Miroslav Klobučník, PhD.

Redakcia, Miroslav Klobučník 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

V našom meste ostal opustený objekt bývalej škôlky na sídlisku Revolučná štvrť. Objekt bol postavený pred 25 rokmi a v nedávnej dobe bol čiastočne modernizovaný za účelom hotela, ktorý nebol zrealizovaný, lebo bol nereálny vzhľadom na povahu a polohu objektu. Mesto Galanta pod mojim vedením sa bude snažiť vrátiť život do tohto priestoru v pôvodnom zámere. Objekt je veľký a preto sa tu ponúka možnosť pre projekt moderného sociálneho domu. Jeho súčasťou bude denná starostlivosť o deti predškolského veku, ktorá bude oddelená od denného stacionára pre dôchodcov, ktorí potrebujú určitú mieru sociálnej starostlivosti, avšak nie nepretržitú.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Som pripravený riešiť situáciu RC Bambuľkovo v Galante, nakoľko s ním spolupracujeme s manželkou od jeho založenia. Pokúsim sa v spolupráci so ZŠ Zoltána Kodálya nájsť schodnejšiu cestu v otázke nájmu v priestorov školy. Uvedomujem si, že táto otázka do veľkej miery zaťažuje činnosť tejto neziskovej organizácie, ktorá vytvára už ôsmy rok kvalitný priestor pre pozdvihnutie materstva v súčasnej agingovej single spoločnosti.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Otázka školy, učiteľa a výchovno-vzdelávacieho procesu tvorí významnú súčasť mojich plánov. Chcem ako bývalý pedagóg garantovať pozdvihnutie spoločenského postavenia učiteľov a vychovávateľov v Galante. Avšak v prvom rade ma trápi, že v meste stále ostávajú minimálne dve základné školy, ktoré nemajú vyriešené ani len najelementárnejšie veci ako výmena zastaralých okien, podlahoviny v triedach a na chodbách, telocvičniach, zastavenie únikov tepla, výmena starých kriedových tabúl za moderné.

Tu vidím prvoradú úlohu Mesta, aby svojim profesionálnym aparátom pomohlo školám k modernizácii. Mám v tomto osobnú skúsenosť ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré práve zavŕšilo komplexnú rekonštrukciu bytového domu na Hlavnej ulici. V druhej rovine chcem riešiť konkurenciu škôl podporou zmysluplnej mimoškolskej činnosti, v ktorej by každá škola mohla realizovať vlastnou cestou prípravu žiaka na zdravý životný štýl a sebauplatnenie.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Školy sú financované na hlavu žiaka štátom určenou sumou. Spravujú si tieto prostriedky sami. Mesto, ktoré je zriaďovateľom nesmie do týchto kapitálových prostriedkov bezdôvodne zasahovať. To ale neznamená, že školy si dokážu samy pokryť všetky výdavky. Uvedené prostriedky majú pokryť výchovno-vzdelávací proces. Problém však je, že školy musia riešiť finančne náročné opravy z dôvodu, že ich objekty sú rokmi opotrebované.

Tu musí Mesto vstúpiť ako garant pre získanie úverových komerčných alebo podporných európskych zdrojov. Potom zmodernizovaná škola bude môcť investovať viac prostriedkov na skvalitnenie vyučovania a pedagogického zboru.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Budem podporovať tých pedagógov, ktorí sa budú venovať so zápalom svojim žiakom aj po skončení denného vyučovacieho procesu. Myslím na podporu športu (atletika, basketbal) ale i kultúry (chýbajú nám v Galante detské súbory ľudového tanca a ochotníckeho divadla). Som zainteresovaný do problému, ako zachovať v Galante kvalitnú tradíciu mimoškolskej atletickej činnosti. Budem klásť na pedagógov náročnú podmienku pracovať pre Mesto a na druhej strane ich motivovať poskytnutím tých možností pre relaxáciu, ktoré mesto má (kúpalisko Galandia).

Pre deti školského veku som pripravený zabezpečiť kurz plávania v rámci školskej výchovy a účelové pobyty v prírode (napr. Ranč na Striebornom jazere), kde si budú osvojovať základné návyky táborového života, vďaka ktorým získajú väčšiu mieru socializácie a samostatnosti.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

V Galante bolo zriadených niekoľko uzavretých detských ihrísk, ktorým chýba ochrana a kontrola zo strany Mesta a mestskej polície. Neraz do nich vstupujú nevhodné osoby (mládež nad 15 rokov). Prípadne deti sa správajú neprimerane živelne. Oplotenie je na viacerých miestach poškodené. Plánujem udržať a chrániť úroveň a bezpečnosť existujúcich ihrísk cestou ich pravidelnej údržby a zriadením strážcov poriadku z radou VPP a inštitútu, ktorý hodlám zriadiť. Pôjde o štatút „Pomocník Mesta“.

Pôjde o dobrovoľníkov, ktorí budú vyškolení k problematike verejného poriadku a čistoty a budú spolupracovať pri odstraňovaní chýb a porušení poriadku. Nebudú podriadený mestským policajtom ale budú spolupracovníkmi primátora. Preto budú môcť sledovať prácu mestskej polície a napomáhať k jej zlepšovaniu.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

V Galante pracuje RC Bambuľkovo, ktoré sa nemôže venovať vo väčšej miere tejto problematike pre dôvod, ktorý som popísal vyššie. Plánujem však odbremeniť RC od platenia privysokého nájmu. Rovnako chcem pozvať RC k užšej spolupráci s Mestom v smere uplatňovania prorodinnej politiky. Preto budem očakávať väčšiu mieru aktivít a profesionalizáciu činnosť RC v otázke voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi v Galante. Od indexu vyhodnotenia aktivít RC bude závisieť aj možnosť získania podporného grantu od Mesta Galanta.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

V Galante pracuje mnoho skvelých dlhoročných pedagógov a funkcionárov športových klubov a organizácií. Preto si nedovolím riešiť túto otázku sám ale v úzkej spolupráci s tými trénermi, ktorí pracujú na tomto poli poctivo a nezištne, hoci narážajú na mnoho zbytočných problémov. Ak bude v moci Mesta tieto problémy eliminovať, budem v tom proaktívne nápomocný.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Vývoj za posledne dve desaťročia ukázal, že projekt výstavby nájomných bytov je nutný a opodstatnený. Práve cenová nedostupnosť bytov spôsobila, že mladá generácia odsúva rozhodnutie na založenie si vlastnej rodiny. Mesto je však tvorené ľuďmi, ktorí sa kreujú vlastným rodinným prostredím. Ak nebude rodina, nebude ani mesto. Preto budem hľadať cestu na postavenie nájomných obecných bytov už i len z dôvodu, že Mesto v súčasnosti nemôže ponúknuť ubytovanie ani len kvalifikovaným jednotlivcom, ktorí si v Galante nájdu pracovné uplatnenie.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

https://miroslavklobucnik.sk/vp_2.html

Ide o môj postoj k potrebe dostavby obchvatu.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Z možností, ktoré dovoľuje a poskytuje zákon. Ďalej z úspor na verejnom obstarávaní a rozpočte Mesta. PPP projekty.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Plánujem jednoznačne posilniť postavenie odborníkov pre každú oblasť. Platí to teda aj pre oblasť rodinnej politiky. V Galante dosiaľ chýbalo rodinné relaxačné centrum. Dnes tu pôsobí RC Bambuľkovo, Ranč na Striebornom jazere. Nie je stále dostatočná kapacita predškolských zariadení. Budem preto podporovať a propagovať každého, kto príde s rozumným nápadom.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár