Vybrané slová po“p“ – doplňovačky

Marcela Beňová 0

Trénujete vybrané slová po „p“? V tom prípade nezabúdajte na každodennú jednoduchú doplňovačkou, ktorá pomôže školákovi osvojiť si pravidlá písania ypsilonov jednoduchšie než memorovanie.

Shutterstock

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré, pyžamo, pytač

Na čo si dávať pozor?

Zaujímavosťou medzi vybranými slovami po „p“ je slovíčko pýr. Hoci ho poznáme predovšetkým v slovnom spojení pýr (červeň) na lícach, používa sa aj vo význame burina (napríklad na poli). A nezabúdajme, že ypsilon sa používa aj v slove pyramída.

1.

p_ _tliaci v lese, p_ _lime drevo, p_ _vónia v záhrade, p_ _cha je nepekná, zahrali sa p_ _škvorky, sestra má p_ _tača, obleč si p_ _žamo, zap_ _ril sa, op_ _tal sa na cestu, otcova p_ _la, počul p _šťalku, p_ _kal za chybu, zemiakové p_ _ré, nap_ _l sa vody, kop_ _to koňa, p_ _nka a slávika, prep_ _chový dom

 

2.

dop_ _t po novej knihe, bál sa p_ _javice, p_ _šná princezná, p_ _r na lúke, p_ _ré pre deti, kúp_ _l ovocie, pop_ _tal ju o ruku, dal si p_ _vo, prežúval p _ _skom, op_ _ca na strome, opral p_ _žamo, p_ _chalo ma v boku, po p_ _tačoch ani stopa, p_ _kal iba Janko, p_ _sanka na diktát, zatvorili p_ _lu, p_ _ril sa od hanby, nap_ _lil drevo

3.

obuvnícke kop_ _to, šiel do p_ _vnice, prep_ _chol dušu na bicykli, v lese videl p_ _tliaka, p_ _liny z dreva, prep_ _chové šaty, nap_ _navý film, p_ _r na lícach, p_ _šne odišla, nap_ _l sa mlieka, op_ _taj sa otca, p_ _nka zaspievala, v p_ _sku mal seno, daroval mi p_ _žamo, dop_ _t po ovocí, p_ _škóty v koláči, zemiakové p_ _ré, bude sp_ _sovateľ, nemala p_ _tača

4.

tráp_ _lo ich svedomie, oblieka sa prep_ _chovo, vyp_ _tal ju zo školy, p_ _skal na psa, opravil kop_ _to, vošli do p_ _tvora, správal sa p_ _šne, olymp_ _áda v škole, prežúval p_ _skom, všetko si zap_ _soval, v obchode je dop_ _t, mňa sa nep_ _taj, sedel v p_ _žame, policajt mal p_ _štoľ,  p_ _r v lese, p_ _ré a zelenina, dostali p_ _škótu, páči sa mi op_ _ca

 

5.

p_ _vovar v meste, vyp_ _tal ju na ples, na tvári ma p_ _r, príp_ _tok na oslave, dnes máme p_ _tačky, prep_ _nal rozprávky, p_ _šná kamarátka, poznám p_ _smená, p_ _tliaci v lese, hrabal kop_ _tom, deti sa zap_ _rili, skoro sa utop_ _l, zašp_ _nil si tričko, prežúval p_ _skom, žil v prep_ _chu, veselo p_ _skal, p_ _tal sa na brata, p_ _šil sa darom

6.

p_ _kali sme všetci, veselo p_ _skal, v p_ _sku mal trávu, zabudol sa op_ _tať, príp_ _tok na oslave, nap_ _l sa čaju, uvaril p_ _ré, mal rád p_ _škótu, hral p_ _škvorky, p_ _šné dievča, v obchode bol dop_ _t, odložil p_ _lu, prišiel p_ _tač, zaspievala p_ _nka, op_ _sal úlohu, p_ _ril sa od radosti, p_ _l mlieko, spal v p_ _žame, p_ _lil drevo, kop_ _to koňa, bál sa p_ _tliakov, učí sa p_ _smená

7.

na lícach mala p_ _r, máme p_ _šťalku, prep_ _chový dom, stopa od kop_ _ta, p_ _nka na strome, počul p_ _lu, mama sa p_ _rila, bola veľmi p_ _šná, nemala p_ _tača, op_ _tal sa na školu, p_ _sali úlohu, p_ _ré z ovocia, p_ _l z pohára, p_ _tliačil v lese, kvet p_ _vónia, dop_ _t po šatách, budeme p_ _kať, modré p_ _žamo, p_ _sal list, p_ _šil sa pred nami, vzal si p_ _škótu

Prečítajte si aj: Vybrané slová po „m“ – doplňovačky

KONTROLA

 

1.

pytliaci v lese, pílime drevo, pivónia v záhrade, pýcha je nepekná, zahrali sa piškvorky, sestra má pytača, obleč si pyžamo, zapýril sa, opýtal sa na cestu, otcova píla, počul píšťalku, pykal za chybu, zemiakové pyré, napil sa vody, kopyto koňa, pinka a slávika, prepychový dom

2.

dopyt po novej knihe, bál sa pijavice, pyšná princezná, pýr na lúke, pyré pre deti, kúpil ovocie, popýtal ju o ruku, dal si pivo, prežúval pyskom, opica na strome, opral pyžamo, pichalo ma v boku, po pytačoch ani stopa, pykal iba Janko, písanka na diktát, zatvorili pílu, pýril sa od hanby, napílil drevo

3.

obuvnícke kopyto, šiel do pivnice, prepichol dušu na bicykli, v lese videl pytliaka, piliny z dreva, prepychové šaty, napínavý film, pýr na lícach, pyšne odišla, napil sa mlieka, opýtaj sa otca, pinka zaspievala, v pysku mal seno, daroval mi pyžamo, dopyt po ovocí, piškóty v koláči, zemiakové pyré, bude spisovateľ, nemala pytača

4.

trápilo ich svedomie, oblieka sa prepychovo, vypýtal ju zo školy, pískal na psa, opravil kopyto, vošli do pitvora, správal sa pyšne, olympiáda v škole, prežúval pyskom, všetko si zapisoval, v obchode je dopyt, mňa sa nepýtaj, sedel v pyžame, policajt mal pištoľ,  pýr v lese, pyré a zelenina, dostali piškótu, páči sa mi opica

5.

pivovar v meste, vypýtal ju na ples, na tvári ma pýr, prípitok na oslave, dnes máme pytačky, prepínal rozprávky, pyšná kamarátka, poznám písmená, pytliaci v lese, hrabal kopytom, deti sa zapýrili, skoro sa utopil, zašpinil si tričko, prežúval pyskom, žil v prepychu, veselo pískal, pýtal sa na brata, pýšil sa darom

6.

pykali sme všetci, veselo pískal, v pysku mal trávu, zabudol sa opýtať, prípitok na oslave, napil sa čaju, uvaril pyré, mal rád piškótu, hral piškvorky, pyšné dievča, v obchode bol dopyt, odložil pílu, prišiel pytač, zaspievala pinka, opísal úlohu, pýril sa od radosti, pil mlieko, spal v pyžame, pílil drevo, kopyto koňa, bál sa pytliakov, učí sa písmená

7.

na lícach mala pýr, máme píšťalku, prepychový dom, stopa od kopyta, pinka na strome, počul pílu, mama sa pýrila, bola veľmi pyšná, nemala pytača, opýtal sa na školu, písali úlohu, pyré z ovocia, pil z pohára, pytliačil v lese, kvet pivónia, dopyt po šatách, budeme pykať, modré pyžamo, písal list, pýšil sa pred nami, vzal si piškótu

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...
Author image

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.

články autora...

Pridaj komentár