Pracovné listy k programu LearnEnglish Family X.

British Council, Mária Kopčíková 0

Dnešným pracovným listom sa končí séria o tom, ako dieťaťu pomôcť učiť sa angličtinu ako cudzí jazyk. Program pripravila British Council a my sme vám ho prinášali postupne od októbra minulého roku.. Ak si chcete prečítať všetky príspevky a prezrieť sadu pracovných listov, nájdete ich v našej sekcii Dieťa a cudzie jazyky.

Aj tento posledný, desiaty, pracovný list si môžete stiahnuť v .pdf formáte a nižšie nájdete jeho preklad.

Ako učiť dieťa novú riekanku

Sharing rhymes is one of the ways parents can help their children to learn English, build confidence and remain motivated to learn in a fun and interesting way. The way a rhyme comes alive depends on how parents use their voice, eyes, facial expression and body language.

Spoločné zdieľanie riekaniek je jedným zo zábavných a zaujímavých spôsobov, ako môžu rodičia dieťaťu pomôcť učiť sa po anglicky, získavať sebadôveru a udržať si motiváciu pre učenie. To, akým spôsobom riekanka ožije, závisí od toho ako rodičia používajú svoj hlas, oči, mimiku a reč tela.

To engage a child’s attention, the introduction of a new rhyme needs to be a dramatic experience in which parents use ‘parentese’ language (an adjusted form of speech). Parents should say the rhyme, slowly dramatising it, and supporting the meaning with actions, pictures or real objects. If there are no set actions, invent simple actions as physical involvement helps memorisation and the movement creates a ‘feel good’ factor. Stress the important words and rhyming words and, where necessary, whisper a translation once, repeating the English word afterwards.

Aby predstavenie novej riekanky dieťa zaujalo, musí byť dramatickým zážitkom, počas ktorého rodičia používajú „rodičovštinu“ (upravenú reč). Riekanku pomaly dramatizujte, jednotlivé významy ilustrujte fyzickou činnosťou, obrázkami alebo predmetmi. Pokiaľ nie sú k riekanke pridružené konkrétne  činnosti, vymyslite si vlastné jednoduché úkony, pretože fyzické zapojenie napomáha pri zapamätaní si a pohyb prispieva k vytváraniu dobrého pocitu. Zdôraznite dôležité slová a rýmy a v prípade potreby ich šepotom jedenkrát preložte a hneď zopakujte anglické slovo.

The language in short rhymes is generally easy to imitate and pick up, so parentese techniques soon become less used as the child picks up more of the rhyme. As children become more familiar with a rhyme, they learn how to read the adult’s emotions through their voice and no longer need the support of the physical actions. When this happens the child often takes over the physical actions and the parent can stop doing them.

Jazyk použitý v krátkych riekankách sa zvyčajne ľahko napodobňuje a učí. Ako sa dieťa postupne učí čoraz viac z danej riekanky, rodičovština je používaná čoraz menej. Keď sa deti oboznámia s riekankou, naučia sa porozumieť emóciám dospelých z ich hlasu a už nepotrebujú fyzické prejavy. Keď to nastane, fyzické prejavy často preberie dieťa a rodič ich môže prestať používať.

Children should not be hurried, especially in the initial stages of learning a new rhyme. Repetition is important to children as it gives them opportunities to reflect and improve the way they say the rhyme. Children are continually revising their pronunciation, but they need time and opportunities to practise. Repetition also helps them to confirm what they know, which gives them self-confidence.

Deti by sme nemali súriť, obzvlášť v počiatočných štádiách učenia sa novej riekanky. Opakovanie je pre deti dôležité, lebo im umožňuje všimnúť si, ako riekanku hovoria a zlešpovať sa. Deti svoju výslovnosť neustále opravujú, avšak k tomu potrebujú čas a možnosť riekanky si precvičovať. Opakovanie im tiež pomáha potvrdiť si to, čo poznajú a to im dodáva dostatočnú sebadôveru.

Once a new rhyme becomes well known, children are ready to take turns, each of you saying a line. Taking turns is an important skill to learn as it entails listening carefully and taking a risk, as well as having empathy for the other speaker and judging when they are going to speak. Although children may know most of the rhyme by heart, they may not be ready to initiate saying a rhyme alone.

Akonáhle sa deti s riekankou dostatočne zoznámia, sú pripravené sa s vami striedať tak, že každý z vás povie jeden verš. Podobné striedanie je dôležitou zručnosťou, ktorá v sebe zahrňuje pozorné počúvanie a schopnosť  riskovať, ako aj schopnosť vcítiť sa do druhého hovoriaceho a odhadnúť, kedy bude rozprávať. Aj keď deti môžu poznať väčšiu časť riekanky naspamäť, nemusia byť ešte pripravené začať recitovať samé.

The more rhymes are said in families, the quicker their simple, everyday language becomes part of children’s life and speech. Parents and children can recite one or two already learned rhymes in a free moment such as while waiting in a supermarket queue or on a long journey, or during planned rhyme times.

Čím viac riekaniek sa v rodine hovorí, tým rýchlejšie sa ich jednoduchý jazyk stane súčasťou života a reči detí. Rodičia môžu s deťmi recitovať jednu, alebo dve riekanky vo voľných chvíľach, napríklad keď stoja v rade v obchode, pri dlhých cestách či vo vopred naplánovanom čase vyhradenom na riekanky.

Planned rhyme times should include old favourites, recently learned rhymes and the latest new rhyme. It is a good idea to start with one or two favourites, as this helps children switch from thinking in their home language and get used to listening to and using English. The length of a planned rhyme time depends on whether it is a single session or is the introductory warm-up to other learning activities in English. It is fun to write out a programme in advance, using first lines, so that children already reading in their home language can work out the programme. Later, when children know quite a few rhymes, they can be asked to plan their own programme.

Plánované chvíle s riekankami by mali obsahovať obľúbené riekanky, riekanky naučené v poslednej dobe a jednu najnovšiu riekanku. Je dobré začať s jednou, alebo dvoma obľúbenými riekankami, pretože deťom to pomáha prepnúť z myslenia v materinskom jazyku a zvyknúť si na počúvanie a používanie angličtiny. Dĺžka plánovaných chvíľ s riekankami závisí od toho, či ide o samostatnú lekciu angličtiny, alebo len zahrievací úvod k rozsiahlejšiemu celku. Je zábavné spísať si program dopredu, použiť v ňom najskôr verše, aby deti, ktoré už vedia čítať vo svojom materinskom jazyku, prišli na to čo ich čaká. Neskôr, keď deti poznajú väčší počet riekaniek, môžeme ich požiadať, aby si program zostavili samé.

Exercise / Cvičenie

After reading the article, decide the correct answers to the following questions:

1 The introduction of a new rhyme needs to be . . .

a noisy

b dramatic

c calm

2 New rhymes should be introduced . . .

a every day

b whenever there is a free moment

c during planned rhyme times

3 Parents should support new rhymes where possible with pictures, real objects or . . .

a actions

b written notes

c singing

4 Parents should use translation . . .

a after every sentence in the rhyme

b never

c where necessary in a whisper

5 When learning new rhymes parent should

a provide time and opportunities for practise

b only go through rhymes once

c hurry children to learn

Po prečítaní tohto článku rozhodnite o správnych odpovediach na nasledujúce otázky:

1 Predstavenie novej riekanky musí byť. . .

a hlučné

b dramatické

c pokojné

2 Nové riekanky je potrebné predstavovať. . .

a každý deň

b v akejkoľvek voľnej chvíli

c v čase naplánovanom pre riekanky

3 Ak je to možné, rodič by mal novú riekanku ilustrovať obrázkami, predmetmi alebo . . .

a fyzickou činnosťou

b písomnými poznámkami

c spevom

4 Rodičia by mal použiť preklad . . .

a po každom verši riekanky

b nikdy

c podľa potreby, šeptom

5 Pri učení sa novej riekanky by rodičia mali . . .

a poskytnúť čas a možnosť na precvičovanie

b každú riekanku povedať len raz

c deti v učení posúriť

Odpovede 1b 2c 3a 4c 5a

Activities to use with children / Aktivity pre prácu s deťmi

All about weather

Sit down with your child and together, decide what the following weather symbols mean by matching the words below to the symbols. Get your child to write the words next to the symbols, or, if your child is not confident in writing in English, you can write the words for him or her.

Všetko o počasí

Sadnite si spolu s dieťaťom a rozhodnite, čo znamenajú nasledovné symboly počasia tým, že k symbolom priradíte nižšie uvedené slová. Nechajte vaše dieťa, nech k symbolom pripíše slová alebo, ak si nie je isté v písaní po anglicky, slová môžete napísať za neho.

sunny – slnečno

rainy – upršane

snowy – nasnežené

cloudy – zamračené

stormy – búrkovo

windy – veterno

Ask your child to look up at the clouds in the sky. See if he or she can see any animal shapes in the clouds. If he or she can see an animal shape get him or her to draw it. You can also ask him or her if he or she can see the shapes of any other objects in the clouds and draw those.

Požiadajte vaše dieťa, aby sa pozrelo oblaky na oblohe, či v nich rozpozná tvary nejakého zvieraťa. Ak áno, nechajte ho tvar daného zvieraťa nakresliť. Môžete sa ho aj spýtať, či v oblakoch vidí aj tvary iných vecí – tie môže nakresliť tiež.

Word  search / Osemsmerovka

See if you can find these words in the grid. They can be horizontal, vertical, diagonaland backwards.

Skúste nájsť v mriežke tieto slová. Môžu byť napísané vodorovne, zvisle, diagonálne či odzadu.

Rapido a Zen Learn English – Homework / Rapido a Zen sa učia angličtinu – Domáca úloha.

UROBIL SI SI UŽ DOMÁCU ÚLOHU? MÔŽEM SI JU OD TEBA POŽIČAŤ?

PREPÁČ, ZABUDOL SOM JU DOMA!

Aktivity na pomoc dieťaťu s angličtinou nájdete na: www.britishcouncil.org/kids.

Ďalšie rady pre rodičov nájdete na: www.britishcouncil.org/learnenglish/parents.

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár