Ako vybaviť úmrtný list

Kristína Kováčiková 0

Úmrtný list je verejná listina. Vydáva ho matrika, v obvode ktorej osoba zomrela.

Unsplash

Matrika podľa miesta úmrtia

Situácie, ktoré môžu nastať:

 • v prípade, že osoba zomrie v nemocnici, príslušná je matrika podľa nemocnice,
 • pokiaľ osoba zomrie doma, je treba obrátiť sa na matriku podľa bydliska,
 • ak osoba zomrie v špecializovanom zariadení pre seniorov (domov dôchodcov), vydá úmrtný list matrika v obvode zariadenia,
 • pri dopravnej nehode, ak osoba zomrie v dopravnom prostriedku, zapíše úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku,
 • na zápis úmrtia slovenského občana, ktoré nastalo v zahraničí, je príslušná osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR,
 • ak sa nezistí, kde osoba zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa zomretá osoba našla.

»»»»» Ako je to v prípade pohrebu potrateného dieťaťa?

Unsplash

 

Kto oznamuje úmrtie matrike

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho.

Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.

Aké doklady treba predložiť na matrike

Matrika potrebuje na zápis do knihy úmrtí a vydanie úmrtného listu nasledovné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil ohliadajúci lekár (všetky tri kópie),
 • občiansky preukaz zomrelej osoby (ten ostane na matrike) aj občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb,
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, treba predložiť rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Na zápis do knihy o úmrtí, ak ide o úmrtie zahraničného občana, je treba predložiť nasledovné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil ohliadajúci lekár (všetky tri kópie),
 • cestovný doklad (cestovný pas), prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca.

»»»»»»» Tieto slová nehovorte smútiacemu človeku.

 

Poplatok za úmrtný list

Za vydanie úmrtného listu sa neplatí poplatok, každá ďalšia úradne overená kópia úmrtného listu stojí 5 eur.

Ďalšie doklady, ktoré dostanete na matrike

Okrem úmrtného listu dostane osoba, ktorá vybavuje pohreb, na matrike všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, vrátane dokladu pre príslušný úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb.

Čo sa zapisuje do matriky pri úmrtí

Do knihy úmrtí sa zapisuje

a) deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,

b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,

c) deň, mesiac a rok zápisu.

Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Čo obsahuje úmrtný list

a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,

b) deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého; posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,

c) meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,

d) pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,

e) deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,

f) deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

»»»»»» Prečítajte si aj: Skôr ako zomriem: zoznam, ktorý pomôže pozostalým.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár