Vybrané slová po “r” – doplňovačky

Marcela Beňová 0

Vybrané slová po r patria k tým najnáročnejším, pretože sa medzi nimi skrýva viacero chytákov či málo používaných slov. Ak chcete pomôcť tretiakovi zvládnuť ich učenie rýchlejšie, precvičte si ich spoločne v našich doplňovačkách.

ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, skryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys, rysovať, Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým, ryha, kryha, poryv, úryvok, Torysa, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštál, rýľ, rytmus

Kryštál a krištáľ


Školáci si v cvičeniach často mýlia slová ryža a rizoto. Najviac problémov však rodičom i deťom narobí rozlíšiť slová kryštál a krištáľ. Ako to teda je?

Kryštál je teleso s pravidelnou štruktúrou, v diktáte sa vyskytuje v slovnom spojení kryštálový cukor, kryštáliky snehu (soli).

Krištáľ je odroda kameňa či predmet z bezfarebného skla. Používa sa v slovnom spojení krištáľová váza či krištáľovo čistá voda.

1.

utekal r_ _chlo, mama varila r_ _zoto, pohr_ _zol ma pes, pr_ _šiel sám, ľadová kr_ _ha, r_ _šavé vlasy, navštívil R_ _m, r_ _bezle v koláči, chytil r_ _bu, ovocie na kr_ _ku, kr_ _k detí, r_ _m v básni, pomalá kory_ _načka, pr_ _jemný večer, skr_ _l poklad, br_ _ndzové halušky, kr_ _vá čiara, r_ _chlik mešká, r_ _čal ako zver

2.

r_ _ľ a lopata, r_ _žový nákyp, teta Mar_ _ša, úr_ _vok z knihy, pomalý r_ _tmus, never_ _l mu, vytr_ _skla voda, kr_ _štáľový luster, hral kr_ _ket, chovám kor_ _tnačku, r_ _soval na výkres, malá tr_ _eda, poďme na r_ _bačku, pr_ _dal do kroku, kor_ _to rieky, r_ _tier na zámku, kr_ _ž za dedinou, r_ _ha na dreve, r_ _pal v zemi, r_ _bezle na torte

3.

pr_ _chod vlakov, rieka Tor_ _sa, červené tr_ _čko, r_ _dza pesnička, por_ _v vetra, r_ _zoto mi nechutí, písal kr_ _edou, kr_ _štálový cukor, r_ _ekanky pre deti, navštívil nás str_ _ko, budem r_ _bár, dubáky a r_ _dziky, uvaril r_ _žu, volá sa Mar_ _na, prala v kor_ _te, obor_ _l sa na mňa, škaredo br_ _zgať, báseň bez r_ _mu, r_ _pák diviaka, hor_ _ oheň

4.

voda pr_ _štila z prameňa, kr_ _štáľová váza, por_ _v vetra, tr_ _znil ho chlad, r_ _šavé dievča, r_ _bacia polievka, pozr_ _ sa na film, v lese videl r_ _sa, uteká tr_ _skom, kr_ _val na jednu nohu, hra na skr_ _vačku, v Kor_ _tnici som ešte nebol, píše veľmi kr_ _vo, prišla str_ _ná, r_ _tier a princezná, br_ _ndzové halušky, kr_ _štáliky snehu, spr_ _evodca v múzeu

5.

r_ _ha ihlou, r_ _ľovali záhradu, kr_ _k na dvore, obar_ _l ho vriacou vodou, kr_ _štáľovo čistá voda, kr_ _ha ľadovca, preplával Tor_ _su, chýba mu r_ _tmus, tr_ _elil preč, r_ _chlovlak, kúpil domov kor_ _tnačku, tu žli R_ _mania, r_ _bezľový lekvár, r_ _dziky v lese, čítal iba úr_ _vok, chytáme r_ _by, kr_ _l ho pred mamou, r_ _zoto na obed, r_ _žový nákyp, zobral si r_ _ľ, R_ _s ostrovid, mám chr_ _pku

6.

prameň vytr_ _skol, kr_ _štáliky soli, na matematike r_ _sujeme, kr_ _ky pri ceste, r_ _ha na dlážke, veľký hur_ _kán, prať v kor_ _te, skr_ _la šperky, str_ _kov dom, kr_ _štáľový luster, tr_ _zniť sa strachom, hr_ _by v lese, r_ _žová kaša, never_ _l jej slovám, šaty pre pr_ _ncezny, rýpal do zeme, r_ _bačka na rieke, br_ _ndzový koláč, známe mesto R_ _m, r_ _dza slovenčina

7.

kr_ _val od bolesti, r_ _tier zvíťazil, br_ _zgať na priateľov, kr_ _štáľová váza, r_ _chlo utekal, nikdy nehral kr_ _ket, tr_ _skom ho predbehol, Kor_ _tnica je naša rieka, r_ _sujem priamku, hor_ _ v kozube, r_ _bársky zväz, r_ _šavé vlasy, pr_ _jemne sa rozprávali, švárny pr_ _nc, nepoznal r_ _tmus, r_ _ža s mäsom, počuť por_ _v vetra

Prečítajte si aj: Vybrané slová po „m“ – doplňovačky

KONTROLA

1.

utekal rýchlo, mama varila rizoto, pohrýzol ma pes, prišiel sám, ľadová kryha, ryšavé vlasy, navštívil Rím, ríbezle v koláči, chytil rybu, ovocie na kríku, krik detí, rým v básni, pomalá korytnačka, príjemný večer, skryl poklad, bryndzové halušky, krivá čiara, rýchlik mešká, ryčal ako zver

2.

rýľ a lopata, ryžový nákyp, teta Mariša, úryvok z knihy, pomalý rytmus, neveril mu, vytryskla voda, krištáľový luster, hral kriket, chovám korytnačku, rysoval na výkres, malá trieda, poďme na rybačku, pridal do kroku, koryto rieky, rytier na zámku, kríž za dedinou, ryha na dreve, rýpal v zemi, ríbezle na torte

3.

príchod vlakov, rieka Torysa, červené tričko, rýdza pesnička, poryv vetra, rizoto mi nechutí, písal kriedou, kryštálový cukor, riekanky pre deti, navštívil nás strýko, budem rybár, dubáky a rýdziky, uvaril ryžu, volá sa Marína, prala v koryte, oboril sa na mňa, škaredo brýzgať, báseň bez rýmu, rypák diviaka, horí oheň

4.

voda prýštila z prameňa, krištáľová váza, poryv vetra, trýznil ho chlad, ryšavé dievča, rybacia polievka, pozri sa na film, v lese videl rysa, uteká tryskom, kríval na jednu nohu, hra na skrývačku, v Korytnici som ešte nebol, píše veľmi krivo, prišla stryná, rytier a princezná, bryndzové halušky, kryštáliky snehu, sprievodca v múzeu

5.

ryha ihlou, rýľovali záhradu, krik na dvore, obaril ho vriacou vodou, krištáľovo čistá voda, kryha ľadovca, preplával Torysu, chýba mu rytmus, trielil preč, rýchlovlak, kúpil domov korytnačku, tu žli Rimania, ríbezľový lekvár, rýdziky v lese, čítal iba úryvok, chytáme ryby, kryl ho pred mamou, rizoto na obed, ryžový nákyp, zobral si rýľ, Rys ostrovid, mám chrípku

6.

prameň vytryskol, kryštáliky soli, na matematike rysujeme, kríky pri ceste, ryha na dlážke, veľký hurikán, prať v koryte, skryla šperky, strýkov dom, krištáľový luster, trýzniť sa strachom, hríby v lese, ryžová kaša, neveril jej slovám, šaty pre princezny, rýpal do zeme, rybačka na rieke, bryndzový koláč, známe mesto Rím, rýdza slovenčina

7.

kríval od bolesti, rytier zvíťazil, brýzgať na priateľov, krištáľová váza, rýchlo utekal, nikdy nehral kriket, tryskom ho predbehol, Korytnica je naša rieka, rysujem priamku, horí v kozube, rybársky zväz, ryšavé vlasy, príjemne sa rozprávali, švárny princ, nepoznal rytmus, ryža s mäsom, počuť poryv vetra

 Prečítajte si : VedoMAT, appka, ktorá ho doučí matiku       

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Pridaj komentár