OČR (čo je ošetrovné, kto má nárok, aká je výška)

Kristína Kováčiková 1

Čo je ošetrovné alebo inak „očr-ka“? Kto má na ňu nárok, za akých podmienok a v akej výške ho poskytuje Sociálna poisťovňa?

OČR, ošetrovné

ocr davka socialnej poistovne
Shutterstock

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia (podobne ako PN-ka (nemocenské) či materské).

Poskytuje sa poistencovi, ak osobne a celodenne:

 • ošetruje
  • chorého príbuzného (choré dieťa, chorý manžel, chorý rodič, chorý rodič manžela/manželky, chorý starý rodič, chorý súrodenec),
  • choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade (osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu)
 • chorého príbuzného (choré dieťa, chorý manžel, chorý rodič, chorý rodič manžela/manželky, chorý starý rodič, chorý súrodenec),
 • choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade (osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu)
 • ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
  • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (krátkodobá očr)
  • alebo vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobá očr).
 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (krátkodobá očr)
 • alebo vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobá očr).
 • chorého príbuzného (choré dieťa, chorý manžel, chorý rodič, chorý rodič manžela/manželky, chorý starý rodič, chorý súrodenec),
 • choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade (osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu)
 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (krátkodobá očr)
 • alebo vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobá očr).

OČR a zdravé dieťa

Ošetrovné sa nemusí viazať len na ošetrovanie chorého dieťaťa.

Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, resp. do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dieťa môže byť vlastné, osvojené, dieťa manžela či manželky poistenca, či zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

nárok na očr
Shutterstock

Kto má nárok na OČR

Na ošetrovné (krátkodobé aj dlhodobé) má nárok

 • poistenec (zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba) alebo
 • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.  

Ochranná lehota je spravidla 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na ošetrovné, ak vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a v posledných dvoch rokoch pred vznikom tejto potreby bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Krátkodobá OČR

Príklad: ochorie mi dieťa, ktoré musí zostať pre chorobu doma

Nárok na ošetrovné vzniká (v tomto prípade rodičovi) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa.

Príklad: škola, ktorú navštevuje dieťa (do 11 rokov), je zatvorená na základe rozhodnutia riaditeľa (riaditeľské voľno)

Nárok na ošetrovné vzniká dňom potreby osobnej a celodennej starostlivosti.

Nárok na krátkodobé ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa – najviac je však možné čerpať OČR 14 kalendárnych dní.

OČR, ak je dieťa často choré

Ak dieťa vyzdravie a neskôr znovu ochorie, nárok na ošetrovné vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci.

Odborníci Sociálnej poisťovne sa odvolávajú na zákon o sociálnom poistení, ktorý neuvádza, koľko dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu.

OČR cez prázdniny

»»»» Prečítajte si viac v článku OČR a prázdniny.

Dlhodobá OČR

Dlhodobé ošetrovné je určené poistencom, ktorí sa starajú o chorého blízkeho príbuzného po minimálne 5-dňovej hospitalizácii v nemocnici (po prepustení v domácom prostredí), prípadne o blízku osobu, ktorá je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Potrebu osobnej starostlivosti potvrdí príslušný lekár.

Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Nové 90-dňové podporné obdobie dlhodobého ošetrovného z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o tú istú osobu začne plynúť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vzniku nároku na výplatu predchádzajúceho dlhodobého ošetrovného.

Shutterstock

 

Kedy nevzniká nárok na OČR

Nárok na OČR nevzniká vtedy, ak má poistenec v tom istom čase vyplácané nemocenské, náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnanca, či materské.

Takisto poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého ošetrovného v čase, keď sa mu poskytuje krátkodobá OČR.

Výška OČR a kedy sa vypláca

Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a je to 55 %.

OČR sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý si poistenec požiadal o dávku – za predpokladu, že poistenec odovzdal v poriadku všetky tlačivá.

Ako požiadať o OČR

Ak ide o krátkodobú OČR, je treba, aby lekár vystavil tlačivo Sociálnej poisťovne, žiadosť o ošetrovné (nedá sa stiahnuť na internete).

Toto tlačivo má dva diely. Prvý diel žiadosti, ktorú poistencovi odovzdá lekár, poistenec ešte následne vyplní, žiadosť podpíše a predloží na potvrdenie aj zamestnávateľovi.

Druhý diel žiadosti (potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti) poistenec bezodkladne pošle pobočke, ktorá vypláca OČR.

Keď je dieťa choré dlhšie ako 14 dní

Ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako 14 kalendárnych dní, zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby – prerušenie. Poistenie je prerušené až do skončenia potreby ošetrovania. Zamestnávateľ skončenie potreby ošetrovania oznamuje opäť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie.

»»»»»» Prečítajte si aj Rodičovský príspevok a škôlka.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 3,40 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár