Pracovné listy k programu LearnEnglish Family IX.

British Council, Mária Kopčíková 0

Dnes vám ponúkame predposledný z pracovných listov programu LearnEnglish Family, ktorých autorom je British Council. V tých minulých ste sa mohli dozvedieť, napr. ako dieťaťu pomáhať pri učení sa cudzieho jazyk spoločným učením sa alebo využívaním riekaniek.

Pokračujeme teda knižkami a aj dnešný pracovný list je možné si stiahnuť v .pdf formáte.

Prezeráme si anglické obrázkové knihy s dieťaťom

Sharing English picture books is an English language experience that can bond families and help children realise that speaking English at home is fun. For successful sharing it is important to set the scene for regular book times. Children need to know that this is when they can snuggle up to parents and feel confident that their parents will focus only on them and sharing the book.

Spoločné prezeranie a čítanie obrázkovej knižky je ďalšia skúsenosť s učením sa v angličtine, ktorá vytvára rodinné putá a pomáha deťom uvedomiť si, že hovoriť doma po anglicky je zábava. Ak má byť spoločné prezeranie kníh úspešné, je dôležité venovať sa mu pravidelne. Deti musia vedieť, že to sú chvíle, keď sa budú môcť pritúliť k svojim rodičom a mať istotu, že rodičia sa budú venovať iba im a budú si spoločne prezerať a čítať knihu.

Book time may be a single session or part of a larger English session including other activities. Ideally there should be an ‘English book time’ every day as frequent, short exposure is more effective than fewer, longer sessions. The sessions can vary from ten minutes to longer periods to match children’s readiness to learn and mood on the day.

Chvíle s knižkou môžu byť samostatnou lekciou angličtiny, alebo môžu byť súčasťou rozsiahlejšieho celku, ktorý obsahuje aj ďalšie činnosti v angličtine. V ideálnom prípade by sa „chvíľa s anglickou knižkou“ mala opakovať každý deň, pretože časté krátke lekcie sú účinnejšie ako dlhšie lekcie, ktoré sa neopakujú tak často. Dĺžka sa môže pohybovať od desiatich minút a viac, v závislosti od pripravenosti dieťaťa učiť sa a na jeho konkrétnej nálade v daný deň.

It is a good idea to share the choice of books to be read, as children’s requests may hide emotional or language needs. A new book is best introduced once children are beginning to ‘read’ the other books successfully and should be saved for a day when both parents and children ‘feel good’.

Je dobré vyberať knižky, ktoré sa chystáte čítať spoločne, pretože za voľbou detí sa môžu skrývať ich emocionálne či jazykové potreby. Novú knižku je najlepšie predstaviť v okamihu, keď deti začínajú úspešne „čítať „ ostatné knižky. Predstavenie novej knižky by malo byť vždy ponechané na deň, keď sa rodičia a deti cítia dobre.

Young children are busy decoding their own surroundings and making sense of their home language, which often includes a lot of new language, if they are not talking about daily routines. Unlike many adults learning another language, children do not wait to understand every word. They pick out words they understand and fill in the rest of the meaning from context clues and the speaker’s body language, eyes or facial expressions. In sharing picture books, the child can get additional clues from the picture.

Malé deti majú veľa práce s dekódovaním svojho okolia a s porozumením svojho materinského jazyka, ktorý veľmi často obsahuje veľké množstvo nových slov a slovných spojení, pokiaľ práve nehovoria o bežných každodenných veciach. Na rozdiel od mnohých dospelých, ktorí sa učia cudzí jazyk, deti nečakajú kým porozumejú každému slovu. Vyberajú si výrazy, ktorým rozumejú a ostatné časti významu doplňujú na základe kontextu a reči tela hovoriaceho, výrazu jeho očí a tváre. Pri spoločnom prezeraní a čítaní obrázkových knižiek získava dieťa pomoc prostredníctvom obrázku.

Initially, in order to facilitate quicker understanding, parents may feel happier translating a word or phrase. However, it is better to translate once only, using a whisper. If children know that parents are going to continue giving translations each book time, they do not make the effort to acquire the English.

Spočiatku môže byť pre rodičov jednoduchšie určité slovo alebo frázu preložiť, aby im dieťa rýchlejšie porozumelo. Lepšie je však preložiť každý výraz iba raz, šepotom. Pokiaľ deti budú vedieť, že ich rodičia budú pre ne prekladať pri každom čítaní, môžu sa prestať snažiť angličtinu učiť.

Book browsing is a form of play where children enjoy books by themselves, in their own time, turning the pages when they want to. It is an important part of learning as it gives children time to revisit what they want to and consolidate their learning at their own level and speed.

Prezeranie knižiek je formou hry, keď si deti prezerajú knižky samé, vo svojom vlastnom čase a obracajú stránky tak rýchlo, ako samé chcú. Ako všetky samostatné hry, je aj toto dôležitá súčasť učenia sa, pretože dáva deťom čas vracať sa k tomu k čomu chcú a konsolidovať svoje znalosti svojim vlastným tempom a na svojej vlastnej úrovni.

Books that children already know well should be stored in an available place so that, when they feel like it, they can take a book and ‘read’ it aloud to themselves. Ideally books should be stored with the front cover facing outwards to motivate browsing. Books should not be added to the home library before children know quite a lot of the text language. If children find they cannot read the text of a book in the home library, they are most likely to be demotivated. Keeping the feeling ‘I can’ is important in the initial stages.

Knižky, ktoré už deti poznajú, je potrebné mať na dostupnom mieste, aby si ich mohli vziať kedykoľvek majú chuť a čítať si ich samé pre seba nahlas. V ideálnom prípade by knižky mali byť umiestnené tak, aby bola vidieť titulná strana, čo motivuje k ich prezeraniu. Knižky by sa nemali pridávať do domácej knižnice skôr, než budú deti poznať podstatnú časť textu. Pokiaľ totiž deti zistia, že nedokážu text niektorej z knižiek z domácej knižnice prečítať, s najväčšou pravdepodobnosťou ich to demotivuje. Udržať pocit „Dokážem to“, je v počiatočných fázach veľmi dôležité.

Young children also need opportunities to ‘read’ to the extended family to demonstrate their achievements. Successes motivate and help to confirm in children’s minds that reading a book in English is what the family expects and finds fun.

Malé deti taktiež potrebujú príležitosť, aby mohli „predčítať“ príbuzným, aby predviedli svoje úspechy a pokroky. Úspech motivuje a pomáha v mysli dieťaťa zafixovať myšlienku, že čítanie knižiek v angličtine príbuzní očakávajú a je to pre nich zábava.

Exercise / Cvičenie

After reading the article, match the first part of the following sentences with their correct endings to complete the full sentences:

1 For successful sharing it is . . .

2 Children’s book requests . . .

3 Books that children already know well . . .

4 Book browsing is . . .

5 Children pick out words they understand and . . .

a should be stored in an available place.

b important to set the scene for regular book times.

c fill in the rest of the meaning from context clues.

d may hide emotional or language needs.

e a form of play where children enjoy books by themselves.

Po prečítaní článku priraďte k úvodnej časti každej vety správny záver a vytvorte tak ucelené vety:

1 Ak má byť spoločné prezeranie kníh úspešné . . .

2 Za detskou voľbou knihy . . .

3 Knižky, ktoré už deti poznajú . . .

4 Prezeranie knižiek je . . .

5 Deti si vyberajú výrazy, ktorým rozumejú . . .

a je potrebné mať na dostupnom mieste.

b je dôležité venovať sa mu pravidelne.

c  a ostatné časti významu doplňujú na základe kontextu .

d  sa môžu skrývať jeho emocionálne či jazykové potreby.

e  je formou hry, keď si deti prezerajú knižky samé.

Odpovede 1b 2d 3a 4e 5c

Activities to use with children / Aktivity pre prácu s deťmi

Animals in danger

Some animals such as pandas and polar bears are in danger of dying out because there are not many of them left in the world, often because the environment where they live is changing. Look at the pictures below of different animals that are in danger of dying out. Ask your child to match the animals to where they live by drawing a line from the animal to the correct habitat.

Ohrozené zvieratá

Niektorým zvieratám, ako napríklad pandám či polárnym medveďom, hrozí vyhynutie, pretože ich už na svete nezostáva veľa – často kvôli zmenám prostredia, v ktorom žijú. Nižšie si pozrite rôzne druhy zvierat, ktorým hrozí vyhynutie. Požiadajte vaše dieťa, nech priradí zvieratá k prostrediu, v ktorom žijú – nech čiarou spojí zviera so správnym prostredím.

Dolphin – Delfín

Polar bear – Ľadový medveď

Gorilla – Gorila

Tiger – Tiger

Turtle – Korytnačka

Panda – Panda

Arctic fox – Polárna líška

Arctic – arktický (polárny)

Sea – morský

Forest/jungle – Lesný/z džungle

Get your child to draw their own picture of one of the animals. They can use this to start a book about all different animals and include information on what they look like, what they eat, what the baby animals are called, population and any other interesting facts.

Požiadajte vaše dieťa, nech samo nakreslí obrázok jedného z týchto zvierat. Môže ho použiť ako základ pre knižku o rôznych zvieratách a uviesť do nej aj informácie o tom, ako dané zviera vyzerá, ako sa stravuje, ako sa volajú jeho mladé, koľko takýchto zvierat na svete a ďalšie zaujímavé údaje.

Odpovede:

Forest/jungle – panda, gorilla, tiger

Sea – dolphin, turtle

Arctic – polar bear, arctic fox           

Word  search / Osemsmerovka

See if you can find these words in the grid. They can be horizontal, vertical, diagonal and backwards.

Skúste nájsť v mriežke tieto slová. Môžu byť napísané vodorovne, zvisle, diagonálne či odzadu.

Rapido a Zen Learn English – Types of learner / Rapido a Zen sa učia angličtinu – Typy žiakov

UČÍ SA TI LEPŠIE SAMÉMU ALEBO V SKUPINE?

PODĽA TOHO, KOĽKO JE V SKUPINE KRÁLIKOV.

Aktivity na pomoc dieťaťu s angličtinou nájdete na: www.britishcouncil.org/kids.

Ďalšie rady pre rodičov nájdete na: www.britishcouncil.org/learnenglish/parents.

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár