Vybrané slová po „m“ – doplňovačky

Marcela Beňová 0

Máte doma tretiaka? V tom prípade určite trénujete vybrané slová. Ak k memorovaniu pridáte aj doplňovačky na precvičovanie, pôjde vám učenie doma oveľa rýchlejšie. Dnes sme pre vás pripravili cvičenie na vybrané slová po „m“.

shutterstock

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myseľ, myšlienka, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje

Na čo si dávať pozor?

Školáci si v teste najčastejšie zamieňajú slová my (skupina) a mi (podaj mi). Často tiež medzi vybrané slová nesprávne zaraďujú slovo zmija. Niekedy sa pletú pri rozhodovaní, aké i/y použiť, pletú slová mihnúť sa a hmýriť sa.

1.

bývam v M_ _chalovciach, m_ _nové pole, šedá m_ _ška, kamarátka M_ _lka, m_ _kal sa na reťazi, rozbilo sa um_ _vadlo, um_ _ si ruky m_ _dlom, podaj m_ _ pohár, uviedol ma do pom_ _kova, maľovaná m_ _ska, volá ma mam_ _čka, zam_ _káme dvere, stal sa om_ _l, platíme m_ _to, m_ _hol sa v triede, stretli sme Mi_ _lana, pekná m_ _šlienka, zm¬_ _ja v tráve

2.

m_ _ tam nejdeme, dostal sa do pom_ _kova, spolužiak M_ _chal, chytali m_ _ši, navštívime M_ _javu, auto dostalo šm_ _k, m_ _lovaná mam_ _čka, vym_ _slíme básničku, pracuje ako m_ _nister, unavená m_ _seľ, nebezpečný priesm_ _k, um_ _vam sa, pomohol m_ _, voňavé m_ _dlo, vyžm_ _kané oblečenie, m_ _lé dievča, m_ _lil som sa, pom_ _je pre zvieratá, pozam_ _kaj dvere

 

3.

nepošm_ _kni sa, m_ _lión ľudí, km_ _tal nohami, hm_ _ri sa na stoličke, zapol žm_ _kačku, mám dobrú m_ _šlienku, spolužiak M_ _chal, um_ _ um_ _vadlo, zober si m_ _krofón, m_ _kol sa od strachu, zavoláme kom_ _nára, m_ _ sme doma, nem_ _slím na únavu, idem na šm_ _kačku, vyhoď pom_ _je, zm_ _ja je nebezpečná, m_ _ska s ovocím, stal sa om_ _l, bojím sa m_ _ši, zaplatil m_ _to, prešli priesm_ _kom, m_ _há sa pred očami

4.

pošm_ _kol sa na ľade, loď oboplávala m_ _s, platil m_ _ncou, mesto M_ _java, kom_ _n na streche, som v pom_ _kove, m_ _slel na brata, prišla k nám M_ _rka, um_ _tá m_ _ska, naše m_ _nisterstvo, priem_ _selný park, zm_ _ja v parku, m_ _dlo v kúpeľni, je to nezm_ _sel, povedal m_ _ príbeh, deti na šm_ _kačke, vyžm_ _kaná bielizeň, unavená m_ _seľ, ručička na hodinkách km_ _tá, m_ _ to nevieme, volá nás mam_ _čka

 

5.

stretol M_ _chala a M_ _ladu, učíme sa o priem_ _sle, prem_ _šľa o škole, hm_ _z v prírode, m_ _ká dverami, nezamy_ _kaj bránu, kom_ _nár na streche, povedz m_ _ o tom, zlaté m_ _nce, um_ _tá podlaha, m_ _krofón v ruke, m_ _ši v komore, priesm_ _k v horách, prem_ _sli si odpoveď, m_ _ska po babke, chcela sa stať m_ _ss, nešm_ _kni sa, m_ _sľou bol doma, hm_ _ri sa na svetle, sveter z kašm- -ru, neverí m_ _, žm_ _kačka na bielizeň

 

6.

m_ _ncovňa v Kremnici, um_ _vačka riadu, pijem m_ _nerálku, osa patrí medzi hm_ _z, volebná komi_ _sia, dobrý úm_ _sel, nam_ _dliť chrbát, korm_ _dlo na lodi, som v pom_ _kove, keram_ _ka z Modry, auto v priesm_ _ku, vym_ _slím si úlohu, poradil m_ _ dobre, poum_ _val riad, brat Vladim_ _r, m_ _ ti nepomôžeme, m_ _ska v kuchyni, m_ _seľ plná nápadov, zabudol m_ _šlienku

 

7.

korm_ _delník na lodi, pláva cez m_ _s, m_ _ sme priatelia, sesternica Herm¬ ¬na, žm_ _kačka na bielizeň, kalam_ _ta v zime, m_ _ši na povale, nepom_ _slel na to, m_ _kal reťazou, mohol sa cestou okolo, M_ _chal je ľudom_ _l, ostrihala sa na m_ _kádo, nezam_ _kaj dvere, om_ _lom zazvonil, šm_ _kačka v parku, podaj m_ _ m_ _nerálku, prechádza priesm_ _kom, otcov vým_ _sel

Prečítajte si aj: Vybrané slová po „v“ – doplňovačky

KONTROLA

1.

bývam v Michalovciach, mínové pole, šedá myška, kamarátka Milka, mykal sa na reťazi, rozbilo sa umývadlo, umy si ruky mydlom, podaj mi pohár, uviedol ma do pomykova, maľovaná miska, volá ma mamička, zamykáme dvere, stal sa omyl, platíme mýto, mihol sa v triede, stretli sme Mirku, pekná myšlienka, zmija v tráve

 

2.

my tam nejdeme, dostal sa do pomykova, spolužiak Michal, chytali myši, navštívime Myjavu, auto dostalo šmyk, milovaná mamička, vymyslíme básničku, pracuje ako minister, unavená myseľ, nebezpečný priesmyk, umývam sa, pomohol mi, voňavé mydlo, vyžmýkané oblečenie, milé dievča, mýlil som sa, pomyje pre zvieratá, pozamykaj dvere

 

3.

nepošmykni sa, milión ľudí, kmital nohami, hmýri sa na stoličke, zapol žmýkačku, mám dobrú myšlienku, spolužiak Michal, umy umývadlo, zober si mikrofón, mykol sa od strachu, zavoláme kominára, my sme doma, nemyslím na únavu, idem na šmýkačku, vyhoď pomyje, zmija je nebezpečná, miska s ovocím, stal sa omyl, bojím sa myši, zaplatil mýto, prešli priesmykom, mihá sa pred očami

 

4.

pošmykol sa na ľade, loď oboplávala mys, platil mincou, mesto Myjava, komín na streche, som v pomykove, myslel na brata, prišla k nám Mirka, umytá miska, naše ministerstvo, priemyselný park, zmija v parku, mydlo v kúpeľni, je to nezmysel, povedal mi príbeh, deti na šmýkačke, vyžmýkaná bielizeň, unavená myseľ, ručička na hodinkách kmitá, my to nevieme, volá nás mamička

 

5.

stretol Michala a Miladu, učíme sa o priemysle, premýšľa o škole, hmyz v prírode, myká dverami, nezamykaj bránu, kominár na streche, povedz mi o tom, zlaté mince, umytá podlaha, mikrofón v ruke, myši v komore, priesmyk v horách, premysli si odpoveď, miska po babke, chcela sa stať miss, nešmykni sa, mysľou bol doma, hmýri sa na svetle, sveter z kašmíru, neverí mi, žmýkačka na bielizeň

 

6.

mincovňa v Kremnici, umývačka riadu, pijem minerálku, osa patrí medzi hmyz, volebná komisia, dobrý úmysel, namydliť chrbát, kormidlo na lodi, som v pomykove, keramika z Modry, auto v priesmyku, vymyslím si úlohu, poradil mi dobre, poumýval riad, brat Vladimír, my ti nepomôžeme, miska v kuchyni, myseľ plná nápadov, zabudol myšlienku

 

7.

kormidelník na lodi, pláva cez mys, my sme priatelia, sesternica Hermína, žmýkačka na bielizeň, kalamita v zime, myši na povale, nepomyslel na to, mykal reťazou, mohol sa cestou okolo, Michal je ľudomil, ostrihala sa na mikádo, nezamykaj dvere, omylom zazvonil, šmýkačka v parku, podaj mi minerálku, prechádza priesmykom, otcov výmysel

 Prečítajte si : VedoMAT, appka, ktorá ho doučí matiku       

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Pridaj komentár