Gymnázium – najlepšia príprava na vysokú školu

Zuzana Špačková 0

Pre žiakov, ktorí ešte nemajú vyhranené záujmy a nevedia, aké povolanie by chceli v živote vykonávať, je gymnázium ideálna voľba. Počas štúdia študenti nadobudnú všeobecné vzdelanie, získajú čas a prehľad pre lepšie sebapoznanie a rozvoj svojich schopností.

Zdroj: istock.com

Prihlášky na štúdium na gymnázium sa podávajú na riaditeľstve základnej školy do 10. 4. 2016. Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky: buď I. termín – 9. máj 2016 alebo II. termín – 12. máj 2016.

Koľko a kde máme gymnázií

Na Slovensku máme 244 gymnázií  – 150 štátnych, 37 súkromných, 57 cirkevných. Spolu je vytvorených v tomto školskom roku 3118 tried, v ktorých študuje 74 891 žiakov. Najviac gymnázií je v Bratislavskom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji.

Gymnázium ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, pripravuje žiakov vo 4-ročnom, v 5-ročnom alebo v 8-ročnom vzdelávacom programe. Školy majú rôzne zamerania a študijné odbory, pre ktoré sú schválené špecifické učebné plány:

Prijímacia skúška na gymnázium

Každá škola si pripravuje svoje kritériá na prijatie žiakov. Prijímacia skúška na štúdium gymnázia so všeobecných zameraním väčšinou pozostáva z písomných testov obsahujúcich úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Obsah otázok je v rozsahu učiva ZŠ, vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 8., resp. 5. ročníka.

Úspešnosť v olympiádach musí žiak preukázať originálom diplomu alebo jeho kópiou overenou príslušnou základnou školou alebo originálom osvedčenia o umiestnení najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania prijímacích skúšok.

Cudzie jazyky na gymnáziách

Študent gymnázia sa povinne učí minimálne 2 cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky). Gymnáziá s 2 vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá) s 8-ročnou organizáciou štúdia postupujú v 1. – 4. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2) realizované v gymnáziách s 8-ročným štúdiom a v 5. – 8. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A) pre školy so 4-ročnou formou štúdia.

V školských vzdelávacích programoch sú vytvorené možnosti pre diferenciáciu a špecifické zameranie štúdia konkrétneho gymnázia. Každá škola si môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných – disponibilných hodín).

Vzdelávací program gymnázia

Vzdelávacie programy gymnázií sú zamerané najmä na prípravu pre štúdium na vysokých školách alebo aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Absolventi gymnázií sa môžu realizovať v povolaniach, v ktorých je dôležitý všeobecný vedomostný a osobnostný rozhľad, kultivovaný prejav, intelektuálny potenciál, schopnosť adaptability a rýchleho získania ďalších poznatkov a zručností priamo v praxi.

Dosiahnuté vzdelanie

Študenti získavajú vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3), ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ako pripraviť dieťa na prijímačky na strednú školu? >> >>

Absolventi môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni na vysokej škole (ISCED 5), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár