Úľavy pre žiakov na maturitách či prijímačkách

Mária Kopčíková 0

Písomné maturity pre rok  2015 sú za nami, no práve po nich vyvstalo niekoľko zaujímavých otázok aj pre pedagógov – prečo žiak s autizmom nemal pri maturite úľavy podobne ako dyslektik, ako presne treba pristupovať k integrovaným žiakom …

Odpovede v zásade poskytuje naša legislatíva, no niekedy je zrejme náročnejšie prenesenie týchto odporúčaní do praxe.

Legislatíva je v tomto smere celkom zaujímavá, je to na dlhšie čítanie a zorientovanie sa a keďže o niektorých veciach je dobré vedieť rok (i viacej) dopredu, prinášame vám sumár základných informácií pre maturantov – ak títo patria do skupiny žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Pre koho je upravená maturita

Na maturitnej skúške môžu úľavu dostať žiaci so zdravotným znevýhodnením – s poruchami učenia, so sluchovým postihom i autistické deti (toto nie je kompletný zoznam znevýhodnení). V zásade však platí, že za upravených podmienok môžu maturovať len tí žiaci, ktorí:

  • Navštevujú špeciálnu školu,
  • Sú žiakmi špeciálnej triedy ZŠ,
  • Sú žiakmi tzv. integrovanými – teda sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi v bežnej triede ZŠ.

Riaditeľ školy by mal vždy do 30. 9. v danom roku informovať rodičov i žiakov o možnosti požiadať o úpravu podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky. Presný zoznam žiakov, ktorých sa táto možnosť týka nájdete vo vyhláške o ukončovaní stredných škôl.

Ak sa žiak, či jeho rodičia rozhodnú požiadať o úpravu podmienok maturitnej skúšky, táto žiadosť je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na maturitnú skúšku. Žiadosť musí obsahovať posudok od príslušného odborného pracoviska – CPPPaP, Špeciálno-pedagogickej poradne. Predpokladá sa, že v ich starostlivosti je daný žiak po dlhší čas a že títo odborníci budú vedieť adekvátne navrhnúť úpravu maturitných podmienok. 

Úpravu podmienok maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a  rozhodnutie oznámi žiakovi.

Čo konkrétne znamenajú upravené podmienky pre maturitu?

Vo všeobecnosti tieto úpravy popisuje Vyhláška 318/2008 Z.z. a jej doplnenie z roku 2011 (str. 71). V praxi však platí, že každý žiak by mal byť posudzovaný individuálne, s ohľadom na jeho konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky u rôznych žiakov rovnaké.

V preklade to znamená, že podmienky pre maturitu by mali byť upravené podľa toho, ako sa so žiakom pracovalo počas jeho štúdia – aké úľavy mal odporúčané pri bežnom skúšaní a hodnotení, také by mal mať aj v rámci maturity.

V zásade sa tieto úpravy týkajú najmä formy písomných prác a testov – zachováva sa obsah a náročnosť, ale:

  • Je možné predĺžiť časový limit na vypracovanie zadaní alebo na ústnu odpoveď, a to o 25 – 75% času (podľa typu postihnutia),
  • Je možná úprava či nahradenie niektorých úloh,
  • Sú možné grafické úpravy zadania – väčšie písmo, väčšie riadkovanie, veľmi viditeľne členené celky – odstavce, možnosť vpisovať odpovede priamo pod zadanie …
  • Je možné vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka.
  • Je možné použiť kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka.
  • Je možná prítomnosť asistenta, špec. pedagóga, tlmočníka do posunkovej reči.

Úprava podmienok na prijímacích skúškach

Podobná situácia môže nastať i na prijímačkách na stredné školy. I tu by sa mala forma prijímacej skúšky upraviť s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie žiaka a opäť – na základe odporúčania odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Predpokladá sa, že ak má napr. dysgrafiu alebo poruchu komunikačnej schopnosti vie sa o tom pomerne dlhý čas pred prijímačkami a dieťa je v starostlivosti odborníkov.

Odporúčanie úpravy prijímacej skúšky z CPPPaP alebo Centra špeciálno pedagogického poradenstva je nutné priložiť k prihláške na strednú školu.

Tip od rodinka.sk

Pokiaľ vaše dieťa má nejaký zdravotný problém, či poruchy učenia, je vhodné okolnosti okolo prijímačiek či maturity riešiť dostatočne vopred. Hoci je vaše dieťa integrované a vzdeláva sa podľa špeciálneho plánu, môže niekedy škola v roku maturity vyžadovať tzv. re-diagnostiku. Tú treba v spolupráci so špeciálnym pedagógom a psychológom naplánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a dať aktuálne odporúčanie. To istý čas trvá, preto nestačí zamyslieť sa nad tým mesiac pred maturitou – alebo prijímačkami.

Nechajte teda sebe na vybavovanie i dieťaťu na prípravu dostatok času, aby ste okrem samotného množstva učiva nemuseli riešiť ešte zbytočný stres.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár