Musia moje dieťa zobrať do škôlky?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Detí je aspoň zatiaľ veľa, škôlok málo. Aká je šanca, že vás musí zobrať spádová škôlka, teda škôlka podľa trvalého pobytu dieťaťa? Aký počet detí je škôlka povinná prijať? Ktoré deti majú pri prijímaní prednosť? Má dieťa právo na prijatie do škôlky? Kedy mi môžu povedať, že v škôlke nie sú kapacity, aby prijali moje dieťa? Aké mám možnosti? Rodičovský príspevok alebo súkromnú škôlku?

Shutterstock

Spádová škôlka

Spádová škôka je MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa. Každé dieťa patrí podľa svojho trvalého pobytu len do jednej materskej školy. Spádovosť určuje zriadovateľ MŠ vo všeobecne záväznom nariadení obce.

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

To, že je pre dieťa škôlka spádová, ešte nezaručuje, že má právo na prijatie do spádovej MŠ. V hre sú stále kapacity konkrétnej MŠ a skutočnosť, že prednosť majú mať pri prijatí deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Prečítajte si aj:

Zápis do škôlky – kedy a ako sa podáva prihláška?

Pre koho je škôlka povinná

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 5 školského zákona.

Prečítajte si aj:

Povinná škôlka (čo treba vedieť o predprimárnom vzdelávaní)

Právo na prijatie do škôlky

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Riaditeľ MŠ však nemusí prijať do škôlky ani dvojročné, dokonca ani trojročné dieťa. Pri prijímaní detí musí zohľadňovať zákonné podmienky, a preto:

 • nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí,
 • musí zohľadniť, ktoré deti sa podľa zákona prijímajú prednostne na predprimárne vzdelávanie.

Prednostne sa prijímajú päťročné deti (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné), a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie:

 • právo na prijatie do MŠ má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024,
 • právo na prijatie do MŠ sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

Môže si škôlka stanoviť aj ďalšie podmienky prijatia?

Okrem zákonných podmienok riaditeľ MŠ určí ostatné podmienky prijímania po dohode so zriaďovateľom.

Tieto podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi. Nemôžu ani diskriminovať, či obmedzovať práva dieťaťa a jeho rodičov. Riaditeľ MŠ si napríklad ako podmienku prijatia nesmie určiť zamestnanosť rodičov. Nemôže podmieňovať prijatie do MŠ trvalým pobytom dieťaťa alebo zákonných zástupcov. V dotazníkoch, resp. žiadostiach o prijatí do MŠ sa nesmie pýtať MŠ ani na to, či:

 • má dieťa súrodencov, na vek súrodencov, na to, či je matka na rodičovskej dovolenke alebo či je zamestnaná,
 • nesmie požadovať od rodičov ani údaje, či rodičia žijú v spoločnej domácnosti, kto má dieťa v osobnej starostlivosti, či ide o striedavú starostlivosť (úprava rodičovských práv a povinností),
 • či sú rodičia poberateľmi dôchodku a akého,
 • aká je vzdialenosť miesta trvalého pobytu dieťaťa od materskej školy atď.

Spádová škôlka a štvorročné dieťa

Ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Toto platí, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.

Aké sú kapacity v MŠ

Najvyšší počet detí v triede MŠ je podľa školského zákona:

a) 18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky,
b) 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,
c) 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,
d) 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,
e) 21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov.

Tieto počty detí sa vzťahujú tak na triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním, ako aj na triedy s poldennou výchovou a vzdelávaním.

Môže riaditeľ MŠ prijať viac detí?

Riaditeľ MŠ môže, avšak nemusí prijať vyšší počet detí, ako určuje školský zákon. Avšak je limitovaný tým, že môže navýšiť kapacitu triedy len o tri deti. Nemôže teda prijať neobmedzene vysoký počet detí.

Riaditeľ MŠ môže o prijatí vyššieho počtu detí rozhodnúť iba v prípadoch ustanovených v školskom zákone:

a) pri zmene trvalého pobytu dieťaťa – aby sa umožnilo pri presťahovaní sa rodiny počas školského roku zabezpečiť najmä plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj v mieste nového bydliska,

b) pri pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole – s cieľom vytvoriť možnosť, aby dieťa, ktorého rodičia sa „na poslednú chvíľu“ rozhodli požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, mohlo pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v pôvodnej materskej škole

c) pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole – najmä vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rodičovský príspevok pri neprijatí do spádovej MŠ (trojročné deti)

Proti rozhodnutiu o neprijatí do MŠ sa možno do 15 dní odvolať. Avšak odvolanie nie je zárukou, že dieťa bude prijaté. V niektorých prípadoch je riešením neprijatia do MŠ u trojročných detí požiadať o tzv. predĺžený rodičovský príspevok. Aké sú podmienky jeho získania?

Rodič musí najskôr dieťa riadne zapísať do spádovej škôlky – a to v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku. 

Pokiaľ dieťa z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej materskej školy podľa svojho trvalého pobytu, rodič predloží rozhodnutie o neprijatí na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu, aby si mohol požiadať o rodičovský príspevok. Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

Prečítajte si viac:

Predĺžený rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – príklady.

Zmena škôlky

S účinnosťou od 1. septembra 2023 platí, že ak je už dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie v niektorej MŠ zaradenej v sieti, môže byť dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijaté prestupom do inej materskej školy zaradenej v sieti. Prijatie prestupom sa vzťahuje na všetky deti bez výnimky, teda aj na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Riaditeľ MŠ, do ktorej požiada o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca, vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa do materskej školy, lebo sa nerozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ale o možnosti plniť predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ktorú pre svoje dieťa vybral jeho zákonný zástupca.

Prijatie do škôlky prestupom

Ak sa dieťa do materskej školy prijme prestupom:

 • riaditeľ materskej školy, ktorý dieťa prijal prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestúpilo, a
 • riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestúpilo, je povinný:
 • do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí prestupom zaslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a
 • nahlásiť túto zmenu do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“).

K žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa; toto potvrdenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca neprikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast; tieto sú súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca neprikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie; toto vyjadrenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa s nadaním prijatého prestupom.

Zdroj: minedu.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár