O čom je polročné hodnotenie v škole

Mária Kopčíková 17

Ako môžu učitelia hodnotiť naše deti? Máme na to zákonsmernicu a prílohy k smernici (pokiaľ sa jedná o nejakým spôsobom znevýhodnených žiakov a študentov).

Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade.

Zdroj: istock.com

Pri klasifikácii sa výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými stupňami. Na vysvedčeniach s takýmto hodnotením sa nedopĺňa slovný komentár.

Pri slovnom hodnotení sa výsledky v jednotlivých predmetoch na 1. stupni ZŠ vyjadrujú slovne štyrmi stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky). Vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za uvedený polrok.

Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia umožňuje výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadriť stupňom klasifikácie a niektoré slovne. Takéto hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia (na polroku) na klasifikáciu (v závere školského roka).

Nie vysvedčenia, ale výpisy známok

Od šk. roka 2011/2012 bola zrušená forma polročného vysvedčenia. Upravil to tak zákon školský, a to jeho § 55 ods. (10). Podľa pedagogicko-organizačných pokynov si formu výpisu klasifikácie žiaka určí škola, resp. triedny učiteľ sám. 

Zdroj: Istock.com

Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou, preto sa tlačia na obyčajný papier a nie na papier s vodotlačou štátneho znaku ako vysvedčenia.

Ak však vysvedčenie chcete aj na pol roku, na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu škola môže vydať žiakovi aj polročné vysvedčenie. Tento výpis ostáva žiakovi a preto ho nie je potrebné vracať do školy. 

Inštitúcie, napr. vysoké školy, nezvyknú požadovať úradné tlačivá polročného vysvedčenia.  Aj v prípade prijímacieho konania na vysoké školy tieto požadujú len školou potvrdené tlačivo prihlášky, na ktorej sa už priamo nachádza výpis známok.

Ako pristupovať k hodnoteniu našich detí

Najmä s citom a toleranciou. Pokúsme sa ako rodičia brať toto polročné hodnotenie ako informáciu, kde by naše dieťa potrebovalo pomôcť, podporiť, povzbudiť.

Vy sami viete posúdiť, či sa vaše dieťa snažilo alebo „flákalo“ a potrebujete súbežne s hodnotením vymedziť aj nejaké nové pravidlá pre vášho potomka.

Každé dieťa má vzťah k nejakým predmetom, k nejakej oblasti poznania a nebudú nám donekonečna nosiť domov samé jednotky. Dôležitá je snaha, záujem dieťaťa a pochopenie problematiky, nielen známky na kuse papiera.

Zdroj: Istock.com

Nespokojní s hodnotením?

Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého polroka, môžete požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa.

Môžete tak urobiť do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka za prvý polrok.

O komisionálky žiadate riaditeľa školy, v prípade ak je vyučujúcim dieťaťa práve riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

Viac o komisionálnych skúškach nájdete tu >> >>

Ak váš žiačik príde dnes domov s vysvedčením, ku ktorému „nemáte čo povedať“- určite ho oceňte, motivujúcou môže byť i drobná odmena. Zoberte dieťa niekam do cukrárne alebo do kina, robte spolu proste niečo milé, čo vás oboch poteší.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár