Výber strednej školy a kedy sa prihlásiť na štúdium

redakcia 0

Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré je v piatom, ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy a uvažujete o strednej škole, bolo by fajn sa poobzerať po prihláškach, termínoch, postupoch, ktoré s presunom na strednú školu súvisia. A prípadne absolvovať na vybraných školách aj deň otvorených dverí – zažiť atmosféru na škole, zistiť podrobnosti o prijímačkách.

V článku sa dočítate aj:

 • na aké školy sa dá prihlásiť z 5., 8. a 9. ročníka
 • ako vybrať strednú školu
 • termíny prihlášok na strednú školu

Kam zo základnej školy?

Ukončený 9. ročník: 

 • gymnázium
 • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5–ročné štúdium)
 • gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ukončený 8.ročník :

 • gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
 • obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ukončený 5.ročník: gymnázium (8-ročné štúdium)

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

Výber strednej školy

Rozhodovanie o budúcom povolaní vášho dieťaťa nemusí byť vždy jednoduché, najmä pokiaľ dieťa nemá vyhranené záujmy. O odbornú pomoc môžete požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu či Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva.

V posledne zmienenom môže vaše dieťa absolvovať testy profesijnej orientácie, ujasniť si svoje danosti, svoje záujmy a podľa toho zvážite výber vhodnej školy.

Veľa informácií nájdete na internete, napr. na týchto stránkach:

Pomôcť môže aj aplikácia „Stredná,“ z dielne ministerstva školstva a OZ Digital League, ktorá obsahuje aj osobnostný test, nielen zoznam stredných škôl.

»»»»»»»»» Tu nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl

»»»»»»»»» tu je štatistická ročenka, kde si môžete prečítať o počtoch prijímaných študentov na naše stredné školy za posledné roky a porovnať, aké odbory sú dobre etablované, či vznikajú nejaké nové, prípadne zanikajú.

Poradiť sa alebo skonzultovať výber školy pre vaše dieťa môžete aj v personálno – poradenských agentúrach. Tie poskytujú kariérne poradenstvo v nadväznosti na realitu, ktorá je aktuálne na trhu práce.

Podanie prihlášky na strednú školu

Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký (platí od 2022). Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. 

Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku.

Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky.

Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí.

Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali.

Podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje ministerstvo školstva

 • termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024
 • a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

takto:

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

 • 2. máj 2023
 • v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023
  a 28. apríl 2023

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

 • 4. máj 2023
 • v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023

Druhý termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

 • 11. máj 2023
 • v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023
  a 15.máj 2023

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

 • 9. máj 2023
 • v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – termín overenia športového nadania: 21. marec až 14. apríl 2023
pre všetky druhy športov

Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti:

 • 1. termín 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023
 • 2. termín 11 máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (12 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Pridaj komentár