Vybrané slová po “s” – doplňovačky

Marcela Beňová 0

Využite voľný večer so svojím tretiakom a precvičte si spoločne používanie vybraných slov. Pripravili sme pre vás pomôcku – krátke doplňovačky na každý deň.

shutterstock

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sykať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky

 

Na čo si dávať pozor?

Medzi najčastejšie chyby patrí zamieňanie slov syčať (had syčí) a sipieť (hus sipí). Niekedy si žiaci v diktáte mýlia aj používanie slova syr (mliečny výrobok) a sir (titul). Problémy môžu narobiť aj slová sýto (najedene) a sito (pomôcka v kuchyni). 

 

1.

navštívil ma s_ _n, koník S_ _vko, pres_ _p múku do misky, s_ _korka na okne, hučí s_ _réna, kvet vys_ _chá, nebol s_ _ty, para s_ _pí nad hrncom, dnes je s_ _chravo, bol to s_ _lák, sedel na os_ _ke, pos_ _pka na koláč, napil sa s_ _rupu, pos_ _la v športe, had zas_ _čal, kos_ _ záhradu, s_ _pký sneh, pekne popros_ _l

2.

kamarátka S_ _mona, môj s_ _novec, odkrojil s_ _r, dostal os_ _pky, s_ _seľ v lese, s_ _lný chlapec, upiekla s_ _rovník, dnes je S_ _lvester, nas_ _til sa, s_ _vý sveter, s_ _chravé ráno, pres_ _lil nohu, s_ _kal od bolesti, poslal s_ _gnál, má dvoch s_ _nov, pos_ _pali cesty, Anna bola s_ _rota

3.

kaktus vys_ _chá, žlté s_ _korky, kozí s_ _r, lenivý s_ _seľ, s_ _rup proti kašľu, s_ _pala soľ, volá sa S_ _lvia, s_ _to na múku, hus zas_ _pela, os_ _vo na siatie, počul som s_ _čanie, zima na S_ _bíri, malý s_ _náčik, s_ _ty z kaše, s_ _vé vlasy, liek na os_ _pky, vyšiel na S_ _tno

4.

krmivo pre s_ _korky, sneh sa s_ _pal, hrad S_ _tno, nos_ _l vodu, s_ _chravé počasie, s_ _novec na návšteve, požiarna s_ _réna, sirôtky v záhrade, videli sme s_ _sle, bol to s_ _lák, rieka vys_ _chá, zvieralo zas_ _pelo, pos_ _pal s_ _rom, s_ _kal od bolesti, navštívil S_ _bír, s_ _novia a dcéry, s_ _ty po obede, s_ _vé tričko

5.

hus zas_ _pela, mala koňa S_ _vka, pres_ _pal orechy, kos_ _l záhradu, v zime je s_ _chravo, urobil to pre s_ _nov, smelá s_ _korka, lyžoval na s_ _pkom snehu, s_ _novec S_ _lvester, s_ _vá farba, pros_ _l si vodu, nie som s_ _lák, ovocný s_ _rup, kúp s_ _r a mlieko, s_ _to patrí do kuchyne, som s_ _ty, s_ _réna robí hluk, dostal s_ _gnál, bojím sa s_ _sľa, had s_ _čal, para s_ _pela

6.

domov pre s_ _roty, zas_ _pal ma darmi, môj s_ _n Janko, prameň vys_ _chá, s_ _pký liek na os_ _pky, prišla aj S_ _mona, s_ _rový koláč, s_ _sle sú bojazlivé, zver s_ _čí, sedel na os_ _ke, s_ _to na múku, nas_ _til sa, s_ _rup do čaju, spolužiačka S_ _mona, s_ _vé vlasy, bolo s_ _chravo, s_ _kal od bolesti, kvet s_ _rôtka

7.

nos_ _l s_ _vý sveter, s_ _rová omáčka, s_ _pal múku cez s_ _to, výlet na S_ _tno, mám os_ _pky, s_ _ty po obede, narodil sa mu s_ _n, kŕmil s_ _korky, poslal s_ _gnál, os_ _vo pre zvieratá, para s_ _pí, voda vys_ _chá, kos_ _l dvor, nebol s_ _lný, s_ _chravý večer, kúpil s_ _rup, s_ _kal od bolesti, liečil os_ _pky, s_ _réna na aute

 Prečítajte si aj: Vybrané slová po „m“ – doplňovačky

KONTROLA

1.

navštívil ma syn, koník Sivko, presyp múku do misky, sýkorka na okne, hučí siréna, kvet vysychá, nebol sýty, para sipí nad hrncom, dnes je sychravo, bol to silák, sedel na osike, posýpka na koláč, napil sa sirupu, posila v športe, had zasyčal, kosí záhradu, sypký sneh, pekne poprosil

2.

kamarátka Simona, môj synovec, odkrojil syr, dostal osýpky, syseľ v lese, silný chlapec, upiekla syrovník, dnes je Silvester, nasýtil sa, sivý sveter, sychravé ráno, presilil nohu, sykal od bolesti, poslal signál, má dvoch synov, posypali cesty, Anna bola sirota

3.

kaktus vysychá, žlté sýkorky, kozí syr, lenivý syseľ, sirup proti kašľu, sypala soľ, volá sa Silvia, sito na múku, hus zasipela, osivo na siatie, počul som syčanie, zima na Sibíri, malý synáčik, sýty z kaše, sivé vlasy, liek na osýpky, vyšiel na Sitno

4.

krmivo pre sýkorky, sneh sa sypal, hrad Sitno, nosil vodu, sychravé počasie, synovec na návšteve, požiarna siréna, sirôtky v záhrade, videli sme sysle, bol to silák, rieka vysychá, zvieralo zasipelo, posypal syrom, sykal od bolesti, navštívil Sibír, synovia a dcéry, sýty po obede, sivé tričko

5.

hus zasipela, mala koňa Sivka, presypal orechy, kosil záhradu, v zime je sychravo, urobil to pre synov, smelá sýkorka, lyžoval na sypkom snehu, synovec Silvester, sivá farba, prosil si vodu, nie som silák, ovocný sirup, kúp syr a mlieko, sito patrí do kuchyne, som sýty, siréna robí hluk, dostal signál, bojím sa sysľa, had syčal, para sipela

6.

domov pre siroty, zasypal ma darmi, môj syn Janko, prameň vysychá, sypký liek na osýpky, prišla aj Simona, syrový koláč, sysle sú bojazlivé, zver syčí, sedel na osike, sito na múku, nasýtil sa, sirup do čaju, spolužiačka Simona, sivé vlasy, bolo sychravo, sykal od bolesti, kvet sirôtka

7.

nosil sivý sveter, syrová omáčka, sypal múku cez sito, výlet na Sitno, mám osýpky, sýty po obede, narodil sa mu syn, kŕmil sýkorky, poslal signál, osivo pre zvieratá, para sipí, voda vysychá, kosil dvor, nebol silný, sychravý večer, kúpil sirup, sykal od bolesti, liečil osýpky, siréna na aute

 Prečítajte si : VedoMAT, appka, ktorá ho doučí matiku       

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Pridaj komentár