Pracovné listy k programu LearnEnglish Family VIII.

British Council, Mária Kopčíková 1

Ďalší pracovný list zo série LearnEnglish Family hovorí o tom, aké významné je pomáhať dieťaťu pri učení sa cudzieho jazyka spoločným učením sa riekaniek.

Pomôcku si môžete stiahnuť v .pdf formáte a opäť – nech sa páči – aj slovenská verzia. Veríme, že vám pomôže stráviť s deťmi a angličtinou príjemné chvíle.

Učenie sa angličtiny pomocou riekaniek

Getting involved in your child’s learning can have a positive impact upon both his or her attitude and the speed at which he or she learns. When parents help their children outside the classroom, there are real benefits for children’s achievement inside the classroom. Jim Knight, the UK’s Minister of State for Schools and Learners, has said that: ‘Parents have six times more impact on the learning of primary age children than teachers do.’ There are some simple steps you can take to encourage your child and build his or her confidence in using English, one of which is by sharing rhymes.

To, že sa zapojíte do procesu učenia vášho dieťaťa, môže mať pozitívny dopad tak na jeho prístup k učeniu ako aj na rýchlosť, akou sa bude učiť. Keď rodičia pomáhajú deťom mimo školy, odráža sa to viac ako pozitívne na výsledkoch, ktoré dieťa dosahuje v škole. Jim Knight, Minister školstva Spojeného kráľovstva, povedal „Na základnej škole majú rodičia šesťkrát väčší vplyv na učenie sa detí ako učitelia.“ Existujú jednoduché kroky, ktorými povzbudiť dieťa a vybudovať jeho sebadôveru pri používaní angličtiny – jedným z nich je spoločné učenie sa riekaniek.

Simple rhymes are thought to be innate in most cultures. From the time young children begin to talk, many enjoy playing and experimenting with sounds by themselves – a precursor to later enjoyment of rhymes. Most children seem to have skills and a builtin drive that enable them to imitate the sounds and pick up the language and special rhythms of rhymes. Picking up and repeating the particular language of rhymes is another form of play for young children. They learn rhymes unconsciously and effortlessly; it is not the laborious task it can be for some adolescents and adults.

Jednoduché riekanky sa pokladajú za vlastné vo väčšine kultúr. Od doby, keď malé deti začínajú   hovoriť, mnohé z nich sa často rady hrajú a experimentujú so zvukmi – to je predzvesť budúcej záľuby v riekankách. Väčšina detí má podľa všetkého schopnosti napodobňovať zvuky a jednoducho si osvojovať jazyk a unikátny rytmus rýmov. Osvojovanie si a opakovanie špecifického jazyka riekaniek je pre malé deti len inou formou hry. Učia sa riekanky nevedome a bez námahy, nie je to pre nich nič náročné, ako napríklad pre niektorých dospelých.

By playing with the short texts of rhymes, children explore the mechanics of the English language. They find out how language works and become familiar with the relationship between the 44 sounds of English and the 26 alphabet letters – information that helps them when they begin reading to decode the sounds that make up words. The value of this type of language play with rhymes in early learning is both underestimated and undervalued.

Formou hry s krátkymi textami, alebo rýmami deti skúmajú stavbu anglického jazyka. Zisťujú, ako funguje a zoznamujú sa so  vzťahom medzi 44 zvukmi angličtiny a 26 písmenami  abecedy. Tieto informácie im neskôr, keď začnú čítať, pomáhajú dekódovať zvuky, ktoré tvoria slová. Význam tejto formy  jazykovej hry s riekankami v rannom štádiu učenia sa často podceňuje.

There is a difference between rhymes and simple poems for young children. Rhymes, in general, are short and depend on the melodic use of the voice to recite the text that includes rhyming words, and the repetition of sounds and words in attractive, easy-to-copy rhythms. The traditional and well-known rhymes are sometimes classified as Mother Goose rhymes or nursery rhymes, and many are considered part of British culture.

Pre malé deti existuje rozdiel medzi riekankou a jednoduchou básničkou. Riekanky sú vo všeobecnosti krátke a závisia od melodického použitia hlasu pri recitovaní textu, ktorý obsahuje rýmujúce sa slová a od opakovanie zvukov a slov v atraktívnom a jednoducho napodobniteľnom rytme. Tradičné a všeobecne známe riekanky sa niekedy označujú ako „riekanky Matky husy“ alebo „riekanky zo škôlky“.  Mnohé z nich sú považované za súčasť britskej kultúry.

First poems’, on the other hand, generally depend less on the playfulness of the language, and more on the meaning, which evokes feelings, imagination and the discovery of ideas beyond the child’s own environment. First poems may be traditional or modern and they are a natural progression from early rhymes. They are usually less well known and less likely to be handed down from generation to generation like nursery rhymes.

„Prvé básničky“ sa naproti tomu sústreďujú menej na hravosť jazyka a viac na význam, ktorý evokuje určité pocity, predstavivosť a objavovanie myšlienok mimo vlastného prostredia dieťaťa. Prvé básničky môžu byť tradičné alebo moderné – predstavujú ďalší prirodzený krok po prvých riekankách. Obvykle sú menej všeobecne známe a je menej pravdepodobné, že sa budú odovzdávať z generácie na generáciu ako riekanky.

Rhymes are extremely useful in learning English as they are portable playthings. Parents and children can say them at any time or in any place to change a mood or fill a bored moment with fun. Rhymes need no toy, equipment or even a book to set a scene; they depend on the sound of the voice reciting the language to stimulate play. Some may be accompanied by physical actions, which help to confirm understanding and act as an aid to memorisation.

Riekanky sú pri učení sa angličtiny mimoriadne užitočné, pretože sú ako prenosné „hračky“. Rodičia a deti si ich môžu hovoriť kedykoľvek a kdekoľvek, aby sa rozveselili, alebo vyplnili dlhú chvíľu niečím zábavným. Aby sme pripravili správne prostredie pre riekanku, nepotrebujeme žiadne vybavenie, dokonca ani knižku, záleží len na zvuku hlasu, ktorý ju prednáša a tým podnecuje ku hre. Niektoré riekanky môžu byť sprevádzané fyzickou činnosťou, čo pomáha v porozumení a slúži ako pomôcka  pri zapamätaní si.

Exercise / Cvičenie

After reading the article on ‘Learning English through sharing rhymes’, decide whether the following statements are true or false:

1 Rhymes depend on meaning and do not depend on the melodic use of the voice.

2 Children learn rhymes unconsciously and effortlessly.

3 Teachers have more impact than parents on the learning of primary age children.

4 Rhymes require equipment and sometimes a book to set the scene.

5 Parents’ help at home can benefit children’s achievement inside the classroom.

Po prečítaní článku „Učenie sa angličtiny pomocou riekaniek“ rozhodnite, či nasledujúce vyjadrenia sú pravdivé alebo nepravdivé:

1 Riekanky sú založené na význame a nie na melodickom použití hlasu.

2 Deti sa učia riekanky nevedome a bez námahy.

3 Učitelia majú väčší vplyv na učenie sa detí navštevujúcich základnú školu než ich rodičia.

4 Riekanky si vyžadujú vybavenie a niekedy knižku na vytvorenie atmosféry.

5 Pomoc rodičov doma môže prispieť k úspechom dieťaťa v škole.

Odpovede 1 Nepravdivé 2 Pravdivé 3 Nepravdivé 4 Nepravdivé 5 Pravdivé 

Activities to use with children / Aktivity pre prácu s deťmi

All about time

Sit down with your child and help them to decide which of the words are days of the week, and which of the words are months of the year. Get them to write the words in the correct column. If your child is not confident in writing in English, you can write the words for them.Aktivity pre prácu s deťmi

Všetko o čase

Sadnite si s vaším dieťaťom a pomôžte mu rozhodnúť, ktoré z nasledujúcich slov sú názvy dní v týždni a ktoré sú názvy mesiacov v roku. Nech slová vpíšu do správneho stĺpca. Ak vaše dieťa nemá istotu v písaní po anglicky, slová môžete napísať namiesto neho.

September

Február

Saturday – sobota

Monday  – pondelok

June

Friday – piatok

Thursday – štvrtok

April

Help your child to make a clock by drawing a clock face on to some card and cutting this out. Cut out two clock hands and attach them to the clock face using a paper fastener so that they can move. You can play lots of games with your child, such as a game of true or false. Set the clock to a certain time and say the time in English. Sometimes say the real time the clock shows and sometimes say a false time. Your child should say whether it’s true or false. Then your child can take a turn and say true or false times.

Pomôžte vášmu dieťaťu vyrobiť hodiny – nech na kartón nakreslí a potom vystrihne čelnú stranu hodín. Potom vystrihnite dve ručičky a pripevnite ich na čelnú stranu hodín tak, aby sa mohli pohybovať. S dieťaťom sa môžete hrať množstvo hier, ako napríklad hru pravda/nepravda. Na hodinách nastavte určitý čas a povedzte ho po anglicky. Niekedy povedzte správny čas a niekedy nesprávny. Dieťa nech povie, či je to pravda alebo nepravda. Potom môže správny či nesprávny čas hovoriť dieťa.

You can also ask your child some simple questions about their daily routine. For example: ‘What time do you have lunch?’ or ‘What time do you go to bed?’ Your child can put the hands of the clock to the correct time and then tell you what time it is. Then they can ask you some questions.

Môžete mu položiť aj pár jednoduchých otázok o jeho dennom programe. Napríklad „What time do you have lunch?“ či „What time do you go to bed?“ Vaše dieťa nastaví na hodinách ručičkami správny čas a odpovie vám. Potom môže pár otázok položiť vám.  

Word  search / Osemsmerovka

See if you can find these words in the grid. They can be horizontal, vertical, diagonal and backwards.

Skúste nájsť v mriežke tieto slová. Môžu byť napísané vodorovne, zvisle, diagonálne či odzadu.

Rapido a Zen Learn English – homework/ Rapido a Zen sa učia angličtinu – domáca úloha

UROBIL SI SI UŽ DOMÁCU ÚLOHU? MÔŽEM SI JU OD TEBA POŽIČAŤ?

PREPÁČ, ZABUDOL SOM JU DOMA!

Aktivity na pomoc dieťaťu s angličtinou nájdete na: www.britishcouncil.org/kids.

Ďalšie rady pre rodičov nájdete na: www.britishcouncil.org/learnenglish/parents.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár