Svadba v zahraničí II.

Mgr. Kristína Kováčiková 3

V pilotnom dieli Svadby v zahraničí sa venujeme aj otázke, ktorý právny poriadok štátu (ten, ktorého sme občanmi alebo cudzí, v ktorom chceme uzavrieť manželstvo) bude diktovať podmienky pri uzatváraní sobášu. Pokračujeme dokladmi, ktoré si je treba pripraviť, ktoré zvyknú vyžadovať sobášiace orgány.

Na Slovensku sa stretnete s týmito požiadavkami: rodný list, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, nie starší ako 6 mesiacov, doklad o štátnom občianstve (nahrádza ho pas, občiansky preukaz, identifikačná karta), doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave, nie staršie ako 6 mesiacov, úmrtný list zomretého manžela, alebo súdne rozhodnutie o prehlásení manžela za mŕtveho, opatrené doložkou o právoplatnosti, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Z predpisov iných štátov dávam do pozornosti eventuality ako potvrdenie imigračného úradu, že cudzinec má v krajine legálny pobyt, či písomné vyhlásenie dvoch svedkov, že nevedia o prekážkach, ktoré by bránili v uzavretí manželstva.

Overenie dokladov

Náležitosti dokladov je rozumné preveriť si na konkrétnom úrade štátu, v ktorom hodláte uzavrieť manželstvo. Zistite si, či vami predkladané doklady budú potrebovať na použitie v cudzine vyššie overenie – osvedčenie na viacerých stupňoch na rôznych orgánoch (superlegalizácia, legalizácia) alebo či na osvedčenie hodnovernosti listiny stačí len pečiatka „apostille“ od kompetentného orgánu. Na stránke MZV SR nájdete zoznam krajín Haagskeho dohovoru, ktorý apostille využívajú pri overovaní dokladov, ako aj zoznam slovenských orgánov, ktoré majú moc takúto pečiatku na váš doklad bachnúť.

Ak sa vám nechce študovať osvedčovací bedeker, poradiť by vám mal Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR, resp. legalizačné pracovisko MZV SR, ktoré poskytuje informácie pre verejnosť. Počas úradných hodín, ako inak. Len neotáľajte príliš dlho, kedy sa do toho pustíte, aby ste mali doklady „se vším všudy“ pripravené včas. Cudzie úrady budú nad nimi chvíľku maturovať, či nenájdu nejakú chybičku krásy. Slovenskej matrike musí cudzinec dodať doklady minimálne 14 dní pred uzavretím sobáša. Samozrejme, iný kraj, iný mrav, iná dodacia lehota, iná požiadavka na trvanlivosť dokladov – môže sa teoreticky stať, že niekde odmietnu akceptovať potvrdenie o osobnom stave staršie ako mesiac.

V niektorých krajinách sú povinné ešte aj tzv. ohlášky. Snúbenci mesiac alebo dva pred svadbou ohlásia matrike svoj úmysel uzavrieť manželstvo. Ak sa sobáš neuskutoční napríklad do 6 mesiacov od ohlášok, platnosť ohlášok „vyprší.“ Čerstvo rozvedení, pozor na krajiny (Portugalsko), ktoré ustanovujú rôzne obmedzenia, pokiaľ ide o intervaly medzi jednotlivými sobášmi. Museli by ste si na ďalšiu svadbu vyčkať času, jak hus klasu. Na druhej strane sú krajiny (Island), ktoré vo výnimočných prípadoch pripúšťajú uzavrieť manželstvo skôr, ako sa ukončí pôvodné manželstvo rozvodom, samozrejme s povolením kompetentného orgánu.

Forma uzavretia manželstva

Štát od štátu sa rôznia aj formy uzavretia manželstva. Na Slovensku máme na výber medzi civilným a cirkevným sobášom, obe formy uzavretia manželstva sú si rovnocenné, ale nie je to všeobecné pravidlo, ktorým sa riadi aj zbytok planéty. Niekde platí len civilný sobáš a cirkevný sobáš ako taký nemá žiadnu právnu silu, nemá za následok vznik manželstva. Niekde sa síce popri civilnom sobáši pripúšťa aj cirkevný sobáš, ale napríklad len katolícky (Španielsko). V krajinách, kde vládne islamské právo, môžete uzatvoriť niekoľko typov sobášov; civilný, oficiálny islamský alebo neoficiálny islamský. Oficiálny je uznaný štátom, neoficiálny je legalizovaný len v očiach náboženstva, má morálny, nie právny charakter, čiže ak vám povolia mravy, môže trvať hoci hodinu.

Ak vás zvádza namýšľať si, že tak ako máte na výber doma, budete mať na výber aj v cudzine, poopraví vás § 20 zákona, ktorého krásny názov nájdete pod článkom. Hovorí toto: „Forma uzavretia manželstva sa spravuje právom miesta, kde sa manželstvo uzatvára.“ Teda pokiaľ ide o formu, „vyhráva“ právo cudzieho štátu. Darmo vám bude viať závoj po viedenskom Štefansdome, rakúske právo (podobne tak aj nemecké) pozná iba občiansku formu sobáša. Cirkevný svadobný obrad je možný po civilnom sobáši, ale sám o sebe nestačí na platné uzavretie manželstva.

Potom platí vždy toto: ak neplatí manželstvo v Rakúsku, neplatí ani na Slovensku. Ale pozor, opačne neplatí vždy toto: ak je manželstvo platné v cudzine, je platné aj na Slovensku. Hovoríme o tzv. krívajúcom manželstve, keď sa v jednom štáte zväzok muža a ženy považuje za manželstvo, v inom nie.

Platné aj na Slovensku?

Ak vás zosobáši v dažďovom pralese náčelník kmeňa Bassaov, a toto manželstvo bude platné podľa zákonov Libérijskej republiky, malo by byť platné aj na Slovensku. Prečo len malo by byť platné, prečo automaticky nebude platné? Lebo sa bude skúmať (na Slovensku po slovensky, podľa slovenského práva), či tu nie je žiadna okolnosť, ktorá by vylučovala uzavretie manželstva podľa slovenského právneho poriadku. Ako už bolo spomenuté, existujúce manželstvo snúbenca, nedostatočný vek, prekážka príbuzenstva, neexistencia spôsobilosti na právne úkony, sú princípy, na ktorých bude SR trvať.

Nečakajte preto, že sa na Slovensku stretne s veľkým pochopením váš sobáš s trinásťročnou dievčinou len za to, že v jej domovskom štáte už je stará dievka. Podobne tak, ak už váš nastávajúci má tri právoplatné manželky. Cudzinec, ktorý sa s takouto prekážkou pokúsi o uzavretie sobáša u nás na Slovensku, neuspeje, hoci predloží Osvedčenie, kde bude svietiť čierne na bielom, že je podľa zákonov svojej krajiny spôsobilý uzavrieť manželstvo. Naše podmienky bohužiaľ nespĺňa. Ak sa pokúsite tento malý detail obísť tým, že sa navzdory celému vesmíru a slovenskému právnemu systému zoberiete u neho doma, v krajine, kde je to právne „normálne,“ musíte sa zmieriť s tým, že vaše manželstvo budú akceptovať len tam, na Slovensku bude pokrivkávať: budú sa na vás pozerať ako na slobodnú.

Kto bude skúmať, či manželstvo uzavreté mimo SR, bude platné aj v SR?

Sobáš slovenského občana uzavretý v zahraničí je matričnou udalosťou, ktorá sa zapisuje do osobitnej matiky (podobne tak narodenie alebo úmrtie slovenského občana). Osobitná matrika posudzuje sobášne listy vydané v cudzine podľa medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv.

Ak cudzí sobášny list spĺňa literu zákona, vydá osobitná matrika slovenský sobášny list. S ním sa už môžete voľne pohybovať po slovenských úradoch, napríklad keď si pôjdete meniť doklady. Ak sa však pri preskúmavaní cudzieho sobášneho listu zistí, že nesúhlasí so slovenským právnym poriadkom, napríklad vek nevesty by bol nižší, ako vyžaduje náš zákon o rodine, osobitná matrika slovenský sobášny list nevydá.

V očiach zákona budete manželmi len v krajine, kde ste uzavreli sobáš, ale nie na Slovensku. Ak by sa osobitnej matrike nepodarilo zistiť, že nie ste jedinou manželkou svojho manžela, a predsa len by vám slovenský sobášny list vydala, súd vyhlási vaše manželstvo za neplatné aj bez návrhu, z úradnej povinnosti.

Osobitná matrika má zo zákona povinnosť vykonať zápis najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o uzavretí sobáša, v odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. Treba pripomenúť, že tak, ako ste potrebovali overovať slovenské doklady do zahraničia, budete musieť rovnakým spôsobom osvedčiť aj cudzí sobášny list, resp. cudzie doklady, ak majú byť použité na Slovensku, vrátane prekladu do slovenského jazyka.

Viac skúste vyčítať pomedzi paragrafy týchto použitých zákonov:

  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (to je ten krásny zákon, na ktorý odkazujem v článku)
  • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (o nič škaredší zákon, ktorý v článku nazývam tiež matrikovým zákonom)
  • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (skrátka Zákon o rodine)

alebo prelúskajte stránky Ministerstva zahraničných vecí SR (konzulárne oddelenie) a Ministerstva vnútra SR (osobitná matrika)

Veľa šťastia!

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (23 hlasov, priemerne: 4,40 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. nikde som sa nedocitala ze ci musia mat pred sobasom snubenci nejaku papier z matriky ze su druh a druzka a kolko musia zit v spolocnej domacnosti do uzatvorenia sobasu v rakusku–slovenka a rakusan

  2. Dobry den prajem, mohli by ste mi prosim poradit ked vydavaju „Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva“.Dakujem

  3. Chcela by som sa opytat ak prebieha svadba v Thajsku aj s výkupom nevesty, kde za nu dostava rodina peniaze ide o pravne platny obrad?

Pridaj komentár