Školský rok 2023/2024, prázdniny, testovanie 9, prijímačky, maturity

redakcia 0

Školský rok sa začína 1. septembra 2023.

Najdôležitejšie termíny školského roka 2023/2024

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Prvý polrok školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

Druhý polrok školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Shutterstock

Prázdniny 2023/2024

minedu.sk

Testovanie deviatakov

V školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9), ktorého sa zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Termíny T9

Riadny termín:

20.3.2024 (streda), predmet: matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*

21.3.2024 (štvrtok), predmet: slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**

Náhradný termín:

4.4.2024 (štvrtok), predmet: matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*

5.4.2024 (piatok), predmet: slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**

* škola s vyučovacím jazykom maďarským ** škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

Prijímačky na stredné školy

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na stredné školy na školský rok 2024/2025 – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Odbory, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

Prvý termín:

  • 29. apríl 2024,
  • v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

Druhý termín:

  • 9. máj 2024
  • v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Odbory, kde sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

Prvý termín:

  • 2. máj 2024
  • v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2024

Druhý termín:

  • 6. máj 2024
  • v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. máj 2024

Výsledky prijímačiek na Sš

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Prehľad termínov na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania na stredných športových školách:

1. fáza – overenie športového nadania

25. marec až 19. apríl 2024 pre všetky druhy športov

2. fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti

1. termín – 29. apríl 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

2. termín – 9. máj 2024, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Zmeny v prijímačkách 2023/2024

Po novom sa v rámci prijímačiek na SŠ doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

Maturita 2024

Podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. marca 2024 (utorok) do 15. marca 2024 (piatok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Riadny termín

12.3.2024: slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

13.3.2024: cudzie jazyky

14.3.2024: matematika

15.3.2024: slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín

9. – 12. 4. 2024: slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Absolventská skúška

Riadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od 3. júna 2024 do 28. júna 2024.

Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu absolventské výkony z profilového predmetu alebo profilových predmetov a na tanečnom konzervatóriu absolventský výkon z hlavného odboru štúdia možno vykonať aj pred júnom, najskôr však vo februári školského roka 2023/2024.

Mimoriadny termín skúšobného obdobia na vykonanie absolventskej skúšky sa určuje od 9. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

zdroj: minedu.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár