Príspevok na rekreáciu alebo tábor 2023

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Aj tento rok môžu niektorí zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, pokiaľ sa rozhodnú dovolenkovať na Slovensku. Alebo ho môžu použiť pre dieťa na tábor počas prázdnin.

Shutterstock

Príspevok na rekreáciu

Podmienky, za akých môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, upravuje Zákonník práce.

Nie každý zamestnávateľ je povinný príspevok na rekreáciu poskytnúť – ak zamestnávateľ nemá viac ako 50 zamestnancov, príspevok na rekreáciu môže poskytnúť na dobrovoľnej báze.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

O príspevok môže požiadať aj rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ak spĺňa ostatné podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu.

Podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec (ku dňu rekreácie)

  • byť v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov
  • u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci rok)
  • musí si podať žiadosť o príspevok na rekreáciu

Príspevok sa teda neposkytuje zamestnancom, ktorí sú zamestnávaní na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru.

Koľko je príspevok na rekreáciu

  • príspevok sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok
  • u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Na čo sa môže použiť príspevok na rekreáciu

Ako už bolo uvedené, príspevok na rekreáciu sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok.

Čo sú oprávnené výdavky podľa Zákonníka práce?

Preukázané výdavky zamestnanca na:

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území SR

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR

c) ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu (prvé 4 ročníky osemročného gymnázia).

Pobyt alebo tábor pre dieťa

Rekreačný príspevok teda môžete využiť buď na dovolenku na Slovensku alebo tábor, či už denný alebo pobytový, pre dieťa počas školských prázdnin (nielen letných). Tiež sa však musí konať na Slovensku.

  • Za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojené alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
  • Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojením alebo inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete absolvovať aj viac pobytov počas roka, preplatených vám bude najviac 275 eur.

Ako sa poskytuje príspevok na rekreáciu

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu 2 spôsobmi:

a) na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa nedohodnú inak.

b) rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie (čerpanie) poukazu zamestnancom pre účely zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.

Príspevky na rekreáciu sú daňovým výdavkom zamestnávateľa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár