Montessori pedagogika – skúsenosti z praxe

Roman Baranovič 0

V predchádzajúcom článku v našej sérii „Aká má byť škola 21. storočia“ sme sa pozreli na princípy na ktorých stojí Montessori pedagogika. V dnešnom pokračovaní sa pokúsime priblížiť ju skúsenosťami z praxe.

Zhovárali sme sa s pánom učiteľom Jordánom Jokelom (36), ktorý učí na Súkromnej základnej škole s materskou školou Márie Montessori na Heyrovského ulici v Bratislave. Pán učiteľ má za sebou 8 rokov vyučovania v 1.trojročí (1.-3. ročník), od septembra učí v materskej škole.

Najskôr veľmi ťažká úloha. Skúste v jednej vete povedať, čo by podľa vás mala naučiť škola v 21. storočí?

Škola by mala sprevádzať a podporovať dieťa tak, aby „do sveta“ vysielala životaschopných mladých ľudí, ktorí budú mať jasné vedomostné štruktúry, budú si vedieť klásť podstatné otázky a nachádzať na ne odpovede, budú si vedomí svojej hodnoty rovnako ako hodnoty každého iného, budú si vedieť uvariť obed a rovnako budú schopní konštruktívne vyriešiť prípadný konflikt.

Čo pre vás znamená pojem inovácie vo vzdelávaní?

Inováciou by mohlo byť – pozrieť sa na to, akých chceme mať raz dospelých a v tomto duchu vychovávať deti od útleho detstva. Nemať teda za cieľ produkovať „poslušné“ osobnosti, ktoré sú vo všetkom identické a priemerné, ale vychovávať slobodných, nezávislých, jedinečných, ale najmä samostatných a zodpovedných dospelých. Obrátiť sa opäť ku podstate – pozrieť sa bližšie na prirodzený vývin dieťaťa a uveriť, že tam môžeme nájsť odpovede.

Čo je vaša najlepšia skúsenosť z pedagogickej praxe?

Často zažívam, ako pripravené prostredie (pripravené podľa princípov pedagogiky Marie Montessori), dokáže dieťa natoľko zaujať, že sústredene pracuje a „nasáva“ množstvo vedomostí a zručností, akoby to bola jeho najprirodzenejšia potreba, túžba i hra zároveň. A to všetko bez vonkajšieho tlaku učiteľa.

Akou cestou ste prešli ako učiteľ, kým ste sa  dostali k Montessori pedagogike? Čo vás  na tejto ceste inšpirovalo?

Po strednej škole som sa zamýšľal nad možnosťami „prežitia“ povinnej civilnej služby. Na rozdiel od väčšiny kamarátov, ktorí trávili čas ako údržbári, sanitári…, mne sa podarilo vybaviť si prácu v materskej škole. Vďaka 1,5-ročnej skúsenosti v materskej škole s programom Step by step (Nadácia Škola dokorán) som si uvedomil  svoje ďalšie smerovanie. Zažil som tu napr. vekovo zmiešaný kolektív, možnosť výberu z niekoľkých aktivít počas hlavnej práce, možnosť výberu učiteľa…

Počas vysokoškolského štúdia (učiteľstvo pre 1.stupeň a predškolská pedagogika) som sa stretol s rôznymi alternatívnymi smermi, veľa sme so spolužiačkami komunikovali o tom, aká bude naša škola, škôlka, nemal som však jednoznačne pomenovanú nejakú konkrétnu pedagogiku, ktorá by ma oslovila viac. Vedel som však, že chcem čo najviac vnímať a podporovať potreby jednotlivých detí a mať s nimi blízky vzťah. Po dvojročnom pôsobení v tradičnej škole sa mi naskytla príležitosť začať pracovať v Montessori škole a som tu doteraz..

Snažíme sa našim čitateľom priblížiť Montessori pedagogiku ako inovatívnu pedagogickú metódu. Ako by ste ho pre rodičov opísali vy?

  1. viera v deti  – potreba vyvíjať sa, zdokonaľovať sa, zorientovať sa, a teda učiť sa, je prirodzenou potrebou každého človeka a každého dieťaťa.
  2. dieťa sa môže optimálne vyvíjať iba v slobodnom prostredí (sloboda-samostatnosť-zodpovednosť).
  3. podnety v konkrétnych senzitívnych obdobiach.
  4. informácie v súvislostiach.
  5. včasné dávanie podnetov, s ktorými sa dieťa inak stretne až v neskoršom veku, kedy sú už pre neho tieto informácie nezáživné.
  6. nie je založená na porovnávaní detí navzájom ani na vonkajšom hodnotení (možnosť vytvoriť si vlastný pozitívny sebaobraz, možnosť zažívať úspech má každé dieťa).
  7. deti sa veľa učia v prírode, v galériách, múzeách, stretávajú sa s odborníkmi z rôznych oblastí, samostatne pracujú na reálnych projektoch a majú spätnú väzbu z reálneho života…

Ako vyzerá den v Montessori škole?

Po príchode do školy sa žiaci s učiteľmi spravidla stretávajú na spoločnom rannom stretnutí (v montessori terminológii ho nazývame aj elipsa – lebo v materskej skole, deti naozaj aj kráčajú po elipse, rozvíjajú si tak koordináciu pohybov, hrubú motoriku, rovnováhu, chodenie po elipse tiež „zaviedla“ Dr. M. Montessori), porozprávajú sa, čo zažili, preberú organizačné veci, rozprávajú sa o tom, čomu sa chcú cez deň venovať.

Nasleduje voľná práca, počas ktorej si každý žiak vyberá, čo sa bude učiť, či sám alebo s niekým, na akom mieste. Úlohou učiteľa je pozorovať, vnímať potreby a záujmy žiakov, sprevádzať ich, mal by ich vedieť podporiť. Dobrý Montessori učiteľ nedáva odpovede, ale dáva dobré otázky. Mal by byť zorientovaný vo všetkých oblastiach základného vzdelania, mal by byť nadšený pre objavovanie a poznávanie nových vecí a túto túžbu poznávať prirodzene prenášať aj na deti.

Úlohou učiteľa je tiež mať pripravené konkrétne prezentácie, aktivity pre každého žiaka. Najmä, ale nielen, na začiatku školského roka potrebujú deti veľa podnetov na rôzne nové aktivity, kým sú schopní si sami prácu vyberať a samostatne sa učiť. Vyučovanie potom vyzerá tak, že väčšina detí pracuje v menších skupinkách bez aktívnej účasti dospelého. Učiteľ zatiaľ priebežne dáva vybraným deťom nové prezentácie z rôznych oblastí, pozoruje prácu ostatných a plánuje možnosti ich dalšej podpory a rozvoja.

Voľnú prácu majú aj dopoludnia aj popoludní. Prestávku na oddych alebo na desiatu si deti urobia individuálne podľa svojej potreby, denne však máme organizovaný pobyt vonku. Každý deň pred skončením vyučovania si deti upracú svoje priestory. Zároveň sa snažíme o to, aby deti spoznávali reálny svet – preto jedenkrát v týždni chodíme preč zo školy – do galérií, múzeií, ZOO, Botanickej záhrady, navštevujeme a pozývame rôznych odborníkov, chodíme do lesa, staráme sa o záhradku, celoročne spolupracujeme so včelárom…

Ako dlho učíte v Montessori škole, aké sú vaše skúsenosti? Čo sa darí a čo nie?

V Montessori škole som deviaty rok. Okrem toho mi doma pobehujú štyri detičky, ktoré sú pre nás s manželkou veľkým obohatením a zároveň príležitosťou na aplikovanie všetkého dobrého, s čím sme sa stretli a čo sme spoznali. Najťažšie je porozumieť, čo sa v dieťati odohráva, prečo niekedy reaguje tak ako reaguje, nájsť tie správne, zmysluplné hranice v partnerskom vzťahu k dieťaťu.

Prečo ste si vybrali práve Montessori pedagogiku? V čom je iná ako iné prístupy, ktoré ste vyskúšali? V čom spočíva prínos Montessori pedagogiky pre vzdelávanie?

Niekedy mám pocit, že som si Montessori pedagogiku nevybral ja, ale Montessori pedagogika si vybrala mňa. Prínos Montessori pedagogiky vidím najmä v tom, že je komplexná, neoddeľuje vzdelávanie od výchovy. Vychádza z pozorovania dieťaťa, má zadefinované prirodzené zákonitosti a potreby vývinu dieťaťa, ktorého súčasťou je aj učenie. Tieto zákonitosti sú určujúce pre jednotlivé princípy uplatňované v Montessori pedagogike, do istej miery už vyššie  spomínané (senzitívne obdobia, pripravené prostredie, voľná práca, práca s chybou…)

Keď tieto princípy fungujú v súčinnosti, podporuje sa plný rozvoj potenciálu každého dieťaťa, čo považujem za jednoznačný prínos. Jeden konkrétnejší príklad: Adekvátne pripravené prostredie (nábytok, pomôcky, prehľadnosť, zmysluplné aktivity) a pripravený učiteľ umožňujú, aby sa dieťa mohlo slobodne pohybovať a voliť si činnosti. Vtedy do nich vkladá vlastnú vôľu a zaoberá sa nimi intenzívnejšie. Takto nadobudnutá vedomosť, zručnosť má väčšiu hĺbku, kvalitu…

Výchova sa v Montessori pedagogike vníma ako „pomoc životu“. Ak chceme dieťaťu pomáhať na jeho ceste, musíme ho poznať, spoznáme ho vtedy, keď sa prejaví a prejaví sa vtedy, keď si vyberie činnosť – v prirodzenej situácii, slobodne. Maria Montessori obhajovala, že každé dieťa má vnútornú motiváciu učiť sa bez námahy, ak majú k dispozícií tie správne činnosti v správny čas ich vývinu.

Pohľad rodičov

„Myslím si, že aj vďaka Montessori škole je moja dcéra zdravo sebavedomé, zvedavé dieťa, ktoré vníma svet ako priateľské miesto. Má veľa vedomostí, praktických skúseností, chápe inakosť, nebojí sa prejaviť svoju originalitu. Často si všimnem, že pristupuje tvorivo k riešeniu situácií, veľa číta, vie sa sústrediť. Najviac ma ale teší, že chápe zodpovednosť za seba, za svoje vzdelanie. Vzťah učiteľa a žiaka v tejto škole je postavený na partnerstve a vzájomnom rešpekte, takže pre moju dcéru nie je problém hovoriť s dospelými o jej názoroch, pýtať sa a pod.“ Patrícia (38)

„Do školy Montessori sme nastúpili až v neskoršom ročníku. Čo nám to dalo? Hlavne sebanájdenie detí… Získanie dôvery v seba a svoje schopnosti… Deti sa učia samostatne učiť, čo je veľká škola do života… To, čo preberajú, si vedia ohmatať, predstaviť… neučia sa len niečo, čo je niekde napísané alebo nám len niekto povedal… Žijú školu reálne a do hĺbky. Predmety sa prelínajú a preberajú sa v širších súvislostiach. Je to škola, kde každé dieťa si nájde svoje uplatnenie a svoje miesto :)“ Katarína (34)

„Moje deti sa učia s radosťou a záujmom a najmä preto, že chcú. Nie sú závislí od pochvaly a hodnotenia iných, lebo si sami vedia skontrolovať úroveň svojich vedomostí. Radi chodia do školy. Všetko sa naučia v škole, takže poobede a večer majú čas na seba, rodinu a voľnočasové aktivity. Deti rešpektujú názor iných a prirodzene očakávajú od druhých, že budú rešpektovať ich osobnosť. Deti sa cítia v školskom prostredí Montessori isto, dôstojne, pokojne a dôležito. Deti vedia, že im učitelia a rodičia plne dôverujú a veria v ich schopnosti. Renáta (43)

„Pre mňa Montessori škola predstavuje rodinné, priateľské, rešpektujúce prostredie pre moje deti. Učitelia sú pre nich parťáci a sprievodcovia svetom poznania. Deti majú možnosť skúsiť si v bezpečnom prostredí, akú zodpovednosť so sebou nesie sloboda výberu. A hlavne do školy chodia radi a sem tam sa doma pobavíme na radostnom ozname „Mami zajtra píšem test!“. A pri tomto všetkom deti zvládnu štandardné učebné osnovy a dokonca sa mi zdá, že v mnohom sú oveľa ďalej. :)“ Katarína (34)

„Samostatnosť, kreativitu, stanovenie si vlastných cieľov, deti nepotrebujú súťažiť v známkach, ktoré nedokážu byť objektívne. Deti nemajú tlak na výkon, napriek tomu množstvo informácií a znalostí, ktoré dlhodobo ovládajú sú výraznejšie ako u klasickej školy (reálne porovnanie v praxi – rok sme chodili na klasickú školu).Čo ale oceňujem najviac je spokojnosť – žiadne negatívne pocity vo vzťahu k škole, radosť z učenia sa nových vecí.“ Jana (35)

Ďalšie zdroje

Ďakujeme za spoluprácu pri písaní článkov o Montessori pedagogiky vedeniu Súkromnej ZŠ s MŠ na Heyrovského ulici v Lamači (www.montessori.sk) a pani Bobekovej zo Slovenskej asociácie Montessori (www.montessoria.sk).

Ukážky práce s pomôckami v pripravenom prostredí – fotografie zo školy Súkromná ZŠ s MŠ Heyrovského, Bratislava Lamač:

2012 Montessori pedagogika pre rodinka.sk

Facebooková stránka Montessori školy v Bratislave – Lamači

Séria “Aká má byť škola 21. storočia?” vzniká v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia, ktorá sa venuje zavádzaniu inovácií do vzdelávania na základných a stredných školách a vytváraniu príležitostí pre učiteľov vymieňať si skúsenosti a poznatky v tejto oblasti. Viac informácií na www.indicia.sk. O autorovi článku nájdete viac informácií na jeho blogu blog.baranovic.info.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (9 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár