Vybrané slová po „v“ – doplňovačky

Marcela Beňová 0

Vybrané slová zvyknú potrápiť  školákov každého veku. Najprv strávime hodiny, kým deťom pomôžeme dostať ich do hlavy, a potom príde tvrdá skúška, či ich dokážu správne uplatniť.

shutterstock

vysoký, zvyk, vy, vy (predpona), vykať, výr (sova), vyť (zviera), výskať, vyžla, vyhňa, vydra, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, výskum, vyrážka, výstava

Na čo si dať pozor?

Školáci robia pri písaní diktátov najčastejšie chybu v slovách, kde si zamieňajú význam, napríklad vyť (vlk) a viť (veniec). Problémy im robí aj rozoznať, kedy presne v slove ide o predponu.

Okrem pravidelného čítania, ktoré pomáha osvojiť si tieto pravidlá prirodzene, pomôžu aj diktáty alebo cvičenia. Preto sme pre vás pripravili krátke precvičenie na každý deň.

1.

v_ _soký strom, chemický v_ _skum, v_ _jem veniec, v_ _dím dobre, v_ _ ste tretiaci, v_ _maľoval obrázok, kamarátka V_ _lma, zv_ _šok cesty, v_ _la v lese, varím v_ _živu, jeme v_ _tamíny, pes v_ _je, záhrada kv_ _tne, v_ _rie mláďa, pokazený v_ _ťah, hlasno v_ _ska, v_ _šne v sade,

2.

v_ _kať ujovi, v_ _tamíny v ovocí, kv_ _tnú ruže, nezv_ _čajná kniha, koniec v_ _učovania, starý v_ _ťah, v_ _tam hostí, spadol z v_ _šky, sestra V_ _era, pes v_ _žla, začal v_ _kend, v_ _počítať príklad, v_ _dra vo vode, v_ _trhol zub, v_ _no z hrozna, v_ _menil známky, zv_ _knem pozdraviť, býva vo v_ _le

3.

v_ _stava obrazov, v_ _skať od radosti, v_ _r skalný, krátky v_ _let, máme v_ _nohrad,  v_ _krajovať koláče, v_ _ťaz súťaže, šli v_ _soko, kováčova v_ _hňa, zaviť bábätko, počuli kv_ _lenie, v_ _sel v komore, v_ _sávať koberec, veľký v_ _chor, brat V_ _ktor, začína v_ _učovanie, zav_ _nil nehodu, v_ _letel na strom

4.

pestujem v_ _šne, ťažký v_ _počet, vytrhol zub, stromy kv_ _tnú, nev_ _del na cestu, v_ _skyt slonov, kamarátka Malv_ _na, v_ _skum v škole, zobral v_ _dly, vodný v_ _r, pohár vo v_ _tríne, zv_ _šok chleba, vlk v_ _je, v_ _rážka na tvári, v_ _kať učiteľke, v_ _tam vás, v_ _kopal jamu, máme v_ _učovanie

5.

v_ _r na strome, voľný v_ _beh, ráno sv_ _tá, kv_ _li od bolesti, vaša v_ _sosť, v_ _liezť na skalu, spolužiak V_ _liam, prach v_ _ri, v_ _počítal príklad, nešiel v_ _ťah, v_ _živa pre deti, v_ _dím ďaleko, kv_ _tnú kvety, v_ _hral odmenu, unav_ _l sa, deti v_ _skajú, v_ _tam návštevu, kováčova v_ _hňa, v_ _šne v kompóte

6.

v_ _skyt zvierat, skáčeme v_ _soko, červené v_ _no, vodný v_ _r, v_ _rába hračky, zv_ _ril prach, dobrý zv_ _k, zv_ _šok koláča, v_ _stava v triede, malá v_ _dra, v_ _rážka na tvári, lesná v_ _la, v_ _l na mesiac, spolužiak V_ _ncent, snehová v_ _chrica, v_ _dím cestu, v_ _ spievajte, v_ _tať kamarátov

7.

v_ _umýval dlážku, v_ _zdoba v triede, v_ _dly na seno, letel v_ _soko, ovocná v_ _živa, v_ _ťaz turnaja, v_ _dra v jazere, zav_ _ja na mesiac, ticho kv_ _li, v_ _chrica v zime, pozerá v_ _deo, v_ _let k babke, chovám v_ _žlu, zv_ _ril vzduch, priv_ _tanie hostí, v_ _stava v múzeu, smutný v_ _raz, zav_ _ť dieťa, v_ _la v meste

 Prečítajte si aj: Vybrané slová po „B“ – doplňovačky

 

Kontrola

1.

vysoký strom, chemický výskum, vijem veniec, vidím dobre, vy ste tretiaci, vymaľoval obrázok, kamarátka Vilma, zvyšok cesty, víla v lese, varím výživu, jeme vitamíny, pes vyje, záhrada kvitne, višne v sade, výrie mláďa, pokazený výťah, hlasno výska, višne v sade

2.

vykať ujovi, vitamíny v ovocí, kvitnú ruže, nezvyčajná kniha, koniec vyučovania, starý výťah, vítam hostí, spadol z výšky, sestra Viera, pes vyžla, začal víkend, vypočítať príklad, vydra vo vode, vytrhol zub, víno z hrozna, vymenil známky, zvyknem pozdraviť, býva vo vile

3.

výstava obrazov, výskať od radosti, krátky výlet, máme vinohrad, výr skalný, vykrajovať koláče, víťaz súťaže, šli vysoko, kováčova vyhňa, zaviť bábätko, počuli kvílenie, visel v komore, vysávať koberec, veľký víchor, brat Viktor, začína vyučovanie, zavinil nehodu, vyletel na strom

4.

pestujem višne, ťažký výpočet, vytrhol zub, stromy kvitnú, nevidel na cestu, výskyt slonov, kamarátka Malvína, výskum v škole, zobral vidly, vodný vír, pohár vo vitríne, vlk vyje, vyrážka na tvári, zvyšok chleba, vykať učiteľke, vítam vás, vykopal jamu, máme vyučovanie

5.

výr na strome, voľný výbeh, ráno svitá, kvíli od bolesti, vaša výsosť, vyliezť na skalu, spolužiak Viliam, prach víri, vypočítal príklad, nešiel výťah, výživa pre deti, vidím ďaleko, kvitnú kvety, vyhral odmenu, unavil sa, deti výskajú, vítam návštevu, kováčova vyhňa, višne v kompóte

6.

výskyt zvierat, skáčeme vysoko, červené víno, vodný vír, vyrába hračky, zvíril prach, dobrý zvyk, zvyšok koláča, výstava v triede, malá vydra, vyrážka na tvári, lesná víla, vyl na mesiac, spolužiak Vincent, snehová víchrica, vidím cestu, vy spievajte, vítať kamarátov

7.

vyumýval dlážku, výzdoba v triede, vidly na seno, letel vysoko, ovocná výživa, víťaz turnaja, vydra v jazere, zavýja na mesiac, ticho kvíli, víchrica v zime, pozerá video, výlet k babke, chovám vyžlu, zvíril vzduch, privítanie hostí, výstava v múzeu, smutný výraz, zaviť dieťa, vila v meste

 Prečítajte si : VedoMAT, appka, ktorá ho doučí matiku       

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 3,10 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Pridaj komentár