarbi andulku na zeleno.

Word  search / Osemsmerovka

See if you can find these words in the grid. They can be horizontal, vertical, diagonál and backwards.

Skúste nájsť v mriežke tieto slová. Môžu byť napísané vodorovne, zvisle, diagonálne či odzadu.

Rapido a Zen Learn English – 18. More Jokes / Rapido a Zen sa učia angličtinu – 18. ďalšie vtipy

What`s the difference between an angry dog & an experienced teacher?

Ako sa líši nahnevaný pes od neskúseného učiteľa?

One of them barks madly but the other marks badly.

Jeden zúrivo breše (angl. „barks madly“), druhý dáva zlé známky (angl. „marks badly“).

Aktivity na pomoc dieťaťu s angličtinou nájdete na: www.britishcouncil.org/kids

Ďalšie rady pre rodičov nájdete na: www.britishcouncil.org/learnenglish/parents

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár