Delené pracovné miesto alebo Job Sharing

Vlasta Kostercová 0

Podľa priebežných výsledkov stále prebiehajúceho výskumu realizovaného pracovno-informačným portálom flexipraca.sk na otázku „Ak by to bolo možné, ktorý typ pracovnej flexibility by ste uprednostňovali?“ si alternatívu Deleného pracovného miesta alebo Zdieľania pracovného miesta vybralo 0% opýtaných (ostatné formy na výber boli Kĺzavá pracovná doba, Práca z domu, Skrátená pracovná doba a ich kombinácia). Príčin môže byť niekoľko, no za hlavnú možno považovať nedostatočnú informovanosť o tejto forme flexibilného pracovného úväzku.

Skúsme preto spomenúť čo to je, aké sú výhody tak pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca a čo na to vraví slovenský Zákonník práce.

Čo je to Delené pracovné miesto alebo Job Sharing?

Na Slovensku je tento pojem relatívne nový a i napriek svojim výhodám málo používaný. A nielen u nás. Na túto formu si zvykajú i v západoeurópskych krajinách, kde sa rôzne ostatné formy flexibilných pracovných úväzkov využívajú v oveľa väčšej miere než v strednej a východnej Európe.

Delené pracovné miesto je typ pracovného úväzku, keď sa o jedno pracovné miesto delí viac zamestnancov (prevažne dvaja) pracujúcich na čiastočný úväzok, resp. jedno pracovné miesto na plný pracovný čas sa rozdelí medzi (zvyčajne dve) osoby.

Kto využíva túto formu pracovnej flexibility?

Využívajú ju najmä matky na materskej dovolenke alebo vracajúce sa s materskej dovolenky a osoby ktoré ich nahrádzajú, osoby čerpajúci dovolenku za účelom vzdelávania, zamestnanci postupne odchádzajúci do dôchodku alebo ktorí už sú na dôchodku, zdravotne postihnutí, osoby kombinujúce viac pracovných úväzkov a pod.

Vyskytuje sa v režimoch pracovnej špičky, dlhšej pracovnej doby než je obvyklá alebo pri striedaní pracovných týždňov.

Dá sa očakávať, že Delené pracovné miesto pre svoju administratívnu náročnosť možno využiť skôr pri jednoduchých zamestnaniach a v nižších pracovných pozíciách.

Výhody

Skutočná realizácia modelu delenia pracovného miesta vyžaduje súhru a podobnosť (v potrebách) zamestnancov, ktorí zdieľajú jedno pracovné miesto. Výhodou pre nich je možnosť venovať viac času rodine alebo iným záujmom, pričom takýto človek nestráca pracovné návyky.  Zároveň je takéto riešenie čiastočným liekom na predchádzanie prepúšťaniu zamestnancov pre nedostatok práce. Napriek tomu, že pre zamestnávateľa môžu byť náklady na vytvorenie deleného pracovného miesta vyššie (napr.  zaúčanie zamestnancov), stále má tento model preňho výhody.

Pre zamestnávateľa:

 • zamestnávateľ získa dvoch kvalitných zamestnancov, ktorí sa v prípade prekážok v práci vedia navzájom zastúpiť,
 • práca je vykonaná bez ohľadu na prekážky v práci u niektorého zo zamestnancov,
 • zamestnávateľ získa podnety a myšlienky od dvoch osôb, dve osoby za mzdu jednej (2 v 1),
 • firma môže pritiahnuť osoby, ktoré by nemali záujem o plný úväzok, napr. si udrží ženu, ktorá by inak išla na rodičovskú dovolenku,
 • udržanie už zaučeného alebo zaškoleného zamestnanca,
 • zlepšenie obrazu spoločnosti – ústretová k rodine.

Pre zamestnanca:

 • žena/príp. muž si zachováva a prehlbuje zručnosti aj počas starostlivosti o dieťa,
 • práca sa mu započítava do odpracovaných rokov v spoločnosti, a teda aj na účely kariérneho postupu,
 • zamestnanec si udržiava pracovné návyky,
 • umožňuje sa zamestnancovi napr. študovať popri práci, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, sledovať iné osobné záujmy.

Čo hovorí slovenské právo

S účinnosťou od 01.09.2011 Zákonník práce v ustanovení § 49a umožnil vytvárať tzv. delené pracovné miesta. Ide v našej legislatíve o nový právny inštitút. Delené pracovné miesto je pracovné miesto rozdelené medzi zamestnancami v pracovnom pomere na kratší pracovný čas (z tohto dôvodu sa na týchto zamestnancov použijú aj ustanovenia Zákonníka práce upravujúce pracovný pomer na kratší pracovný čas) a ktorí si medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Podmienkou zamestnania na delené pracovné miesto je:

 • písomné oznámenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na delené pracovné miesto zamestnancovi, a to pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto,
 • písomná dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto; nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť dohody (túto dohodu možno vypovedať v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia),
 • rozvrhnutie pracovného času a pracovnej náplne dohodou zamestnancov, a ak sa medzi sebou zamestnanci nedohodnú, tak rozhodnutím zamestnávateľa.

Zákon nestanovuje počet zamestnancov, ktorí budú zdieľať jedno pracovné miesto. Ak nastane na strane ktoréhokoľvek z takýchto zamestnancov prekážka v práci (napr. PN), ostatní zamestnanci, ktorí sa s ním takto delia o pracovné miesto, sú povinní ho zastúpiť (t.j. na dobu trvania prekážky rozvrhnúť pracovný čas a pracovnú náplň tak, aby bol pokrytý celkový pracovný čas a pracovná náplň pripadajúca na toto delené pracovné miesto), ak im v tom nebránia vážne dôvody.

Ak delené pracovné miesto zaniká (napr. v dôsledku odchodu jedného zo zamestnancov deleného pracovného miesta) a ak pracovná náplň ostáva zachovaná, zostávajúci zamestnanec má nárok na zaradenie v rozsahu celého pracovného času a pracovnej náplne pripadajúcej na delené pracovné miesto alebo pomernej časti, ak sa o miesto delili viac ako dvaja zamestnanci (t.j. ak po odchode jedného z nich zostanú ešte aspoň dvaja).

Dohodu o zaradení na delené pracovné miesto je možné vypovedať do jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede.

Zatiaľ sme sa v praxi nestretli s jeho využitím, preto až čas ukáže, v akom rozsahu je na trhu práce tento inštitút využiteľný. Veríme, že sa prvé lastovičky čoskoro ukážu.

Ak ste na otázky prebiehajúceho prieskumu ešte neodpovedali, skúste im povenovať pár minút na https://flexipraca.dotaznicek.sk. Po jeho ukončení sa dozviete ako je to s pracovnou flexibilitou na Slovensku a ako ju ľudia vnímajú.

Informácie boli čerpané z článkov uverejnených na www.flexipraca.sk od rôznych autorov.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 1,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár