Rodinná mediácia

Mária Kopčíková 1

Počuli ste už o mediácii? Nie, nepomýlila som sa a nemám na mysli meditáciu.

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov a v posledných rokoch sa čoraz viac využíva aj u nás. Nielen v rámci rodiny, ale  aj v komunitných sporoch, a v podstate v akýchkoľvek sporoch medzi dvomi alebo viacerými stranami.

Ako ale mediácia môže poslúžiť rodine?

Čo je mediácia?

Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor (sprostredkovateľ) pomáha stranám, aby vyriešili svoju situáciu a dospeli k dohode, s ktorou budú obe strany spokojné.

Ak ste niekedy zažili súdne jednanie (nielen v rodinných záležitostiach), tak zrejme budete súhlasiť, že s rozsudkom je zvyčajne jedna strana spokojná a druhá nie. Cieľom mediačného stretnutia je, aby obe strany dospeli k dohode, s ktorou budú súhlasiť a tým pádom je predpoklad lepšej vykonateľnosti – ak s niečím súhlasím, budem dohodu dodržiavať.

Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Využíva sa so všetkých druhoch sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediátor

Mediátor je špeciálne školená osoba a je zapísaný v zozname mediátorov Slovenska, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom nemusí mať právnicke vzdelanie.

Jeho úlohou, ako osoby, ktorá nemá záujem na výsledku, je pomôcť účastníkom nájsť ich vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť.

Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka. Neponúka riešenia – to musia nájsť sporné strany sami.

Mediácia sa z pravidla končí dohodou, ktorá má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Rodinná mediácia

Najčastejšie sa mediácia využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať:

  • mediáciu rodinnúriešenie konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodiny.
  • mediáciu rozvodovú – riešenie konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

  • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi,
  • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí,
  • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom,
  • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti,
  • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov,
  • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní).

Mediácia môže pomôcť zlepšiť vzájomnú komunikáciu strán, umožňuje manželom, aby si vyjasnili problémové témy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku (dohode), ktorý považujú za správny.

Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožňuje predísť možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi nimi. V tejto oblasti rešpektuje tiež záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal na ne negatívny vplyv.

foto:sxc.hu

zdroj:amssk.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

Pridaj komentár