Daltonský plán – skúsenosti z praxe

PaedDr. Roman Baranovič 0

V dnešnom pokračovaní sa na Daltonský plán pozrieme z pohľadu praxe. Jednou z tried slovenských základných škôl, kde sa pomocou Daltonu učí je aj 3.D ná základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku, ktorú vedie pani učiteľka PaedDr. Miroslava Petrakovičová. Požiadali sme ju o rozhovor.

Čo by mala naučiť škola 21. storočia?

Základná škola 21. storočia by mala každému dieťaťu „položiť pevný základ“ poznatkov, vedomostí, skúseností, zručností, dať priestor na realizáciu svojich individuálnych potrieb, vedieť orientovať sa vo svete plnom informácií, na ktorých bude budovať svoj osobný a profesijný život.

Čo pre teba znamená pojem inovácie vo vzdelávaní?

Pod pojmom inovácie vo vzdelávaní rozumiem zvýšiť úroveň vzdelanosti žiakov prostredníctvom rozvoja čitateľskej gramotnosti, využívať rôzne aktivity, ktoré rozvíjajú praktické zručnosti a rôzne metódy pri získavaní, spracovávaní a používaní informácií.

Čo je pre teba najlepšia skúsenosť z pedagogickej praxe?

Praxou som zistila, že učiteľ nepracuje len na vyučovaní 5-6 hodín denne, ale ak má byť jeho vyučovanie úspešné musí dbať na kvalitnú prípravu na vyučovanie. Preto sa denne učím, hľadám námety v knižnici, na internete, vytváram deťom pomôcky a tomu venujem denne ďalšie 3-4 hodiny.

Zistila som, že zásluhou mojej prípravy na vyučovanie žiaci chodia do
školy s úsmevom na tvárach, tešia sa na nové informácie, na nové nápady, zaujímavé témy, s obľubou pracujú na projektoch. Práca učiteľa s Daltonským plánom je veľmi náročná na prípravu a vyžaduje si celého učiteľa.

Akou cestou si prešla ako učiteľka, kým si sa dostala k Daltonu? Čo ťa na tejto ceste inšpirovalo?

Moja cesta k Daltonu bola veľmi jednoduchá. Do školy som nastúpila, keď dominantnou knihou pri vzdelávaní žiakov bola učebnica, hodiny sa striedali pravidelne podľa daného rozvrhu…moja predstava o vzdelávaní žiakov však bola úplne iná.

Tak som hľadala nové alternatívne metódy vyučovania. Ako prvé ma oslovilo Integrované tematické vyučovanie (ITV), ktorým som prešla od prvej až po štvrtú triedu s úžasnými deťmi a rodičmi. Keď som sa s nimi rozlúčila a mal prísť nový školský rok s novou triedou, prišla aj otázka „Pokračovať v ITV, alebo skúsiť niečo nové?“ Zúčastnila som sa viacerých konferencií, kde sa rozprávalo o Daltone a nakoľko som človek veľmi kreatívny, tvorivý, ktorý má rád zmeny a nebráni sa novým výzvam, som sa rozhodla, že nový školský rok otvorím s triedou s daltonskými prvkami. “Dalton som nehľadala, ale Dalton si našiel mňa“. Taká bola moja cesta k Daltonu.

Čo ma na tejto ceste najviac inšpirovalo? „Zodpovedná sloboda“ po poznaní svojom, ale aj detí. Ten obrovský priestor, ktorý Dalton ponúka pre sebarealizáciu detí. Poskytuje dieťaťu možnosť vyjadriť svoje individuálne potreby. Každé dieťa je považované za dôležitú osobnosť celého vyučovacieho procesu.

Ako by si ho pre rodiča opísala Daltonský plán.

Začala by som slovami Helen Pakrhurstovej, ktorá predstavila daltonský plán v roku 1919 na alternatívnej škole v Daltone (USA). „Utváranie charakteru začína samoštúdiom, ktoré v dieťati prebúdza ducha sebadôvery a iniciatívy. Pre malé dieťa je to životná skúsenosť. V zodpovedajúcej miere sa učí vlastné životné skúsenosti spoločne so svojimi spolužiakmi, ktorí prežívajú to isté dobrodružstvo. V priebehu školského života sa formujú také isté vzťahy, aké sa uplatnia aj neskôr v obchodnom, alebo profesijnom živote.“

Daltonský deň (daltonský blok) prebieha vždy v piatok, má svoju ustálenú štruktúru. Začíname „ranným kruhom“. Rozprávame sa o téme a priebehu dňa, vytvoríme si príjemnú atmosféru. Rozdáme si pracovné listy, žiaci si prečítajú zadania, spoločne prechádzame len úlohy, ktoré deťom nie sú jasné. Deti sa musia naučiť počúvať a pýtať sa konkrétne.

V Daltone sa všetko rozpráva len raz. Ak deti nemajú žiadne otázky, prechádzajú k samostatnej práci, pri ktorej majú možnosť voľby výberu pracovného miesta( na koberci, v lavici …) a polohy (poležiačky, v sede..). Počas práce môžu voľne chodiť po triede, jesť, piť, chodiť na toaletu. Táto „sloboda“ umožňuje to, že deti bez problémov zvládajú celé vyučovanie (4 vyučovacie hodiny) bez klasickej prestávky.

Dieťa sa učí k zodpovednosti za vypracovanie úloh a získava skúsenosť s hospodárením s časom. Pracovné listy obsahujú povinné úlohy, ktoré musí vypracovať každý žiak a nepovinné (tzv. bonusy), ktoré sú pre tých, ktorí chcú urobiť ešte úlohy navyše, za ktoré tiež získavajú body. Úlohy žiaci vypracovávajú v časti hodiny, ktorá sa nazýva „odložená pozornosť“ . Žiaci sa spoliehajú na seba samého, učiteľ ustupuje do úzadia, alebo môže požiadať o pomoc spolužiaka (prostredníctvom menovky).

Deti, ktoré majú úlohy vypracované, môžu pomôcť dieťaťu, ktoré o to žiadalo. Učím ich, aby pod pomocou nerozumeli nadiktovanie výsledku, ale aby sa snažili vysvetliť, ako má k riešeniu dospieť, tým aj posilňujeme jednanie dieťaťa. Deti si musia sledovať čas dokedy musia ukončiť prácu na daltonskych listoch.

Na záver dieťa zhodnotí svoju prácu pomocou hodnotiacich viet (Dnes sa mi darilo, Pracovalo sa mi dobre, Pomáhal mi kamarát…). Po odovzdaní daltonských listov, nasleduje praktická časť dňa, v ktorej deti pracujú na rôznych projektoch, vytvárajú rôzne výtvarné práce, (z ktorých deti pripravujú pre rodičov výstavy), učebné pomôcky k danej téme. V tejto časti sa naskytuje priestor k zážitkovému vyučovaniu, kde sa prostredníctvom určitej skúsenosti vyvoláva zážitok a následne sa s ním pracuje, kým vyučujúci nedocieli u žiakov želaný efekt.

Žiaci majú možnosť vžiť sa do role dospelých, skúsiť si prácu dospelých v minulosti – napr. „Prešovanie hrozna“ , „Nakladanie kapusty“ „Ľudové tradície a zvyky“ „Pečenie koláčov“…

Na záver si v kruhu deti zhodnotia svoju prácu (čo sa im podarilo, čo nie je…) a svoju menovku si pripnú na hodnotiacu tabuľu k vete, ktorá vystihuje ich prácu. Opravené a ohodnotené pracovné listy prinášam deťom v pondelok. Zhodnotím úspešnosť (vždy pozitívne, aj malý úspech je úspech), upozorním na chyby, ktoré sú ukazovateľmi toho, čo si treba precvičiť, k čomu sa treba vrátiť. Deti si získané body zapisujú do hodnotiacej tabuľky. Následne sa posúvajú na daltonskom metri podľa počtu získaných bodov. Každé dieťa, ktoré dosiahne vrchné políčko na metri, môže si vybrať odmenu zo zázračnej krabičky a opäť sa posunie na začiatok. Daltonské listy si deti zakladajú do portfólií, ktoré sú k nahliadnutiu rodičom, ako spätná väzba, čo treba doma precvičiť, v čom sa zdokonaliť, a to aj bez zlých známok.

Prečo si si vybrala Dalton? V čom je iný ako iné metódy, ktoré si skúsila?

Dalton poskytuje deťom sebadôveru, pocit, že každý je schopný niečo dokázať v rámci svojich schopností, každý súťaži sám so sebou, sleduje svoj rast. Sú to všetko životne dôležité schopnosti, na rozvoj ktorých je škola schopná prispieť. Poskytuje dieťaťu dostatok slobody pri práci, učí ho k zodpovednosti, umožňuje mu, aby kreatívne pracovalo vlastným tempom a vo vlastnom časovom rozvrhu.

Naviac veľké množstvo rozličných aktivít, ktoré môžu prebiehať v triede súčasne, vytvára dostatočné stimulujúce prostredie, ktoré rešpektuje návyky všetkých detí. Zvykajú si na skupinovú prácu, ktorá ich čaká v budúcom profesijnom živote. Učia sa rešpektovať jeden druhého, hodnotiť svoju prácu v spolupráci s učiteľom aj samostatne. Vyučovanie robí efektívnym, preto, že rešpektuje princípy kognitívneho učenia, jeho pravidlá sú postavené na úcte k dieťaťu.

Učíš Daltonským plánom už tretí rok, čo sa ti podarilo, a čo nie

Burešová napísala: “Dalton spĺňa predstavy o ideálnej škole, ktorá nestresuje a netraumatizuje, ale znamená pohodu pri práci, usmievavé detí a možnosť venovať sa im podľa ich individuálnych potrieb. Kladie dôraz na špecifické členenie učiva, umožňuje využívať schopnosti a nadanie jednotlivých žiakov a napomáha profesijnému i osobnému rastu učiteľa. Svojou pestrosťou je vítanou zmenou oproti tradičnému vyučovaniu.“ Práve tieto slová krásne vystihujú to čo sa mi podarilo za dva roky práce s Daltonským plánom.

V neposlednom rade nemožno zabudnúť na rodičov, ktorých Dalton tak ako aj mňa pozitívne oslovil a stali sa súčasťou školy i samotného vyučovacieho procesu. Bez ich spolupráce, pomoci, záujmu spolupodieľať sa na rôznych aktivitách („Veľkonočné tvorivé dielne“, „Púšťanie šarkanov“ „Jesenná vychádzka do prírody“…) by sa nám nepodarilo všetko zrealizovať (napr. projekt pod názvom „Lavice pre Základnú školu v Rukange v Keni“, kde už druhý rok finančne prispievame na ich výrobu, projektom „Čítanie otcov„ zvyšovať u detí záujem o knihy a zároveň rozvíjať čitateľskú gramotnosť).

A čo sa mi nepodarilo spraviť? Nespomínam si. Zatiaľ sa mi podarilo všetko čo som chcela a čo som si naplánovala, až na pár maličkostí (letecký výlet do Košíc, napísať s deťmi knihu…), ale ešte máme dosť času. Verím, že aj to sa nám podarí.
Svojimi skúsenosťami z praxe, ale aj prieskumom medzi žiakmi, ich rodičmi som zistila, že Dalton ako metóda práce s deťmi je prínosom nielen pre samotných žiakov, ale aj učiteľov a ich rodičov.

Pohľad rodičov

Spýtali sme sa aj rodičov detí z triedy 3.D, kde pani učiteľka uči a tu sú ich názory na to, čo ich deti zažívajú:

“Mojej dcéra veľmi rada chodí do školy. Nemáme žiadne problémy s motiváciou. Samotná výučba ju motivuje učiť sa a tvoriť. Dalton jej otvoril dvere ku tvorivosti, aktivite a radosti zo spoznávania sveta. A práve táto vnútorná motivácia spoznať nové a preskúmať neprebádané jej dáva šancu uplatniť sa vo svete.” Monika (37)

“Samostatnosť, zodpovednosť, snahu učiť sa, radosť z chodenia do školy, hľadá nové možnosti riešenia problémov, vie používať moderné technológie. V porovnaní so spolužiakmi zo školy, ktorá nie je zapojená do daltonského projektu je všestrannejšia, viac sa zaujíma o svet, rozmýšľa nad príkazmi. A hlavne ju každý deň v škole baví a nikdy sa nám nestalo, že by nechcela ísť do školy.” Andrea (35)

“Vie pracovať v kolektíve, má motiváciu, je myslím samostatnejší, zadané úlohy ho nútia rozmýšľať nad zadelenim úloh tak, aby to stihol podľa potreby.” Jana (34)

„Moja dcéra chodí už tretí rok do triedy s daltonským plánom a je vidieť neuveriteľné pokroky v jej osobnostnom i vedomostnom raste. Najväčším pozitívom je pre mňa vedednie dieťaťa ku samostatnosti, zodpovednosti, budovanie sebavedomia a zároveň tvorenie kolektívu ako triedy, kde si deti navzájom pomáhajú, povzbudzujú sa, všímajú si potreby toho druhého, čo sa dnes z bežných tried veľmi vytráca. Sú to všetko hodnty, ktoré učia dieťa  žiť v dnešnej tak náročnej dobe. Dôkazom toho je okrem iného aj naozaj samostatný a zodpovedný prístup mojej dcéry k jej povinnostiam, či už školským alebo iným a zároveň vnímavosť a citlivosť pre potreby  ľudí, s ktorými sa stretáva. “ Stanka (30)

“Priestor pre tvorivosť, možnosť pracovať vlastným tempom, rozprávať sa so spolužiakmi počas riešenia úloh, schopnosť pracovať s ostatnými – teda spolupracovať, hodnotiť vlastný výkon, spájať rôzne oblasti v jednom projekte.” Andrej (35)

“Do školy sa náš syn tešil zároveň sa však obával „návalu“ učiva, na ktorý ho upozorňovali doma „skúsenejší“ (malí školáci v rodine). Školu po prvom týždni vehementne odmietal, postupne si uvedomil, že dalton nie je drina, ale akási forma hry a tvorivosti a akou mierou sa na vyučovaní podieľa on sám. Posunul sa v samostatnosti. Tým, že vytvára vlastné projekty už od prvej triedy, obhajuje si svoje práce a daltonské hodiny sú založené na princípe samostatnosti, veľmi sa teším, že môj syn navštevuje práve túto triedu. Samozrejme najväčšiu zásluhu má na tom vyučujúci a v tomto prípade skvelá pani učiteľka.” Zuzana (39)

Fotogalériu aktivít, ktoré pani učiteľka robila v rámci Daltonských blokov počas predchádzajúceho školského roku nájdete tu https://sdrv.ms/Slq5lw.

Ďalšie zdroje k Daltonu


Séria “Aká má byť škola 21. storočia?” vzniká v spolupráci neziskovou organizáciou Indícia, ktorá sa venuje zavádzaniu inovácií do vzdelávania na základných a stredných školách a vytváraniu príležitostí pre učiteľov vymieňať si skúsenosti a poznatky v tejto oblasti. Viac informácií na www.indicia.sk. O autorovi článku nájdete viac informácií na jeho blogu blog.baranovic.info.

Foto: isifa.com

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár