Povinná škôlka (čo treba vedieť o predprimárnom vzdelávaní)

Kristína Turnerová Kováčiková 2

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ak dieťa, ktoré je občanom SR, žije mimo Slovenska a nemá ani trvalý pobyt na území SR, rodič nemá povinnosť požiadať o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ na Slovensku, ale riadi sa platnými predpismi krajiny podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Shutterstock

Kedy prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Zákonný zástupca predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ buď v priebehu mesiaca máj kalendárneho roku, v termíne určenom riaditeľkou po dohode so zriaďovateľom alebo priebežne počas roka.

Ak ide o dieťa, ktoré doposiaľ nenavštevovalo žiadnu MŠ a predprimárne vzdelávanie bude pre neho od 1. septembra kalendárneho roku povinné, musí o prijatie požiadať tak, aby dieťa začalo plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra.

Kde prihlásiť dieťa do škôlky

Zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnú, či dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie:

  • v materskej škole zriadenej obcou/mestom alebo v súkromnej, prípadne cirkevnej materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, alebo
  • v prechodnom období, do 31. 08. 2026, v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je zaevidované v registri zariadení predprimárneho vzdelávania spravovanom ministerstvom školstva.

Koľko trvá povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa len jeden školský rok, ktorý začína 1. septembra kalendárneho roku.

Ak po dovŕšení šiesteho roku veku dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, môže ešte jeden školský rok pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

O pokračovaní vzdelávania v MŠ rozhodne riaditeľ MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Koľko hodín trvá povinná škôlka

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. V čase školských prázdnin nie je predprimárne vzdelávanie povinné, ale dobrovoľné.

Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Dieťa môže byť oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy podľa § 28a ods. 6 školského zákona. Ak je dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ zo zdravotných dôvodov, nevzdeláva sa až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k jeho oslobodeniu.

Ak je dieťa často choré a je pre chorobu viac doma ako v MŠ, sú tieto možnosti:

  • rodičia môžu zvážiť požiadanie o individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov,
  • neúčasť dieťaťa na PPV bude ospravedlnená zo zdravotných dôvodov
  • alebo riaditeľka MŠ rozhodne o dištančnej forme vzdelávania

Individuálne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj formou individuálneho vzdelávania, ak o to požiada zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia po prijatí dieťaťa do MŠ, ktorá bude pre dieťa kmeňovou materskou školou.

Individuálne vzdelávanie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia povoľuje riaditeľ kmeňovej materskej školy dieťaťu, ktorého:

  • zdravotný stav neumožňuje plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v kmeňovej materskej škole alebo
  • dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada materskú školu

Ak má dieťa povolené individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov, môže sa vzdelávať doma alebo vopred dohodnutom priestore.

Takémuto dieťaťu bude zabezpečovať vzdelávanie kmeňová materská škola, ktorá mu tento spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania povolila, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. Zabezpečí ho učiteľkou kmeňovej materskej školy za vopred dohodnutých podmienok na vopred dohodnutom mieste.

Môžem dať dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie skôr?

V školskom roku 2023/2024, ktorý začína 1. septembra 2023, už žiadne dieťa nebude môcť byť zaradené ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred 5 rokom veku.

Avšak na základné vzdelávanie budú môcť byť prijaté aj deti pred dovŕšením šiesteho roku veku, ak ich rodičia „zapíšu“ do základnej školy a spolu s prihláškou na vzdelávanie v základnej škole predložia aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kedy hovoríme o zanedbaní dochádzky do škôlky?

Ak rodičia nedbajú na to, že má dieťa povinne chodiť do škôlky, prídu o prídavky na deti. Okrem toho môžu za to zaplatiť aj pokutu.

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä

  • ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo
  • ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní (po novom sedem) v mesiaci.

V takom prípade oznámi riaditeľ MŠ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy – teda úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rodičovi vypláca prídavok na dieťa, a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Ten následne rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. Osobitným príjemcom je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt, resp. iná osoba, ak je to odôvodnené.

UPSVaR rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak rodičia dbajú o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.

Kedy sa rodič dopustí priestupku?

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý

a) ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,

b) zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo

c) zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Za tento priestupok hrozí pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane, pričom zodpovednosť možno vyvodiť obidvom zákonným zástupcom dieťaťa, nielen jednému z nich.

Ak sa preukáže zavinené konanie oboch zákonných zástupcov, obec uloží pokutu každému zo zákonných zástupcov oddelene a to vo výške, ktorá vychádza najmä z miery ich zavinenia.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár