Zápis do školy a škôlky 2024/2025

Kristína Kováčiková 5

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2024/2025 sa bude konať v čase od 1. apríla do 30. apríla 2024.

Pre koho sú povinné zápisy do školy? Ako budú prebiehať?

Shutterstock

Zápis do školy – termíny

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov , musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v čase od 1. do 30. apríla 2024. Pričom konkrétne miesto a konkrétny čas konania zápisu v konkrétnej základnej škole určí zriaďovateľ každého druhu školy.

Ak zriadila základnú školu obec, miesto a konkrétny čas zápisu určuje všeobecne záväzným nariadením; ostatní zriaďovatelia tak, aby bola táto informácia dostupná čo najväčšiemu okruhu verejnosti.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole.

Môžem prihlásiť do školy aj dieťa, ktoré ešte nemá 6 rokov?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca
preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.

Shutterstock

Kam zapísať dieťa do školy?

Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, teda v spádovej škole, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Prihláška dieťaťa do školy

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom, a to:

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (v tvare ako je na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Prihláška sa môže podať elektronicky alebo listinnou formou.

Prihlášku podpisujú obidvaja rodičia

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)
 • alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením).

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Shutterstock

Odklad školskej dochádzky

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola už nemôže odporúčať rodičom pred zápisom na povinnú školskú dochádzku požiadať o odklad. Môže im len odporúčať požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
b) písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Nultý ročník

V školskom roku 2024/2025 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť.

Prípravný ročník môže byť od školského roku 2024/2025 zriadený len v základnej škole pre žiakov podľa § 2 písm. k) školského zákona. T. j. pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a to len, ak pôjde o žiakov:

 • so zdravotným znevýhodnením, t. j. žiakom so zdravotným postihnutím, žiakom chorým a zdravotne oslabeným, žiakom s vývinovými poruchami a žiakom s poruchou správania,
 • ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov,
 • ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona.

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej
dochádzky.

Povinná škôlka pre 5-ročné deti

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, musí jeho rodič prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení.

Ak pôjde o deti, ktoré do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahnu päť rokov veku a už sú prijaté do materskej školy v skoršom veku, tieto deti nie je opätovne potrebné prihlasovať na prijatie do materskej školy. Takéto deti sa stanú automaticky deťmi, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy budeme mať garantované miesto v škôlke od troch rokov? »»»

Shutterstock

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024 . Spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2024 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať . Rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu.

Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Zápis do škôlky 2024/2025

Zvyčajne na zápis do prvého ročníka ZŠ nadväzuje prihlasovanie do materských škôl. To býva v termíne od 30. apríla do 31. mája. Osobná účasť detí na zápise do materskej školy sa nevyžaduje.

Viac si môžete prečítať v článku: Zápis do škôlky – kedy a ako sa podáva prihláška.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Dobry den, je mozne zeby riaditel neprijal dieta napriklad kvoli velkemu poctu novych ziakov zo spadovej oblasti ? Tie predpokladam musi prijat prioritne. Ci ?

Pridaj komentár