Ing. Ondrej Matej

Redakcia, Ondrej Matej 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Zvýšenie počtu zariadení pre deti je otázkou koordinácie s Odborom školstva, kultúry a športu pri MsÚ. Reálne počty detí, ale aj dislokácia týchto zariadení nám napovie viac. V Prešove už prebehla racionalizácia siete školských zariadení. Počet detí v predproduktívnom veku nám totiž za sedem rokov klesol takmer o sedem tisíc. V súčasnosti máme v škôlkach okolo 2500 detí. Budem sa snažiť vyriešiť tento problém tak, aby bola zabezpečená dostupnosť služieb pre mladé rodiny podľa ich požiadaviek a možností, ktoré Prešov má.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Materské centrá sú vítanou pomocou pre mnohých občanov v meste. Ja som otvorený spolupráci na akejkoľvek úrovni. Týka sa to aj materských centier, aj iných školských zariadení. Chceme, aby sa viac dostali do povedomia ľudí, je nevyhnutné zviditeľňovať ich prácu. Dôležité bude zmapovať ich činnosť a premyslieť potrebu zriadenia materských centier v jednotlivých častiach mesta. Vo volebnom programe mám zakotvenú priamu finančnú podporu materských centier.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Budem podporovať profiláciu škôl podľa ich školských vzdelávacích programov. Chcem, aby sa naše školy vedeli orientovať na to, čo je pre nich charakteristické. Či už je to šport, jazyky, alebo iné aktivity. Mám v úmysle, po diskusii s odbornou verejnosťou, zriadiť na území mesta športovú školu. Čo sa týka vybavenia škôl, tu nás čaká veľa práce. V prvom rade chceme obnoviť školské športoviská, aby sa školy stali otvorenými pre komunitu v okolí. Budeme podporovať grantové schémy a projekty, ktoré zlepšia aj vybavenosť škôl technikou a podobne.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Nebudem hovoriť o finančnej pomoci. Školy sú financované z originálnych a prenesených kompetencií, čo neraz vytvára zložitú situáciu. Ako poslanec NR SR sa budem zasadzovať o sprehľadnenie legislatívy v oblasti školstva. Pochopiteľne platí aj to čo som už povedal. Všetky možnosti viac zdrojového financovania podporím.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Som jednoznačným zástancom otvorenej školy. Komunita v okolí školy musí cítiť, že tieto zariadenia sú tu pre nich aj na využitie voľnočasových aktivít. Telocvične, odborné učebne, predovšetkým učebne Infoveku, sú zriadené z verejných financií aj pre verejnosť. Som odhodlaný po zistení konkrétnych možností škôl ponúknuť ich kapacity širokej verejnosti.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Čistota a poriadok sú tak povediac obojstranným problémom. Mesto môže vynakladať veľké prostriedky na údržbu, čistotu a podobne. Ale aj občania musia byť presvedčení, že tieto plochy sú pre nich a netolerovať vandalizmus, znečisťovanie. Pôjdem tvrdo proti tým, ktorí porušujú normy, ale sústredím sa aj na prevenciu a osvetu. Chcem ľudí motivovať napríklad súťažou o najčistejšiu ulicu, blok, park, či ihrisko v meste.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Ponuka takýchto aktivít tu je, ale ja ju chcem posunúť ďalej. Chceme dostať kultúru na sídliská, nielen do centra mesta. Máme zariadenia vo všetkých mestských častiach, kde sa dajú robiť rôzne voľno časové aktivity po celý rok. Pravdaže nebude to iba kultúra, zahŕňa v sebe športové aktivity a podujatia, nezabúdame ani na menšiny, chceme dať Prešovu mestský park a vrátiť mu tie, ktoré z rôznych príčin zanikli.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Najlepšia motivácia je vlastný príklad, chcem byť ako športovec aktívnym príkladom mladých aj tým, že sa rád budem osobne zapájať do rôznych športových aktivít. Preto určite chceme ísť cestou športovania na školách, kde sa začína láska ku športu. Už som to spomínal, združíme investície na opravu športovísk, chcem aby sa obnovila tradícia školských líg o Pohár primátora v rôznych športoch. V neposlednom rade mám v pláne vytvoriť „inkubátor pre mladé talenty“ v oblasti športu i kultúry.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Túto citlivú tému chceme riešiť raz a navždy spravodlivo. Takéto byty patria slušným ľuďom, ktorí si plnia svoje záväzky. Getá asociálov dostaneme z mesta von. A to nekompromisne.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Doprava je v Prešove na pokraji kolapsu. My musíme dobudovať diaľničný obchvat, ktorý odbremení mesto od množstva áut. Vyriešime parkovací systém, pretože doterajší je pre mesto nevýhodný. Nájdeme priestor pre nové parkovacie plochy a v neposlednom rade chceme vybudovať novú cestu, ktorá odkloní dopravu zo Sabinovskej ulice. To sú zároveň aj námety na bezpečnejšiu dopravnú situáciu v Prešove.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Obchvat samozrejme z eurofondou za účasti finančného kofinancovania zo štátneho rozpočtu. Ďalej z ďalších fondov, mestského rozpočtu a v neposlednom rade aj formou PPP projektov.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Je to už spomínaná podpora mladých rodín, ale aj seniorov. Máme v úmysle podporiť prevádzky v meste s bezbariérovým vstupom, podporíme materské centrá, školské zariadenia, budeme viesť aktívnu bytovú politiku, chceme riešiť bezpečnosť na sídliskách formou kamerových systémov a mnoho ďalších vecí.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár