Nedostali ste príspevok pri narodení dieťaťa?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Príspevok pri narodení dieťaťa, ktorému sa hovorí aj „kočíkovné,“ je v zaujímavej výške 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu. Suma sa znižuje na 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu.

Shutterstock

Od apríla 2022 je táto jednorazová dávka vyplácaná automaticky na účet bez toho, aby oň oprávnená osoba, vo väčšine prípadov matka dieťaťa, musela žiadať. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si zisťuje splnenie podmienok nároku na dávku elektronicky.

Ako to prebieha, koľko to trvá a kedy sa ozvať, keď dávka ešte stále nebola vyplatená?

V článku sa dozviete,

  • akú lehotu má úrad, aby vybavil dávku,
  • aké podmienky skúma úrad,
  • ako úrad zistí číslo účtu matky,
  • v akých prípadoch treba číslo účtu doplniť a 
  • kedy radšej navštíviť úrad osobne.

Zmien v kočíkovnom je viacero

Ešte nedávno si mamy podávali písomnú žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorej súčasťou bolo niekoľko ďalších potvrdení – od gynekológa, pediatra, či vyhlásenie o bydlisku. Dnes to za ne robí úrad.

Na príspevok sa kedysi čakalo dlhšie aj preto, lebo bábätko sa muselo dožiť 28 dní, aby ste splnili jednu z podmienok nároku na vyššiu sumu príspevku. Toto však už neplatí. Rozšíril sa počet detí, pri ktorých sa dá získať vyššia dávka, zohľadňuje sa totiž aj štvrtý pôrod.

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa

Úrad začína konanie o príspevku pri narodení dieťaťa dňom doručenia informácie o zápise dieťaťa do Registra fyzických osôb, pričom na rozhodnutie má 60 dňovú lehotu.

Počas tejto lehoty preveruje informácie ako či má oprávnená osoba povinné verejné zdravotné poistenie, či má zazmluvneného všeobecného lekára, gynekológa, či absolvovala preventívne prehliadky, či neopustila pôrodnicu, či má uzavretú dohodu s pediatrom pre dieťa, poradie pôrodov, a pod.  

Ak je všetko v poriadku, úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak úrad údaje nezíska preverovaním z iných informačných systémov verejnej správy, mal by osloviť matku na doloženie potrebných údajov alebo dokumentov, aby mohol rozhodnúť o nároku na príspevok.

Prečo matku? Lebo oprávnenou osobou v prípade príspevku pri narodení dieťaťa je vo väčšine prípadov matka dieťaťa. Otec dieťaťa si môže uplatňovať príspevok vtedy, ak matka dieťaťa zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo mu bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Mám nárok na príspevok pri narodení?

Aké podmienky je treba splniť na získanie príspevku pri narodení dieťaťa?

(1) narodenie dieťaťa,

(2) trvalý pobyt na Slovensku

(3) bydlisko na území SR. Podmienka bydliska sa považuje za splnenú, ak pre vás platia aspoň 2 z nasledujúcich kritérií:

a) vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,

b) dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a gynekológom

c) povinné verejné zdravotné poistenie,

d) návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

(4) uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa

(5) návšteva tehotenských poradní u gynekológa raz mesačne od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu

Nárok na príspevok nevznikne oprávnenej osobe, ak

a) súhlasila s osvojením dieťaťa,

b) dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

c) ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

d) dieťa sa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu alebo

e) je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.

f) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ako úrad zistí číslo účtu matky?

Príspevok bude matke vyplatený na účet, na ktorý dostáva materské, tehotenské alebo tehotenské štipendium, prípadne, ak má staršie dieťa, na účet, na ktorý úrad práce vypláca prídavok na dieťa.

Ak žiadnu z týchto dávok nepoberá a úrad nedisponuje číslom účtu oprávnenej osoby, ani ho nemá odkiaľ zistiť (napríklad zo Sociálnej poisťovne), mala by oprávnená osoba čo najskôr úradu oznámiť číslo účtu, na ktorý žiada poukázať príspevok.

Ak si matka žiada poukázať príspevok na iné miesto výplaty, oznámi to Úradu na tlačive Oznámenie o mieste výplaty (dostupné na stránke Úradu).

Dostanem príspevok automaticky, aj keď sa dieťa narodí v zahraničí?

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom

a) doručenia informácie úradu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo

b) preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky.

Ak sa teda dieťa narodilo mimo územia SR, najprv musí o tom oprávnená osoba upovedomiť úrad. A teda odpoveď na otázku je, že príspevok nedostane automaticky, musí si ho vybaviť. Nie však tým, že vypíše žiadosť o príspevok, ale dokladá v listinnej alebo elektronickej forme:

  • Úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR.
  • Potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu.
  • Doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár