14 zaujímavostí o písomnej maturite

Mária Kopčíková 0

Tento týždeň je pre vyše 41 tis. žiakov slovenských stredných škôl týždňom maturitným. Zasadnú do lavíc a absolvujú písomnú časť maturít.

O čom a na čo je maturitná skúška?

„Maturitná skúška je meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie – doklad o ukončení štúdia na strednej škole – má význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.“ (zdroj: NUCEM)

Zdroj: istock.com

Úľavy pre žiakov na maturitách >> >>

Písomná maturita 2024 v dátumoch

Maturitné písomky sa píšu v termíne 12. – 15. marca 2024.

Vyše 41-tisíc maturantov tak absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 500 žiakov so zdravotným znevýhodnením

Týždeň písomných maturít otvorí v utorok 12. marca 2024 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať 38 000 žiakov. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra čaká to isté viac ako 1 500 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

V stredu 13. marca 2024 budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najviac preferovaný je opäť anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 300 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (vyše 900 žiakov) a ruský jazyk (554 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 11 maturantov, španielsky jazyk 10 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

Vo štvrtok 14. marca 2024, čaká na Slovensku externý test z matematiky vyše 5 300 maturantov. Matematiku si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,7 % z celkového počtu maturujúcich žiakov.

V piatok 15. marca 2024 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1 500 žiakov. Spolu 26 maturantov čaká ukrajinský jazyk a literatúra.

Zdroj: istock.com

Témy maturitných písomiek

Témy slohových prác z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko, a to v utorok a piatok o 12.20 hod. Zároveň budú zverejnené na internetových stránkach:

Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (https://www.minedu.sk/),

CVTI SR – školských výpočtových stredísk (https://www.svs.edu.skhttps://maturita.svsbb.sk/) a

Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (https://maturita-nivam.nucem.sk/).

Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené výlučne prostredníctvom uvedených internetových stránok. 

K organizačnej a formálnej stránke písomných maturít

Na regulárny priebeh maturít na školách dohliada externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Riaditelia škôl si samotné testy prídu prevziať vždy v deň konania externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu na príslušné distribučné miesto, ktoré má každá škola vopred určené.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu, a to v daný deň okolo obeda.

Dozor v triedach počas písomiek konajú pedagógovia danej školy alebo externí, pričom platí pravidlo, že daný pedagóg by nemal mať aprobáciu na daný predmet, ani by nemal byť triednym učiteľom prítomných žiakov.

Žiaci sa pred začatím písomných prác musia identifikovať občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou. Dozor musí skontrolovať, či sú v triede len tí žiaci, ktorých majú na zozname. Ak žiak pri sebe žiaden doklad totožnosti nemá, je potrebné, aby zabezpečil jeho doručenie do školy do doby ukončenia práce s testom.

Žiaci sedia v laviciach po jednom. V laviciach za sebou sedia žiaci v zákryte a medzi dvoma susednými radmi musí byť voľné miesto.

Test z matematiky trvá 150 minút, pričom sa odporúča, aby prvých 120 minút žiak venoval vypracovaniu zadaní a posledných 30 minút kontrole. Test zo slovenského jazyka trvá 100 minút. Dozor vždy zapíše na tabuľu čas, kedy žiaci začali (nie skôr, ako o 9:45) a tiež napíše čas, kedy majú končiť. Po ukončení testu zo slovenčiny majú žiaci prestávku do 12:20, kedy musia byť opäť prítomní v triedach. Cca o 12:40 budú žiakom oznámené témy druhej časti maturitnej skúšky. Tie budú 4 a žiaci majú 15 minút na to, aby sa pre jednu z nich rozhodli.

Pri písomke z matematiky sú povolené len tieto pomôcky:  písacie potreby (modrá alebo čierna tuha), prehľad matematických vzťahov na zadnej strane testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru.

Pri písomke zo slovenčiny môže byť na lavici okrem písacích potrieb len nápoj na osvieženie.

Mobily musia byť vypnuté a odložené v taškách. Tie si žiaci uložia na miesto, ktoré vopred stanoví dozor.

Žiaci dostanú 2 pomocné papiere opatrené pečiatkou školy, nesmú používať vlastné pomocné papiere. Ak budú potrebovať ďalší pomocný papier označený pečiatkou školy, môžu si ho v tichosti sami zobrať z katedry.

Odpoveďové hárky budú spracované skenovaním, preto ich žiaci nesmú skladať, krčiť, nesmú na ne písať ani kresliť nič, okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

Počas administrácie testov by žiaci nemali opúšťať triedu. V nevyhnutných prípadoch môžu opustiť učebňu tak, že oznámia dozoru dôvod odchodu a pri odchode odpoveďový hárok spolu s pomocnými papiermi vložia do testu a zatvorený test odovzdajú dozor konajúcemu pedagógovi. Mimo učebne môže byť v danom čase len jeden žiak zo skupiny, a to najdlhšie 5 minút.

Straší vaše dieťa maturita z cudzieho jazyka? >> >>

Počas písania písomiek sú žiaci viazaní správať sa pokojne a slušne, používať len povolené pomôcky, nevyrušovať ostatných žiakov. V prípade, že sa spávajú rušivo, budú upozornení a ak ani potom svoje správanie nezmenia, bude ich práca prerušená a tým pádom bude prerušená i ich písomná časť maturitnej skúšky. Tú budú musieť zopakovať v opravnom termíne.

Ak má žiak otázku počas vypracovávania úloh testu, prihlási sa a počká, kým k nemu príde dozor. Potom sa môže ticho opýtať tak, aby nerušil ostatných žiakov.

Nie je dovolené používať bieliace korektory, ani „zmizíky“.

Zdroj: nucem.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár