Príspevok na šport dieťaťa od 2020

Kristína Kováčiková 0

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Ide o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, o ktorý si môže požiadať zamestnanec, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Dobrovoľný znamená, že naň nie je právny nárok.

Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO), ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, vo svojich daňových výdavkoch (nákladoch), a to v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov.

Image by tookapic from Pixabay

Výška príspevku na športovú činnosť

Výška príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca je limitovaná na sumu 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 275 eur za kalendárny rok – v úhrne na všetky deti zamestnanca.

  • Ak zamestnanec vynaloží na športovú činnosť dieťaťa sumu 500 eur a viac ročne, zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť na športovú činnosť dieťaťa maximálne sumou vo výške 275 eur ročne.
  • Ak dá zamestnanec na športovú činnosť dieťaťa menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť nižšou sumou, ktorá bude predstavovať príslušný príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca.

Ak máte viac zamestnávateľov alebo ste zamestnanec a zároveň SZČO

Pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov môže zamestnanec žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného ním zvoleného zamestnávateľa.

Pokiaľ je SZČO zároveň aj zamestnancom, príspevok si môže uplatniť v daňových nákladoch, len ak si ho v priebehu roka neuplatnila u svojho zamestnávateľa.

Príspevok sa nemusí vyčerpať naraz

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si môže zamestnanec žiadať aj opakovane v priebehu kalendárneho roka (u toho istého zamestnávateľa), a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorá môže byť zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne poskytnutá v maximálnej sume 275 eur za kalendárny rok.

Kratší pracovný čas

O príspevok si môže požiadať aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov). V takom prípade nedostane celú, ale len časť sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, a to v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Prečo by mal zamestnávateľ dať dobrovoľne tento príspevok

Podľa autorov novely má byť motiváciou zamestnávateľa oslobodenie od platenia daní a odvodov. Na rozdiel od priamej finančnej odmeny, ktorá podlieha plateniu daní a odvodov, je príspevok efektívnejší a zároveň patrí v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Iba organizovaný šport

Okrem toho, že autori novely majú na srdci športové blaho a pravidelný pohyb detí, týmto spôsobom sa snažia zabezpečiť financovanie športových organizácií (zapísaných v registri právnických osôb v športe) zo súkromných zdrojov.

Príspevok nie je možné poskytnúť na akúkoľvek športovú aktivitu, ale len na vybrané športy pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka, ktorý pôsobí v registrovanej športovej organizácii podľa príslušného zákona.

Pokiaľ športovú aktivitu organizuje škola alebo centrum voľného času a pod., ktoré nie sú zapísané v registri právnických osôb v športe, nedá sa tento príspevok poskytnúť.

Zoznam registrovaných športových organizácií nájdete napríklad na stránke slovenského športového portálu – sport.gov.sk.

Podľa zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zapisujú do registra právnických osôb v športe:

a) športové organizácie (športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských a masérskych služieb v športe, organizátori športových podujatí, a pod.),

b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu (to sú okrem písm. a) aj mestá, obce, VÚC, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.),

c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (ministerstvá, Úrad vlády SR a pod.).

Podmienky poskytnutia príspevku pre dieťa

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť, ak je dieťa mladšie ako 18 rokov.

V kalendárnom roku, v ktorom dieťa zamestnanca vykonávajúce športovú činnosť dosiahne 18 rokov veku, môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa až do konca tohto kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia veku dieťaťa 18 rokov.

Dieťa musí mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky.

Dieťa musí byť po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Vyplatenie príspevku

Zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad vydaný športovou organizáciou, ktorým preukazuje oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa, a to do 30 dní odo dňa jeho vydania športovou organizáciou.

Doklad má obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť a obdobie, na ktoré sa vzťahuje doklad. 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak, napríklad až na konci príslušného roka.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Pridaj komentár