Juraj Kováč

Redakcia, Juraj Kováč 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Pre zdravý vývin dieťaťa je najlepšie, keď do veku troch rokov sa o neho stará matka. Neznamená to ale, že sedia doma. Tu je veľká perspektíva v materských centrách. Ale potrebuje to aj pomoc štátu (hlavne finančnú), aby ocenil prácu matiek na materskej, lebo to vôbec nie je ľahká práca.

Keď som v roku 2006 nastúpil do funkcie 1. zástupcu starostu, tak hneď po mesiaci som si vypýtal zoznam všetkých objektov, kde za socializmu boli MŠ a jasle, aby som vedel komu patria. Myslím si, že by sa mali používať na ten účel, na ktorý boli postavené resp. podobný. A v prípade prebytku miesta sa dajú použiť pre seniorov. Bol som veľmi prekvapený, komu patria. Patria magistrátu, VÚC, Univerzite a pod. Najhoršie na tom je, že ani jedna z týchto inštitúcií sa nechce týchto priestorov vzdať a previesť ju na mestskú časť za symbolické euro. Naposledy na zastupiteľstve VÚC sa takýto objekt stal prebytočným a poslanci VÚC sa rozhodli predať ho za komerčnú cenu. A hlasovali za to aj poslanci z Petržalky.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

V utorok 16.11. som strávil v MC Budatko 2 hodiny rozhovorom s p. Zacharovou a rozprávali sme sa o ďalšej existencii centra. Navrhol som p. Zacharovej, aby sa systém materských centier riešil systémovo s tým, že MC Budatko by mohlo byť pilotný projekt. Požiadal som ju, aby pripravila takýto projekt. Dozvedel som sa od nej, že má takýto projekt, ba dokonca hovorila so starostom, ktorý jej sľúbil pomoc. Bola sklamaná postojom p. starostu, nakoľko sa nič nepohlo dopredu. Zhodli sme sa na tom, že asi urobila chybu, keď neoslovila mňa.

Videl som priestory MC. Nie sú vhodné pre malé deti nielen rozlohou, ale ani svetlo technickými podmienkami. Deti potrebujú denné svetlo a nie umelé. Jednu vec som p. Zacharovej sľúbil. V prípade môjho úspechu vo voľbách sa pokúsim presadiť a presvedčiť poslancov, aby schválili peniaze na systémové riešenie materských centier v pilotnom projekte. Po vyhodnotení si viem predstaviť pokrytie Petržalky niekoľkými takýmito centrami.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Už pred rokom som dostal na stôl projekt výmeny všetkých svietidiel na všetkých materských a základných školách. Usporila by sa tým elektrická energia cca 40% a zároveň by osvetlenie spĺňalo najprísnejšie hygienické podmienky Európskej Únie. Ten projekt sa vtedy nedal zrealizovať, nakoľko sme na školách vymieňali okná. Je stále aktuálny a v prípade úspechu ho budem presadzovať. Ohľadom výučby by to boli hlavne moderné učebné prostriedky pre ľahšie zvládnutie učiva.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Základné školy sú prenesená kompetencia zo štátu na obec, financuje ich štát. Pomoc mestskej časti je v tlaku na ministerstvo školstva, aby prehodnotilo objem finančných prostriedkov poukazovaných na jedného žiaka.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Už vo volebnom programe v roku 2006 som mal sprístupnenie školských dvorov verejnosti. A v súčasnej dobe sú aj prístupné, nakoľko oplotenie nie je v najlepšom poriadku.

Idea sprístupnenia však musí nájsť podporu viacerých strán a musia byť splnené niektoré aspekty. Najprv sú to riaditelia škôl, ktorí musia mať istotu, že školský dvor sa nebude devastovať. Školský dvor sa musí revitalizovať a musia sa vytvoriť presné pravidlá pre používanie. Musí mať správcu, buď zamestnanca školy, miestneho úradu, možno dôchodcu alebo neziskovú organizáciu na zmluvnom základe. Bude treba zabezpečiť sociálne zariadenia pre športovcov, šatne a sprchy. Dá sa to, ale sa to musí urobiť komplexne, aby sa zrenovovaný majetok nezničil.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Treba dať do poriadku príspevkovú organizáciu Verejno prospešné služby a dať tam dobrého manažéra. Keď bude táto organizácia dobre fungovať, tak aj verejné detské ihriská budú čisté, v poriadku a bezpečné.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Naše Kultúrne stredisko robí veľa akcií aj pre rodiny s deťmi. Tu je veľký dôraz na možnostiach, ktoré v súčasnej dobe môže poskytnúť mestská časť Petržalka. Veľa športovísk zaniklo, nie je tu ľadová plocha, nie je tu ani divadlo okrem Arény na Tyršovom nábreží. Určite chcem dotiahnuť do konca prekládku vysokého napätia na Veľkom Draždiaku. Nie je možné, aby sme si prírodné kúpalisko nemohli dorobiť k spokojnosti občanov kvôli niekoľkým drôtom. Možno niekto povie, takých už tu bolo. Ja však viem, že sa to dá, nakoľko sme na tom pracovali, a je to už skoro hotové.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Tá idea tu je už 10 rokov, len musí byť aj vôľa poslancov ju schváliť. Je zrejmé, že keď mladí ľudia budú športovať, tak nebudú fajčiť, popíjať alkoholické nápoje a fetovať. Zároveň nebudú poškodzovať verejný majetok mestskej časti. Takže pri investícii do športu mladých sa bude šetriť výdavky na opravy verejného majetku.

V súčasnej dobe aj s mojou podporou beží projekt p. Hunu na petržalských základných školách „Petržalka v pohybe“. Jedná sa o návykovú pohybovú výchovu žiakov 1. a 2. triedy. Mojou ideou je rozšíriť to aj na 3. a 4. triedu s tým, že tí žiaci, u ktorých sa vypestuje návyk k športovaniu si budú môcť vybrať šport (basketbal, futbal, volejbal, atletika, stolný tenis a pod.) a pokračovať v ňom pod vedením skúsených trénerov.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Môžem povedať, že sa mi podarilo presadiť nájom obecného bytu len na dobu určitú a spolu s poslancom Radosom som presadil notársku zápisnicu pre nových nájomcov s ich súhlasom okamžitej výpovede, keď nebudú platiť. Tým sa podarilo stabilizovať počet obecných bytov a znížiť počet neplatičov, ktorých bolo 30 %. Pre nájomcov, ktorí platia nájomné sa každoročne bez problémov obnovuje nájom.

Ohľadom výstavby nových nájomných bytov sa musí mestská časť najprv vedieť postarať o svoje vybudované nájomné byty, až potom sa môže pustiť do výstavby nájomných bytov s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Výborný nápad, ktorý sa tu už realizoval. Na Rusovskej ceste sú blikajúce svetlá zapustené do cesty na celom prechode pre chodcov. Aj nepozorný vodič spozornie, keď to uvidí. Mali by sa dať do celej Petržalky.

Na frekventovaných cestách chýba svetelná signalizácia na prechodoch pre chodcov. Hoci je to kompetencia mesta, tlak sa dá vyvinúť, aby sa dobudovali.

Zároveň sa treba systémovo venovať všetkým uliciam 3. triedy (1. a 2. trieda patrí magistrátu) a naplánovať si ich kompletné rekonštrukcie. Nebude sa to dať za 4 roky, ale keď to bude v dlhodobom pláne, tak o 10 až 15 rokov budeme mať v Petržalke všetky ulice ako v Rakúsku.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Z rozpočtu mestskej časti a keď sa podarí, tak aj z peňazí Európskych fondov. Chcel by som zachovať elektronické aukcie na miestnom úrade kúpeným softvérom a pracovníkom miestneho úradu. Podarilo sa mi presvedčiť poslancov (napriek počiatočnému nesúhlasu – len 6 bolo za), aby sme to robili vlastnými silami a nie externou firmou, ktorá by so zobrala 30% z ušetrenej čiastky. Niektoré problémy Petržalky, napr. parkovanie v Petržalke by sa dali riešiť projektami, na ktorých by sa podieľali aj súkromné spoločnosti a časť usporených peňazí by sa dala presunúť do rodinnej politiky.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Rodinná politika má dva aspekty. Veľkú rodinnú politiku robí štát svojou politikou a financiami. Jedná sa hlavne o príspevok pri narodení, materský príspevok a možnosť pracovať pri tom, detské prídavky a pod. Pokiaľ sa na tejto politike bude šetriť, tak ako spoločnosť budeme mať v budúcnosti veľké problémy.

Rodinná politika na úrovni obce resp. mestskej časti sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Jej hlavným cieľom ale vždy je uľahčenie postavenia mladým mamičkám a ich sebarealizácia v komunite. A musí tu byť pomoc v krízových situáciach napr. pri násilí v rodine.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár