PaedDr. Miroslav Gálik

Redakcia, Miroslav Gálik 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Demografický vývoj v predchádzajúcom období spôsobil rušenie MŠ a DJ, prípadne prenájom nadbytočných priestorov iným právnym subjektom /napr. súkromným ZUŠ, SCVČ…/. V súčasnosti sme prehodnotili stav a postupne už v tomto období sme začali s rekonštrukciou priestorov v MŠ Voljanského po vypovedanej nájomnej zmluve so SZUŠ a postupne podľa potreby budeme musieť investovať do rekonštrukcie ďalších priestorov, aby sme mohli opäť zvýšiť kapacity jestvujúcich MŠ a DJ, ale treba ešte viac podporovať aj činnosť súkromných MŠ a DJ.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Napr. v priestoroch ZŠ Námestie mládeže sú voľné priestory, ktoré by sa dali na zriadenie MC pre sídlisko Západ /cca 12000 obyv./ využiť a mesto by okrem materiálnej pomoci mohlo poskytnúť aj právny servis a odborné poradenstvo, pokiaľ by vzniknutá nezisková organizácia /ktorej väčšinu zakladajúcich členov by tvorili napr.matky na MD/ o ňu požiadala a MC by naopak mohlo byť pre obyvateľov mesta prínosom v týchto oblastiach: dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve:

  • sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít
  • neformálne poradenstvo
  • organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín
  • organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania
  • svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC, ako aj na verejnosti

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

V meste máme dobre fungujúce neštátne MŠ-DJ, ZUŠ a CVČ, SŠ…preto by som podporil aj vznik súkromnej ZŠ, aby žiaci aj rodičia mali dostatočnú pestrosť škôl rôzneho typu a s rôznym zameraním. V poslednom volebnom období sme naštartovali rekonštrukciu školských budov /zateplenie, výmena okien…/ z eurofondov, ale investovalo sa aj do modernizácie interiéru a vybavenia a treba v tomto smerovaní aj naďalej pokračovať.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Rozpočet mesta je našpanovaný a podielové dane z roka na rok klesajú a klesá aj počet žiakov v školách, ale o o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov hovorí Zákon č. 597/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov a všetky rozhodnutia vychádzajú hlavne z normatívov na žiaka, ale je možné pomôcť nielen v rekonštrukcii budov a školských areálov, modernizácii zariadenia, dotáciami na konkrétne činnosti škôl (napr. podpora činnosti športových tried) a rozvoj talentov (vybavenie jazykových tried a laboratórií…) a zvýšených dotácií pre neštátne školy a šk.zariadenia.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

V predchádzajúcom období sa mi podarilo zabezpečiť do areálu ZŠ na Zvolen-Západe multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, zrekonštruovať osvetlenie a oplotenie, osadiť lavičky a smetné koše, 2 vonkajšie stolnotenisové stoly /ďalších 5 do dvorov sídliska/… Naše mesto už dávno využíva školské areály pod heslom OTVORENÁ ŠKOLA – ŠKOLA PRE KAŽDÉHO, čo však niekedy prináša aj rôzne problémy najmä využívaním IKT širokou verejnosťou, krúžkovou činnosťou pre deti z MŠ, využívaním multifunkčných ihrísk, športových hál a telocviční verejnosťou, nakoľko sa zvyšujú neúmerne prevádzkové náklady /stráženie, osvetlenie, amortizácia…/, ale aj tak mesto prispieva hlavne sídliskovým školám s veľkými športoviskami, aby funkciu OTVORENEJ ŠKOLY dokázali zabezpečiť.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Bol som vo funkcii predsedu VMČč.3 /Zvolen-Západ, Stráže/. Pieskoviská sme dali do poriadku na celom sídlisku a zabezpečili sme ich čistenie a dezinfekciu cca každé 2 týždne, poškodené DI sme buď dali opraviť, alebo vymenili, osadili sme 1 detskú lezeckú stenu… a postupne som si všimol, že matky detí si pri niektorých zrekonštruovaných ihriskách začali vážiť našu prácu a samé si upratujú /zametajú, zbierajú smeti…/ a vedú k poriadku aj deti. Ak obyvatelia vidia snahu poslancov, často si uvedomia, že to ide ľahšie, keď pridajú ruku k dielu a tak aj na zasadnutia VMČ prizývam zástupcov občanov sídliska, predsedov spoločenstiev a zástupcov OZ a postupne sa nám darí udržať sídlisko v prijateľnom stave čistoty a poriadku. Takto by sa dalo postupovať určite aj v iných častiach mesta.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Školy a školské zariadenia, ale je to aj množstvo neziskových organizácií, športové kluby, súbory… Myslím si, že si každý môže vybrať podľa svojich predstáv a množstvo projektov a programov nie je zameraných len na deti a mládež, ale na celé rodiny, ale väčším problémom je nezáujem širokej verejnosti a podľa mojich osobných skúseností môžem potvrdiť, že sa do všetkých aktivít zapájajú stále iba tí istí občania a ich rodinní príslušníci.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Pre mladých ľudí robíme dosť, ale určite sa dajú vylepšiť niektoré oblasti napr. mám záujem dotiahnuť realizáciu parku Lanice so skateparkom a vytvorením vodného sveta /prírodné kúpalisko, plážové ihriská, vodný slalom, možno aj nová plaváreň…/ s premostením Hrona na sídlisko Tepličky a vybudovanie cyklotrás z každého sídliska do centra s napojením na tzv. Rodinnú cestu /ZV-BB/…

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Mesto má momentálne prebytok sociálnych bytov, väčší problém vidím v spôsobe prehodnocovania kritérií… Ideálny stav vidím skôr vo vytváraní nových pracovných miest a následnej stabilizácii rodinného zázemia pre mladé rodiny a prípadnú pomoc pri nadobudnutí vlastného štartovacieho bytu za prijateľnú sumu…

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Severný obchvat za pomoci štátu a VÚC, opravu mosta pri Hypernove a kruhový objazd, nadúrovňovú križovatku na Lučeneckej ceste…

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Pokúsim sa zabezpečiť väčšie percento úspešnosti podaných Europrojektov.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Väčšia spolupráca so školami a OZ, ktoré presadzujú participáciu občanov na veciach verejných /napr u nás CKO, OZ Slatinka…/, s ktorých pomocou už teraz organizujeme napr. Akadémie v aule ZŠ, Dni sídliska, MDD, Deň bezmotorovej dopravy, Deň Zeme… kde sa môžu zapojiť celé rodiny.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár