Zo strednej na vysokú školu: zdravotné poistenie, prídavok na dieťa, daňový bonus

Kristína Kováčiková 5

Končíte strednú školu a budete pokračovať v štúdiu na vysokej škole? Od maturitnej skúšky po oficiálny zápis na novej škole vás budú čakať dlhšie „letné“ prázdniny ako doteraz.

Máte v tomto niekoľkomesačnom období nejaké povinnosti voči úradom? Je treba sa niekde hlásiť, niečo dokladovať, niekam poslať potvrdenia o ukončení štúdia? Ako je to s peňažnými dávkami, ktoré rodičia dostávajú na deti? Budú mať na ne nárok aj počas prázdnin?

»»»»»»»» Čo vtedy, keď vás neprijali na vysokú školu?

Shutterstock

Zdravotné poistenie študentov

Od momentu, ako sa dieťa narodí, až kým nezloží poslednú štátnicu, platí za neho odvody na zdravotné poistenie štát. Deti, žiaci, študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu.

Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

Študenti nemajú povinnosť oznamovať svojej Zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia na strednej/vysokej škole.

Zdravotné poistenie cez prázdniny

Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu a poistné na zdravotné poistenie za neho platí štát.

Ak študent pokračuje z prvostupňového štúdia na druhostupňovom štúdiu VŠ, štát platí poistné na zdravotné poistenie aj v období medzi skončením prvostupňového štúdia a zápisom na druhostupňové štúdium.

Absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa (napr. magister, inžinier…) je poistencom štátu aj v období prázdnin, ak pokračuje a zapíše sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou.

Dokedy platí štát zdravotné poistenie študentom

Štát platí poistné za študenta denného alebo externého štúdia

 • do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (t. j. do získania titulu „Ing.“, „Ing. Arch.“, „MUDr.“, „MDDr.“, „MVDr.“, „Mgr.“, „Mgr. Art.“)
 • najdlhšie do 26 rokov veku.

Štát platí poistné aj za študenta do 30 rokov veku, ale podmienkou je, že

 • študuje denne (neplatí pre externé štúdium)
 • a ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a to až do vykonania štátnej záverečnej skúšky druhého stupňa.

Koniec štúdia na vysokej škole

Za poistenca štátu sa študent považuje až do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky, čo je zároveň deň ukončenia štúdia na vysokej škole.

Pozor, netreba si to mýliť s promóciami, študentom prestáva byť už dňom, kedy zložil poslednú štátnu záverečnú skúšku.

Ak sa po absolvent VŠ po štátniciach hneď nezamestná, môže sa zaevidovať na úrade práce, čím znova získa štatút poistenca štátu, ktorý nemusí platiť poistné na zdravotné poistenie.

Ak by sa však nezaevidoval na úrade práce, od nasledujúceho dňa po vykonaní záverečnej skúšky bude považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, ktorá je povinná platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Musí sa tiež prihlásiť v zdravotnej poisťovni vypísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2023 je pre samoplatiteľa mesačne 84,77 €.

Thinkstock

 

Prerušenie štúdia a zdravotné poistenie

Ak študent preruší štúdium, nie je už poistencom štátu, za ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Výnimkou je prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, čo musí potvrdiť ošetrujúci lekár. V takomto prípade osoba ostáva poistencom štátu a poistné na zdravotné poistenie si platiť sama nemusí.

Nakoľko študent počas prerušenia štúdia nie je poistencom štátu, musí si platiť preddavky na poistné ako samoplatiteľ. Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2023 je pre samoplatiteľa mesačne 84,77 €.

Preddavky platiť nemusí, ak sa zaeviduje na Úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Do Zdravotnej poisťovne musí priniesť do 8 dní doklad o prerušení štúdia, súčasne je potrebné oznámiť nového platiteľa poistného na obdobie prerušenia štúdia.

Ak sa študent po prerušení štúdia zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi jeho zamestnávateľ, ktorý za neho platí poistné.

Doktorandské štúdium

Za študenta doktorandského štúdia je platiteľom poistného štát za podmienok, že doktorand

 • študuje v dennej forme štúdia,
 • celková dĺžka jeho štúdia neprekročila štandardnú dĺžku doktorandského študijného programu
 • doktorand nezískal už vysokoškolské štúdium tretieho stupňa
 • a nedovŕšil vek 30 rokov.

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne. Ak niektorú z uvedených podmienok doktorand nespĺňa, musí si platiť poistné sám (ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát z iného dôvodu).

Doktorandské štúdium sa ukončuje dňom obhajoby dizertačnej práce. Od nasledujúceho dňa si absolvent doktorandského štúdia platí poistné ako samoplatiteľ, ak sa nezaeviduje na úrade práce, nezačne podnikať alebo sa nezamestná.

Prídavok na dieťa a daňový bonus na študentov

Rodič má nárok na prídavok na dieťa a daňový bonus, kým je dieťa nezaopatrené.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje každé dieťa – od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Musí sa však uskutočňovať na vysokej škole dennou formou.

Dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sa už nepovažuje za nezaopatrené.

Prídavky počas prázdnin

Prázdniny medzi strednou a vysokou školou, prípadne medzi skončením bakalárskeho štúdia a pokračovaním na druhom stupni VŠ neovplyvnia nárok na dávky.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Obdobne to platí po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Prídavky a prerušené štúdium

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa na účely prídavku na dieťa považujú aj opakované ročníky štúdia.

Za sústavnú prípravu sa však nepovažuje obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo. V takomto prípade oprávnenej osobe za dané obdobie nepatrí prídavok na dieťa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Zdravím,

  ak som správne pochopila, študent po skončení 1.stupňa VŠ, ktorý pokračuje na 2.stupni VŠ ostáva študentom a má nárok na študentský lístok, či brigádu ako študent cez leto? Ďakujem

 2. Dobrý deň.

  Chcel by som Vás požiadať o radu. Dcéra bude mať štátnu záverečnú skúšku 3.6.2019. Ďalej chce pokračovať v dennom doktorandskom štúdiu. Lenže to začína, predpokladám, až v septembri. No a teraz neviem, čo v tom medziobdobí. Asi by sa mala buď zamestnať na 3 mesiace (neviem ale kto ju na 3 mesiace zamestná), alebo sa prihlási na úrad práce, ale to zas nemôže odrobiť viac ako 40 dní s mesačnou hrubou mzdou 205 € v hrubom.

  Ďakujem, prajem pekný deň,

  Dalibor Galo

Pridaj komentár