Sobášny obrad v litere zákona

Mgr. Kristína Kováčiková 0

Manželstvom sa v našich zemepisných šírkach a legislatívnych dĺžkach rozumie zväzok muža a ženy. Vzniká po splnení podmienok ustanovených zákonom – Zákonom o rodine (ďalej budem spomínať len “zákon,” tak sa neľakajte).

Cirkevný alebo občiansky sobáš

Na rozdiel od čias spred ´89. roku, kedy sa snúbenci povinne dostavili na miestny národný výbor a do kostola sa chodilo len po špičkách, potajomky, už nejakú tú sobotu sú si obe formy uzavretia manželstva rovnocenné a máme na výber.

Manželstvo sa uzaviera buď súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (tzv. občianska forma uzavretia manželstva, civilný sobáš, svadba „na úrade“) alebo pred orgánom cirkvi registrovanej na Slovensku.

Zoznam registrovaných cirkví nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR. V súčasnosti je ich 18. Pokiaľ cirkev v SR registrovaná nie je, manželstvo podľa slovenského právneho poriadku nevznikne.

To by mohol byť prípad sobášu uzavretého na Slovensku podľa šaríe, islamského náboženského práva alebo hromadnej svadby organizovanej Cirkvou zjednotenia (Moonova cirkev), ktoré v zozname chýbajú.

Prečítajte si tiež: Svadba v kostole – ako na ňu?

Alfa a omega sobáša: matrika

Bez ohľadu na formu uzavretia manželstva, snúbenci, ktorí hodlajú vstúpiť do manželstva, musia najprv navštíviť miestne príslušnú matriku kvôli nevyhnutným formalitám. Podpíšu tu predpísané tlačivá a preverí sa, či sú dodržané všetky podmienky podľa zákona, aby mohol byť uzavretý sobáš.

Príslušná je vždy tá matrika, kde majú snúbenci trvalý pobyt. Ak má každý z vás trvalý pobyt inde, trebárs aj na opačnom konci republiky, závisí od vás, ktorú z dvoch príslušných matrík si vyberiete.

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš, zoberú uvedené doklady so sebou a predložia ich svojej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá ich bude sobášiť.

Snúbenci, ktorí majú záujem o civilný sobáš, si na matrike dohodnú čas a miesto svadby. V prípade občianskeho sobášu sa akt uzavretia manželstva odohrá zvyčajne v sobášnej sieni príslušného matričného úradu, ale do úvahy pripadá aj možnosť povedať si „áno“ mimo úradne určenej miestnosti, mimo určenej doby, aj mimo miestne príslušného matričného úradu. 

Ktoré doklady predložiť na matrike?

  • rodný list
  • občiansky preukaz (nahrádza doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle)

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné. Ak tento sobáš nie je váš premiérový, predložíte aj

  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva (vdova/vdovec)
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedená/rozvedený)
  • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné (ak bolo vyhlásené za neplatné)

Na matrike budú chcieť právoplatný rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo, ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Poznámka: právoplatný znamená, že rozsudok je opatrený pečiatkou právoplatnosti zo súdu. Ak vám bol doručený rozsudok zo súdu, treba znova zájsť na súd, nech vám dajú naň pečiatku, že už je právoplatný (že už sa voči nemu nedá odvolať).

Žiadosť o uzavretie manželstva

Ak sú vaše doklady v súlade s kostolným poriadkom, obaja, v odôvodnených prípadoch iba jeden z vás, vyplníte predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie sobáša).

Sobášiť sa dá aj v zastúpení. Matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov zváži, či existujú závažné dôvody, aby snúbenca nahradil pri sobášnom obrade splnomocnenec, ak áno, sobáš v zastúpení povolí.

Sobáš v cudzine, mimo Slovenska

Štátny občan SR môže manželstvo uzavrieť aj v cudzine, a to pred orgánom SR na to určeným, čím sa myslí predovšetkým príslušný zastupiteľský úrad (tzv. konzulárny sobáš) alebo pred orgánom cudzieho štátu, ktorý je na to určený, a to tak civilnou ako aj cirkevnou formou.

Tejto téme sa venujeme celkom podrobne, od možností uzavretia svadby v cudzine, po doklady, ktoré budete potrebovať pri tejto príležitosti.

Prečítajte si tiež: Čomu hovoríte pri sobáši ÁNO

Použité zákony:

zákon o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), zákon č. 154/1994 Z. z. o matrike v znení neskorších predpisov

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (22 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár