Pracovné listy k programu LearnEnglish Family IV.

British Council, Mária Kopčíková 4

Pokračujeme v našej sérií pracovných listov, ktoré vám môžu spetriť učenie sa angličtiny doma, s vašimi drobcami. Veríme, že tieto materiály sú pre vás pomocou i inšpiráciou.

Každý pracovný list si môžete stiahnuť v origináli, v .pdf verzii. Dnes pokračujeme témou, ako spestriť

učenie angličtiny pomocou anglických obrázkových knižiek.

From the very first introduction to listening to English, children can enjoy carefully selected picture books that expose children to a range of language structures and vocabulary familiar to native-speaker children. By sharing books with their child, parents can have a positive impact on learning and achievement, and can build children’s confidence in using English.

Od úplne prvého kontaktu s hovorenou angličtinou sa deti dokážu potešiť zo starostlivo vybraných obrázkových kníh. Stretnú sa v nich s rôznymi jazykovými štruktúrami a slovnou zásobou známou deťom s angličtinou ako rodným jazykom. Spoločným prezeraním kníh so svojimi deťmi rodičia dokážu priaznivo vplývať na ich učenie a úspešnosť a tak posilňovať ich sebadôveru pri používaní angličtiny.

It often takes time to build up a child’s readiness to talk about picture books in English, however, this does not mean that he or she is not listening and learning. Children usually understand more than they can say and, if the book experience is focused and fun, they usually want to pick up the new English at their own speed. Children are busy exploring their world and most are keen to find out something new, particularly if it is presented in an encouraging and attractive way.

Nejakú dobu trvá, než je dieťa pripravené hovoriť o obrázkových knihách v angličtine. Mlčanie však neznamená, že nepočúva a neučí sa. Deti obvykle rozumejú viac, než dokážu sami povedať a pokiaľ je zážitok spojený s knižkou sústredený a zábavný, chcú sa obvykle novú angličtinu učiť  vlastným tempom. Deti baví skúmať svoj svet a väčšinou sa rady učia nové veci, obzvlášť keď  sú im predkladané motivujúcim a atraktívnym spôsobom.

Parents often underestimate their children’s ability to pick up more text each time a picture book is shared. Many are surprised to see how keen their children are to join in ‘reading’ if they are encouraged to finish off a sentence or say a stressed word such as ‘No’ each time it occurs. Once children work out how to join in, they gradually extend their skills to pick up whole short sentences until, eventually, they can recite most of a text as they turn the pages to match it to the illustrations. Many a busy parent purposely skipping a little text has had their ‘mistake’ pointed out by their child.

Rodičia často podceňujú schopnosť svojich detí osvojiť si ďalší text vždy, keď si spoločne prezerajú a čítajú obrázkovú knihu. Mnohí z nich bývajú prekvapení, ako veľmi sa ich deti tešia na spoločné „čítanie“, keď ich rodičia povzbudzujú, aby samé dokončovali vety alebo vraveli dôrazne slová ako „No“, vždy keď sa objavia. Akonáhle deti prídu na to ako sa zapojiť, postupne rozširujú svoje schopnosti a učia sa celé krátke vety, až nakoniec dokážu naspamäť hovoriť väčšinu textu a pri tom otáčajú stránky tak, aby k nemu priradili správne ilustrácie. Mnohí rodičia, ktorí sa ponáhľajú a zámerne sem tam vynechajú kúsok textu sa dočkali toho, že ich dieťa na chybu  upozornilo.

Children may often ask for the same book to be read and re-read. Parents need to respond positively to these requests as re-readings provide the natural repetition children may need for making meaning or picking up new language as well as confirming and refining language they have already acquired.

Mnohé deti vyžadujú znova a znova čítanie jednej knižky. Rodičia musia na také žiadosti reagovať pozitívne, lebo každé ďalšie čítanie je prirodzeným opakovaním, ktoré dieťa môže potrebovať k tomu, aby pochopilo zmysel, alebo sa naučilo nový text a potvrdilo si slová a slovné spojenia, ktoré už pozná.

Illustrations in picture books are not merely supporting understanding of language, as might be the case in many text books. The different styles of artwork naturally broaden children’s visual experiences. One of the delights of sharing picture books with children is that, on first viewing, children tend to look at an illustration as a whole but with repeated reading of the book, details and subtleties usually emerge.

Ilustrácie v skutočných obrázkových knižkách neslúžia iba ako pomôcka k pochopeniu jazyka, ako je to v prípade mnohých učebníc. Rôzne výtvarné štýly  prirodzeným spôsobom rozširujú vizuálne skúsenosti dieťaťa. Jednou z radostí spojených so spoločným prezeraním si a čítaním obrázkových knižiek je to, že deti pri prvom stretnutí s knižkou majú tendenciu dívať sa na ilustráciu  ako celok, ale pri opakovanom čítaní knižky začínajú v nej hľadať detaily a podrobnosti.

The illustrations may be by well-known artists, pictures may be photographs or the books may contain 3D novelty paper sculptures, all of which are exciting for children. Exposure to picture books increases visual decoding skills and, over time, influences creativity and the ability to appreciate design and illustration. Picture books illustrated by British-trained artists tend to reflect environments and cultural habits typical of British society. Where these are very different from the child’s world, parents need to be prepared to give added explanation in the home language.

Ilustrácie môžu byť od známych výtvarníkov, obrázky môžu byť fotografie, alebo knižky môžu obsahovať trojrozmerné papierové skladačky – to všetko môže byť pre deti veľmi vzrušujúce. Stretnutie s obrázkovými knižkami rozširuje vizuálne dekódovacie schopnosti a časom ovplyvňuje kreativitu a schopnosť detí oceniť dizajn ilustrácie. Obrázkové knižky ilustrované výtvarníkmi, ktorí študovali v Británii, často zobrazujú prostredie a kultúrne zvyky typické pre britskú spoločnosť. Pokiaľ sa toto prostredie a zvyky výrazne líšia od domáceho sveta dieťaťa, musia byť rodičia pripravení poskytnúť doplňujúce vysvetlenie v materinskom jazyku.

Picture books also help children find meaning within their own life. Children can pore over emotional situations contained within picture books that may help to relieve personal frustrations, or they can encounter exciting and imaginative experiences way beyond their own environment or even their dreams.

Obrázkové knihy môžu deťom taktiež pomôcť nachádzať významy v ich vlastnom živote. Deti môžu študovať emocionálne situácie obsiahnuté v obrázkových knihách a to im môže pomôcť zbaviť sa vlastných frustrácií, poprípade sa v knižkách môžu stretávať so  vzrušujúcimi zážitkami plnými fantázie, za hranicami svojho  obvyklého prostredia a dokonca aj svojich snov.

Exercise / Cvičenie

After reading the article, decide whether the following statements are true or false:

1 Children are keen to find out about new things.

2 Children understand only as much English as they can say.

3 Picture books have no relevance to children’s own lives or emotional situations.

4 By rereading books, children confirm and refine language they have acquired.

5 Picture books broaden children’s visual experiences and over time can increase creativity.

Po prečítaní článku sa rozhodnite, či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé:

1 Deti sa rady učia nové veci.

2 Deti rozumejú z angličtiny iba to, čo sami dokážu povedať.

3 Obrázkové knihy nevplývajú na život detí či na ich emócie.

4 Opakovaným čítaním kníh si deti potvrdzujú slová a slovené spojenia, ktoré už poznajú.

5 Obrázkové knižky u detí rozširujú vizuálne skúsenosti a časom ovplyvňujú ich kreativitu.

Odpovede 1 pravdivé  2 nepravdivé  3 nepravdivé   4 pravdivé   5 pravdivé

Activities to use with children / Aktivity pre prácu s deťmi

Groups of instruments

Help your child to identify which of the following instruments is a string instrument, which is a wind instrument and which is a percussion instrument. Ask them to write next to the pictures: string, wind or percussion. If your child is not confident in writing in English, you can write the words for them.

Skupiny hudobných nástrojov

Pomôžte dieťaťu identifikovať, ktoré nástroje sú strunové, ktoré sú dychové a ktoré sú bicie. Požiadajte ho, aby k obrázkom dopísalo: „string“, „wind“ alebo „percussion“. Ak sa vaše dieťa ešte necíti dostočne isté pri písaní v angličtine, jednotlivé slová môžete napísať za neho.

Another fun activity you can do with your child is to make a shaker. You can do this by taking a plastic container and adding a handful of rice, dried beans, lentils or pasta. Make sure you secure the top of the container. You can make another shaker with different contents and see if they make different sounds when you shake them.

Ďalšou pre dieťa zábavnou aktivitou je výroba šejkra. Dá sa vyrobiť z plastovej nádoby, do ktorej pridáte za hrsť ryže, sušenej fazule, šošovice alebo cestovín. Skontrolujte, či ste dobre zavreli vrchnák. Môžete vyrobiť aj ďalší šejker s odlišným obsahom a zisťovať rozdielnosť zvukov, keď ich šejkrami potrasiete.

Word  search / Osemsmerovka

See if you can find these words in the grid. They can be horizontal, vertical, diagonal and backwards.

Skúste nájsť v mriežke tieto slová. Môžu byť napísané vodorovne, zvisle, diagonálne či odzadu.

Rapido a Zen Learn English – Memory / Rapido a Zen sa učia angličtinu – Pamäť

How do you remember so many new words?

Ako sa darí zapamätať si toľko nových slovíčok?

Oh! They`re just old words that you`ve forgotten.

To sú len staré slová, ktoré si ty zabudol!

Aktivity na pomoc dieťaťu s angličtinou nájdete na: www.britishcouncil.org/kids 

Ďalšie rady pre rodičov nájdete na: www.britishcouncil.org/learnenglish/parents

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár