Ako je možné vybaviť prestup žiaka na inú školu

Mária Kopčíková 0

To, že potrebujeme alebo chceme, aby naše dieťa prestúpilo na inú školu, môže mať viacero dôvodov. Taký najprozaickejší je presťahovanie sa.

A potom sú tu rôzne iné, napr. nespokojnosť s konkrétnou školou, šikanovanie na škole, prípadne u väčších žiakov a študentov snaha dať priestor schopnostiam dieťaťa rozvinúť sa na istom, špecifickom type školy, napr. jazykovej, či športovej.

Ďalším dôvodom môže byť to, že náš mladý študent si nevybral dobre strednú školu. Nebaví ho, nezvláda jej nároky, resp. nároky školy sú pod možnosti dieťaťa…

Zdroj: ingimage.com

Ako prestupy žiakov upravuje zákon

Prestup žiaka z jednej školy do druhej upravuje školský zákon (č. 245/2008). Prestup v rámci základných škôl upravuje §31 a prestup v rámci stredných škôl potom §35. 

Tento zákon upravuje základné podmienky prestupu, konkrétnosti potom riaditeľ školy. Ako to robí riaditeľ tej ktorej školy je asi individuálne a špecifické, ale na školách by mal byť postup prestupu popísaný v školskom vzdelávacom programe napríklad ako interný dokument, podľa ktorého sa prestup riadi. A ideálne zverejnený na webovej stránke školy.

Prestupy na základných školách

Počas návštevy základnej škole môže žiak na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

                    Ako vybrať strednú školu >> >>                             

Niekedy, najmä pri špecifických typoch škôl, môže byť prestup podmienený vykonaním prestupovej skúšky. Pri jazykových školách to môže byť z predmetov slovenčina, matematika, cudzí jazyk. Pri športových školách zase talentová skúška zameraná na kondíciu a telesnú zdatnosť.

Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka, je povinný zaslať kópiu rozhodnutia o jeho prijatí riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje. Prípadne toto rozhodnutie dostanú do ruky rodičia a do školy, z ktorej žiak odchádza, ho doručia sami.

Prestupy na špecifické typy škôl sa obvykle robia k začiatku ďalšieho šk. roka, v prípade presťahovania je to však možné kedykoľvek.

Riaditeľ základnej školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, fotokópiu dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlási do školského registra.

Pri prestupe treba myslieť aj na také veci, ako že treba vyrovnať záväzky voči pôvodnej škole – uhradiť všetky potrebné platby, odovzdať učebnice, vrátiť požičané knihy, kľúče od skriniek, či čipy na obedy, či vstup do budovy. Toto si treba overiť na konkrétnej škole.

Prestupy na stredných školách

Študent môže aj v priebehu školského roka prestúpiť z jednej školy na druhú. Potrebuje k tomu však povolenie rodiča a najmä riaditeľa jeho budúcej školy. Žiak môže prestúpiť i v 2. či 3. ročníku. Musí však mať na pamäti, že mu nemusia vyhovieť, prípadne, že podmienkou prestupu môže byť preskúšanie z tých predmetov, ktoré na predchádzajúcej škole nemal (napr. pri prestupe z odbornej školy na gymnázium). Ak ide o prestup na rovnaký druh a typ školy, je rozhodnutie len na riaditeľovi školy.

Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, ktorý sa pripravuje pre konkrétnu organizáciu, prestup prerokuje riaditeľ školy s touto organizáciou. Pokiaľ si prestup na inú strednú školu vyžaduje aj zmenu tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa má žiak pripravovať.

Ak ide pri prestupe na inú strednú školu aj o zmenu študijného alebo učebného odboru, povoľuje ho riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku.

Zdroj: ingimages.com

Prestup z 8 ročného gymnázia

Pýtate sa, že prečo by už dieťa, ktoré sa dostalo na 8-ročné gymnázium chcelo školu meniť? Nuž tiež si možno po 3 – 4 rokoch štúdia vybralo zmenu smerovania.

Ak teda vaše dieťa navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, jeho prestup do strednej odbornej školy s iným študijným alebo učebným odborom alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia.

Zrejme najväčšia časť prestupov z 8 ročných gymnázií smeruje na gymnáziá bilingválne a tiež sú tieto prestupy podmienené obvykle rozdielovými či prestupovými skúškami.

Prestup na bilingválne gymnázium

Aj v tomto smere je prestup študenta možný. Je však špecifický v tom, že študent by si mal uvedomiť jazykovú náročnosť a že jeho príprava v jazykoch napr. na bežnej strednej škole, nemusí byť postačujúca.

Jednotlivé školy si robia vlastné testovania úrovne jazyka. 

Gymnázium – najlepšia príprava na vysokú školu? >> >>

Všetky prestupy sú možné len vtedy, ak v danom ročníku má škola voľné miesta. Teda nie je naplnený max. počet žiakov, ktorý môžu byť v triede.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 4,90 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár