Ing. Marián Vereš

Redakcia, Marián Vereš 2

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Naša mestská časť prevádzkuje jedny detské jasle, ktoré sú už po rekonštrukcii. Zvýšenie ich kapacity chcem dosiahnuť zväčšením priestoru pre jasle a to uvoľnením bývalého školníckeho bytu formou náhrady, keďže súčasný nájomník už s týmto zariadením nemá nič spoločné. Pre škôlky budem presadzovať zásadu, aby sa na prvom mieste prijímali deti obyvateľov z našej mestskej časti, na čo súčasná kapacita zatiaľ postačuje, avšak zároveň budem hľadať finančné zdroje na prebudovanie niektorých MŠ a stavebnými úpravami zvýšiť ich kapacitu – napr. na Kolibe a postupne v ďalších lokalitách mestskej časti podľa demografického vývoja našich obyvateľov.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Jedno Materské centrum som už pomohol zriadiť, po poučení a skúsenostiach chcem rozbehnúť zriadenie aj v ďalších lokalitách s tým, aby sa nájom uhrádzal z prostriedkov obce.

Propagáciu centier budem zabezpečovať cez všetky obecné médiá- Hlas nového mesta, televízia TVNM, webová stránka úradu. Budem presadzovať väčšiu spoluprácu s našimi kultúrnymi strediskami, najmä v oblasti výpomoci pri organizovaní rôznych vzdelávacích akcií pre mamičky (prednášky s odborníkmi, programy pre deti), zavediem zľavy na výpožičky detskej a náučnej literatúry pre členky centier v našej mestskej knižnici.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

V prvom rade garantujem pokračovanie začatej rekonštrukcie školských a predškolských budov po ich zápise do majetku mestskej časti (schválilo mestské zastupiteľstvo v septembri 2010). Zasadím sa o lepšiu podporu metodikov pre jednotlivé oblasti výuky (odborná aj finančná). Zabezpečím metodickú podporu školám pri podávaní žiadostí o poskytnutie grantov na realizovanie rôznych projektov a výmenných pobytov žiakov a učiteľov do zahraničia, osobne podporím realizované projekty škôl a organizovanie rôznych medziškolských súťaží na podporu rozvoja detských talentov. Pre zvýšenie možností na pohybové aktivity detí sme začali od roku 2006 poskytovať príspevok na lyžiarsky výcvik detí a od roku 2009 aj na plavecký výcvik detí a žiakov ZŠ s MŠ, v čom by som chcel aj pokračovať, rovnako aj poskytnúť príspevky pre prvákov pri nástupe do školy.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Neviem, či ten, kto túto otázku dal, má aj aktuálne vedomosti o súčasnej legislatívnej úprave spôsobu financovania škôl. V súčasnej situácii chcem najmä požadovať navýšenie normatívu na žiaka, motivovať školy na získavanie financií z rôznych zdrojov a cestou rozpočtu mestskej časti uhrádzať kapitálové výdavky a havárie mimo rozpočtu školy ako takej.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Chcem postupne zabezpečiť revitalizáciu školských dvorov a otvoriť cestu mimoškolského využívania pre občanov. Umožniť školám čiastočne prenajímať priestory a získané prostriedky ponechať v danej škole na prevádzkové výdaje s tým, že väčšinu času a najmä skorších popoludňajších hodinách budú ihriská voľne prístupné. Zároveň budem podporovať a motivovať vytvorenie dobrovoľných správcov ihrísk v tomto čase ( z radov rodičov a obyvateľov okolitých domov), aby sa zabezpečila prítomnosť dospelých a kontrola na ihriskách.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Tak, že detské ihriská budú mať svojich správcov, ktorí budú ich chod osobne zabezpečovať, dočisťovať a v spolupráci s stanicou mestskej polície vykonávať kontroly mimo otváracej doby.

Vyzvem školské a predškolské zariadenia na cielenú výchovu detí zameranú na rozvoj návykov správneho správania sa a dodržiavania čistoty na verejnosti a zabezpečím osobitnú pomoc miestneho úradu pri realizovaní aktivít škôl s takýmto zameraním. V rámci aktívnejšieho zapojenia občanov do vecí verejných bude miestny úrad pod mojím vedením zapájať vhodnou motiváciou do úpravy ihrísk aj občanov z okolia ihrísk.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Vzhľadom k finančnej situácii mnohých mladých rodín pokladám ponuku za nedostatočnú, preto jedným z mojich rozhodnutí v tejto oblasti bude poskytovať lanovku vedúcu zo Železnej studničky na Kamzík obyvateľom Nového Mesta zdarma. Budem presadzovať obnovu ďalších turistických chodníkov, vybudovanie Cesty zdravia v lesoparku pre všetky vekové kategórie. Pre rozvoj kultúry chcem dobudovať malé pódiá a mini amfiteátre na organizovanie miestnych kultúrnych podujatí v spolupráci so školami a občianskymi aktivistami. Pre športovcov, priebežne doplniť vhodné prvky, osádzať ďalšie basketbalové koše a ping – pongové stoly na vhodných miestach.Chcem viac využívať naše verejné priestranstvá, parky, areál Kuchajdy, Železnú studničku na možnosti aktivít pre žiakov 2.stupňa, v spolupráci so školami podporiť súťaživosť v mimoškolskom čase, počas víkendov a voľných dní. V súčasnosti sa osvedčilo organizovanie hlavne dlhodobých súťaží, ale aj jednorazových turnajov hlavne v športových disciplínach, do ktorých sa zapájajú rôzne kategórie detí. V tomto trende chcem pokračovať, budem sa však snažiť viac stretávať s mladými rodinami a realizovať ich konštruktívne nápady.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Keďže som tiež vyznávač športu a otec troch dospelých detí, mám odžité ranné vstávania na tréningy v hokeji, futbale, gymnastike…, spolu s dcérou a synmi som absolvoval mnohé tréningy. Otázka motivácie mladých k športu je mi teda veľmi blízka. Nápad mám, ale realizovať ho budem môcť, ak budem úspešný.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Takúto formu bývania podporujem, v našom volebnom programe, ktorý nájdete na www.preludibanm.sk je aj vytvorenie možností a vhodných podmienok na nájomné bývanie.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Ak bude mestská polícia ako pomocník samosprávy vykonávať hlavne tie aktivity, ktoré potrebuje mestská časť, tak tento problém bude riešiteľný z hľadiska prevencie aj represie. Chcem podporiť ďalšie rozšírenie siete tzv. okrskárov u nás, lepšie oboznamovať občanov s ich činnosťou a zároveň spolupracovať s políciou na zamedzení vytvorenia nebezpečných situácií na cestách – obnoviť nefunkčné dopravné značenia, podporovať pomocníkov polície z radov občanov pri zabezpečovaní prechodu detí cez cestu pri školách v rannej a popoludňajšej špičke a pod. Budem tiež presadzovať zverejňovanie bezohľadného správania vodičov prostredníctvom obecných médií (noviny, TV BANM).

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Obec, teda aj mestská časť sa riadi rozpočtom a bude záležať na starostovi, ale aj poslancoch, aké priority zvolia vo výdajovej časti, ale tiež ako pristúpia k príjmovej časti rozpočtu – teda získavaniu financií.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Pokračovanie plnenia programu našej samosprávy „Hladký štart pre Vaše deti“, kde spolu s bankovou inštitúciou odovzdávame jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Doteraz sme na tento účel poskytli 442 000 € ako jediná mestská časť a som rád, že každoročne stúpa počet najmenších obyvateľov mestskej časti. Chcem tiež spolupracovať s veľkými spoločnosťami pôsobiacimi v našej mestskej časti a úradmi práce v tom zmysle, aby prednostne poskytovali zamestnanie našim obyvateľom a tiež aktívne hľadať riešenia na vytvorenie ďalších pracovných príležitostí.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Váš komentár

    Velmi sa mi paci, ze ste sa zamerali na rodiny, nezabudli ste ani na deti a maminky na materskej. Ocenujem, ze mate uz v tejto oblasti cenne skusenosti a chcete pokracovat v rozvoji dalej. Drzime palce! Razz

Pridaj komentár