Začínam podnikať. Aké mám povinnosti voči úradom?

Mgr. Kristína Kováčiková 0
foto: isifa.com

Začiatok svojich podnikateľských aktivít – získanie živnostenského oprávnenia – je každý podnikateľ, resp. samostatne zárobkovo činná osoba, povinná oznámiť príslušnej Zdravotnej poisťovni (Tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného).

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je platiteľom poistného je tiež povinná:

 • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu, a to do ôsmich dní odo dňa zmeny.
 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni.
 • plniť povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného.
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia.
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného.

Povinnosť vypočítať a platiť poistné

Od začiatku podnikania musí SZČO platiť odvody do Zdravotnej poisťovne, a to aspoň v minimálnej výške. Preto súčasne s tlačivom “Oznámenie poistenca/platiteľa poistného” doručuje príslušnej Zdravotnej poisťovni aj tlačivo “Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

SZČO, ktorá začína podnikať v priebehu kalendárneho roka, si môže sama určiť výšku vymeriavacieho základu, z ktorého bude platiť poistné. Nemôže si však určiť nižší vymeriavací základ ako je tzv. minimálny vymeriavací základ:  44,2 % z priemernej mesačnej mzdy stanovenej Štatistickým úradom SR, spred dvoch rokov. Ak bola v roku 2009 priemerná mzda 744,50 EUR, potom minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2011 je 329,06 EUR (44,2% zo 744,50 EUR).

Sadzba poistného pre SZČO je 14 % z vymeriavacieho základu a pre SZČO zdravotne postihnutého 7 % z vymeriavacieho základu. Minimálna suma poistného samostatne zárobkovo činnej osoby bez zdravotného postihnutia je v roku 2011 vo výške 46,06 EUR (14% z 329,06). Minimálny preddavok na poistné SZČO so zdravotným postihnutím (je invalidnou osobou alebo osobou s ťažkým zdravotným postihnutím) je vo výške 23,03 EUR (7% z 329,06).

Ročné zúčtovanie poistného

Presná výška odvodov na zdravotné poistenie sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného v budúcom kalendárnom roku. Toto zúčtovanie vykoná za SZČO jej Zdravotná poisťovňa (do roku 2011 si ho musela SZČO urobiť sama).

Výška preddavkov, ktoré SZČO od začiatku podnikania až do konca roku zaplatila, sa porovná s dosiahnutým príjmom v danom roku, kedy začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

V prípade, že SZČO zarobila viac ako minimálny vymeriavací základ, z ktorého platila preddavky na poistné, vznikne jej  nedoplatok, ktorý je treba Zdravotnej poisťovni doplatiť. Ak zarobila menej, ako je minimálny vymeriavací základ, preplatok jej nevznikne. V budúcom roku sa jej budú takisto odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie zo skutočného, nižšieho vymeriavacieho základu.

Má SZČO povinnosti aj voči Sociálnej poisťovni?

Začínajúci podnikateľ nemá voči Sociálnej poisťovni, narozdiel od Zdravotnej poisťovne, žiadne oznamovacie, ani odvodové povinnosti v prvom roku podnikania. To znamená, nemusí Sociálnej poisťovni oznamovať, že začal podnikať a nemusí ani platiť poistné na sociálne poistenie. Ak začne podnikať v priebehu roka 2011, jeho povinnosti sa začnú posudzovať až od 1. júla 2012.

V zmysle zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1.júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica – vyšší ako 12-násobok tzv. minimálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ predstavuje 44,2% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred 2 rokov. V roku 2012 ide o sumu 339,9 EUR (44,2 % z priemernej mzdy za rok 2010).

Vymeriavacím základom SZČO je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania. Ak základ dane z príjmov vydelíme počtom mesiacov podnikania v danom roku, dostaneme pomernú časť základu dane z príjmov, tento vydelíme dvomi, čím získame onen “vymeriavací základ.”

Ak teda začínajúci podnikateľ dosiahne v roku 2011 príjem vyšší ako 4.078,8 EUR (12×339,9), vznikne mu povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne do 8 dní od vzniku tejto povinnosti, to znamená do 8.júla 2012 a tiež povinnosť platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak jeho príjem neprekročí zákonom stanovenú hranicu, naďalej nebude povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Chcem sa dobrovoľne poistiť

Hoci SZČO v prvom roku nevzniknú odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusia vzniknúť ani v ďalšom roku podnikania, ak nedosiahne jej príjem z podnikania zákonom stanovenú hranicu, môže sa prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba. Medzi sociálnymi poisteniami figuruje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, či poistenie v nezamestnanosti.

Na základe nemocenského poistenia sa poskytuje po splnení zákonných podmienok pri práceneschopnosti nemocenské, v prípade potreby ošetrovania člena rodiny ošetrovné, či materské. Z dôchodkového poistenia môže dobrovoľne poistená osoba získať nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, invalidný dôchodok a pod. Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, za predpokladu, že nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Dobrovoľné poistenie (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) vzniká odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, 9 % z toho Sociálna poisťovňa odvedie na osobný účet sporiteľa v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti),
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby je ňou určená suma, v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ mesačne najmenej je vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Vymeriavací základ v úhrne mesačne najviac

 • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, na platenie poistného do rezervného fondu solidarity je v kalendárnom roku 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity,
 • na platenie poistného na nemocenské poistenie je v kalendárnom roku 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba neplatí poistné

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) najdlhšie do desiateho dňa, ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské.

Viac o dobrovoľnom poistení si môžete prečítať aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár