Čo tolerovať a ako hodnotiť žiakov s nejakým dys …

Mária Kopčíková 0

Žiaci, u ktorých sa objaví nejaká špeciálna potreba čo sa týka vzdelávania – či už je to porucha učenia alebo naopak nadanie pre určitú oblasť, si podľa našich platných predpisov zaslúžia upravené podmienky pre vzdelávanie i hodnotenie.

Dieťatko nemusí byť integrované – stačí, ak sa k jeho situácii vyjadrí odborník z CPPPaP a d isté odporúčania pre prácu so žiakom,  ohľadom na jeho problém. Reálne najčastejšie sa tieto úľavy vzťahujú na žiakov s poruchami učenia.

Dieťa so špeciálnymi potrebami a škola

Ako pracovať so žiakom s poruchami učenia v škole

Väčšina odborníkov – špeciálnych pedagógov sa vyjadrí v duchu, že každé dieťa je individuálne a nejestvuje jednoznačný návod, ako na to. Je to pravda, pretože deti môžu mať problémy v rôznych oblastiach. Tie treba špecifikovať, pomenovať a úpravy na vyučovaní, ako aj hodnotenie žiaka vztiahnuť k nim.

Odporúčanie špeciálneho pedagóga môže vyzerať napr. takto:

„Vzhľadom k zisteným diagnostickým záverom odporúčame – poskytnúť dlhší čas na vypracovanie, splnenie predkladaných úloh a ich spätnú kontrolu, zadanie by malo byť presne vysvetlené, čo sa od žiačky očakáva, pri písomných prácach umožniť používať pomocný papier. Ďalej odporúčame opätovné vracanie sa k už prebratým príkladom. Taktiež za dôležité považujeme venovať zvýšenú pozornosť rozboru chybovosti, odlíšiť chyby spôsobené nedostatočným zvládnutím učiva od chýb, ktoré vznikli nesprávnym zaznamenaním alebo prečítaním.

Vzhľadom na zvýšený počet chybovosti pri matematických úlohách, ktoré riešila bez vizuálnej opory, je vhodné nenútiť dieťa pracovať iba na základe sluchu. Konkrétne zadávať príklady buď predtlačené alebo umožniť jej skontrolovať si ich správne zapísanie.

Pri hodnotení úlohy odporúčame akceptovať správnosť postupu riešenia, tolerovať chyby z nepozornosti. Ďalej oceniť aj za snahu a vynaložené úsilie, poskytnúť podporu a povzbudenie.“

Možné úľavy a tolerancia pre žiakov s ŠVPU

Buďme úplne konkrétni, aby ste ako rodičia, ktorých dieťaťa sa môže daný problém týkať, vedeli, čo všetko sa dá. Vždy veľa záleží na pedagógovi, ktorý dieťa učí (alebo na pedagógoch) a na komunikácii medzi špeciálnych pedagógom, učiteľom a rodičmi dieťaťa.

 • dať dieťaťu zažiť pocit úspešnosti, oceňovať ho aj za snahu a malé pokroky,
 • dať pozor na to, aby aj ostatní pedagógovia boli informovaní o tom, aké odporúčania pre prácu so žiakom máte a ideálne postupovať jednotne,
 • u žiaka hodnotiť len to, čo stihol vypracovať, odlišovať chyby z nepozornosti od chýb spôsobených neznalosťou – nepochopením učiva,
 • vybrať pre žiaka pomôcky, ktoré mu pomôžu zvládať prejavy poruchy učenia – napr. tabuľku písmen, čítacie okienko …),
 • nevystavovať deti situáciám, kedy je veľký predpoklad, že zlyhá – napr. diktáty u detí s dysortografiou, dlhé prepisovanie u detí s dysgrafiou, hlasné čítanie u žiakov s dyslexiou.

Ako to môže vyzerať v realite?

Písanie

 • je potrebné dbať na to, aby žiak používal vhodné písacie pomôcky a držal písadlo správne,
 • je vhodné využívať pomocné linajky,
 • nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu, prepisovaniu, má písať len to najdôležitejšie,
 • u žiakov s dysgrafiou nehodnotiť známkou úpravu.

Čítanie

 • je potrebné viesť žiakova k správnej technike čítania a tolerovať pomalé tempo čítania,
 • neporovnávať žiakov medzi sebou, ani dvoch či viacerých žiakov s tou istou poruchou,
 • žiak s dyslexiou nemá nahlas čítať pred celou triedou,
 • nechať žiakov používať pomôcky – čítacie okienko, záložky, farebné fólie,
 • zvlášť nacvičovať čítanie a výslovnosť náročnejších slov v texte,
 • neupozorňovať výrazne na chyby v čítaní slovami „zle“, „zase chyba“…, ale slovami „pozor“, „opatrne“…
 • text pre čítanie rozčleniť na odstavce, použiť väčšie písmo, obrázky …
 • ak je žiak už vo vyššom ročníku a má čítať knihu napr. pre účely čitateľského denníka, mal by mať šancu využiť nahrávky primeranej časti zvoleného diela.

Diktáty

Obvykle nie sú vhodnou formou na overovanie vedomostí. Vhodnejšia je ústna forma, doplňovacie cvičenie, špeciálne programy pre slovenský jazyk na PC. Ak aj žiak s ŠVPU diktát píše, potom by ho mal mať vopred precvičený, mal by mať dlhší čas na kontrolu toho, čo napísal. Keď sa diktát spoločne kontroluje so žiakmi, mal by mať tento žiak pomerne veľký priestor na vyjadrenie – zistenie jeho skutočných znalostí.

Pri hodnotení diktátov by sa nemali chyby opravovať červenou – dieťa má tendenciu zapamätať si to, čo je červenou označené – teda chybný tvar. Hodnotiť by sa mal diktát slovne. Je vhodné zaviesť zvlášť zošit na evidenciu slov, kde žiak robil chyby.

Matematika

Tu sa môžu prejaviť problémy žiaka spôsobené samotnou dyskalkúliou, ale aj nižším intelektom. Zároveň zlyhávajú deti s dyslexiou – mám problém čítať, následne porozumieť úlohe a nakoniec ju vyriešiť.

 • takéto deti nie je vhodné skúšať napr. vo forme krátkych testov – päťminútoviek,
 • často treba overovať pochopenie zadania žiakom,
 • treba rešpektovať pomalšie tempo riešenia,
 • pri hodnotení by sa mala brať do úvahy správnosť jednotlivých krokov riešenia, nemali by sa hodnotiť chyby spôsobené poruchou – teda napr. zámena číslic, symbolov operácií (+ – ).

S použitím: statpedu.sk, konzultácie so špec. ped., skola-varin.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár