Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc.

Redakcia, Ružena Apalovičová 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

V našej mestskej časti (MČ) Bratislava – Nové Mesto máme v jedných jasliach a 8 materských školách zhruba 25 – 30 % detí z iných MČ. Prednostne vždy prijímame deti z našej MČ, takže máme ešte stále rezervu. Ak by bol predpokladaný väčší nárast počtu detí, budeme hľadať nové priestory, príp. využijeme priestory v jasliach a škôlkach, v ktorých sú v súčasnosti byty. Ktorú možnosť využijeme, bude závisieť od komplexného zhodnotenia kvality prostredia a potrebných finančných prostriedkov.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Poslanci našej MČ odsúhlasili finančný príspevok na zriadenie jedného materského centra Ihrisko. Nakoľko chceme aj naďalej prispievať na jeho prevádzku, budeme sa aktívne angažovať pri jeho využívaní, no i v preverovaní účelnosti vynaloženia našich prostriedkov.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Väčšinu základných škôl v našej MČ môžeme zaradiť medzi tie kvalitné. Naši pedagógovia sa zapájajú do rôznych projektov, rôznych súťaží a vždy prinesú i tie najvyššie ocenenia. Samozrejme, že výuku je potrebné stále zlepšovať, no i inovovať, dopĺňať moderné – už akreditované predmety.

Našou prvoradou úlohou v materiálnej oblasti bude postupne realizovať výmeny okien, opravy fasád s prípadným zatepľovaním, zrekonštruovať sociálne zariadenia. Samozrejme, že to bude vyžadovať značné finančné prostriedky. Preto spravíme analýzu súčasného stavu budov škôl a predškolských zariadení a spravíme časový harmonogram opráv.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Poslanci súčasného miestneho zastupiteľstva vyčlenili v rozpočte na rok 2011 na rekonštrukciu škôl a predškolských zariadení sumu 663 879 €. Budeme sa snažiť, aby sme mohli tieto prostriedky na uvedené účely aj použiť.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Školské ihriská plánujeme hneď otvoriť a využívať pre verejnosť v popoludňajších hodinách, i cez víkendy a sviatky na športové, ale i na charitatívne aktivity. Zatiaľ sme neuvažovali o sprístupnení tried, pretože by to mohlo spôsobovať nepriaznivé vplyvy na výuku.

Chceme však sprístupniť voľné priestory na miestnom úrade, príp. v zariadeniach, v ktorých je miestny úrad zriaďovateľom.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Detské ihriská máme v správe EKO podniku, ktorý je našou rozpočtovou organizáciou. Budeme veľmi starostlivo dohliadať na zabezpečovaní poriadku a čistoty..

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Plánujeme robiť voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi, zatiaľ sme ich nerobili. Boli by sme radi, keby prišli aj s vlastnou iniciatívou.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Naša MČ robí pre žiakov základných škôl (ZŠ) i materských škôl (MŠ) veľa športových aktivít a súťaží.

Prispievame žiakom ZŠ na lyžiarske i plavecké výcviky s cieľom, aby sa ich zúčastnilo čo najviac žiakov (i tí, zo sociálne slabších rodín). Máme aj Školak klub, kde môžu prísť aj dospelí, príp. rodiny s deťmi. V lete prevádzkujeme na Kuchajde viaceré športoviská, ktoré sú k dispozícii verejnosti .

Budeme hľadať aj ďalšie možnosti, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Zatiaľ sme mali veľmi zlé skúsenosti, pretože sme museli odpredať aj bezbarierové byty. Uvažujeme s možnosťou výstavby nájomných bytov v spolupráci s hlavným mestom. Nájomné byty majú však vysoké nájomné. Pre mnohých je to nezvládnuteľné. Skôr sa javí potreba lacnejšieho bývania v tzv. (podľa bývalého označenia) sociálnych bytoch.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

V spolupráci s hlavným mestom chceme zvýšiť počet okrskárov v našej MČ a rozšíriť kamerový systém. Budeme hľadať možnosti lepšej spolupráce s mestskou i štátnou políciou pri zabezpečovaní našich potrieb.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Naša koalícia (SDKÚ – DS, SaS, KDH, MOST – HÍD a OKS) dáva občanom len reálne sľuby, ktoré je možné splniť. Vychádzame zatiaľ zo schváleného rozpočtu na rok 2011 a z odhadu úspor, ktoré dosiahneme transparentným a efektívnym hospodárením. Chceme využiť aj všetky možnosti dostupnosti rôznych fondov, hlavne európskych fondov, najmä na revitalizáciu parkov a detských ihrísk.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Okrem príspevkov na lyžiarsky a plavecký výcvik prispievame rodičom spolu s bankou 200 € pri narodení dieťaťa, prispievame na školské aktovky prváčikom našich ZŠ, na stravu žiakom v MŠ a ZŠ, ako aj dôchodcom, ktorí sa stravujú v 8 kluboch dôchodcov. Prispievame aj deťom zo sociálne slabších rodín na letný tábor pre deti. Toto chceme robiť aj naďalej. Tiež chceme podporovať akcie, ktoré pripravujú ZŠ pre rodičov.

Budeme v spolupráci s mladými hľadať aj ďalšie riešenia.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 1,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár